Fikk krass kritikk for dårlig bemanning: Dette gjør de, og dette mener de om tiltakene

Hanne Linnesholm
FØLGER MED: – Tiltakene vil ta tid å gjennomføre. Det har vi forståelse for. Men … Både Fylkesmannen og vi tillitsvalgte vil følge nøye med fremover – ikke minst med tanke på hvordan ledelsen planlegger for sommeravviklingen, sier NSFs tillitsvalgt, Hanne Linnesholm.

Tillitsvalgt Hanne Linnesholm mener ledelsens tiltaksplan må bli mer konkret for at den skal ha den effekten både Fylkesmannen og de ansatte etterlyser.

Sykepleien skrev for kort tid siden om bemanningssituasjonen ved barnekreftavdelingen ved OUS: Fylkesmannens tilsynsrapport var tydelig i sin konklusjon: «Avdelingen drives på en uforsvarlig måte i dag med hensyn til reell sykepleierbemanning og kompetanse på vakt.»

Ledelsen ved OUS ble bedt om å sette inn strakstiltak for å få ansatt flere sykepleiere. Helst sykepleiere med spesialutdanning innen pediatri eller onkologi. Fylkesmannen mente at faren for alvorlige feil skulle skje var overhengende stor. Fristen ledelsen ved OUS fikk til å sende over en konkret plan, var månedsskiftet mars/april.

Så hva har skjedd?

Ledelsen langt på vei enig

Ledelsen har gjort som Fylkesmannen sa og leverte inn en plan for hvordan det skal ryddes opp i forholdene. Klinikkleder ved Barne- og ungdomsklinikken ved OUS, Terje Rootwelt, sier til Sykepleien at ledelsen i hovedsak gir Fylkesmannen rett i sin konklusjon, men har lagt ved en del kommentarer til Fylkesmannens beskrivelse av forholdene ved Barnekreftavdelingen som de mener gir et uriktig bilde.

– Er dere trygge på at tiltakene dere nå setter inn vil hjelpe?

– Ja, det er vi. Vi må dog følge opp at effekten er tilstrekkelig og vurdere dette opp mot videre utvikling i aktiviteten på barnekreftavdelingen, skriver Terje Rootwelt i en e-post til Sykepleien.

Henger seg opp i detaljer

Tillitsvalgte Hanne Linnesholm og Andreas Skoglund er glad for at Fylkesmannen var så tydelig i sin rapport.

– Vi opplever at Fylkesmannen ser oss og har tatt vår bekymringsmelding på alvor, sier Linnesholm.

Hun er også glad for at ledelsen i hovedsak er enig i konklusjonene.

– Men det er trist å se at ledelsen likevel i sitt svarbrev til Fylkesmannen velger å fokusere på detaljer i stedet for å bruke energien på Fylkesmannens hovedkonklusjon, sier Linnesholm.

Tiltakene må bli mer konkrete

Mange av tiltakene som ledelsen skisserer ovenfor Fylkesmannen, er langsiktige og vil ta tid å gjennomføre.

– Vi mener at tiltakene må konkretiseres for å ha den effekten både fylkesmannen og vi etterlyser. Akkurat nå opplever vi at det er for lite håndfast, sier Linnesholm.

– Hva tenker du på da?

– Ledelsen er ikke konkrete på hvordan den såkalte nye Femdøgnsposten skal driftes. Tanken bak denne posten er at pasienter som for eksempel kun er inne for planlagte kurer som kjøres fra mandag til fredag, skal ligge på denne posten. Det er per i dag ingen konkret tidsplan eller bemanningsplan for posten. Det er heller ikke helt klart for oss hvordan de nye årsverkene skal fordeles.

Optimistisk

Linnesholm er imidlertid nokså sikker på at det vil bli flere sykepleierårsverk.

– Ledelsen virker positiv til å styrke posten med flere sykepleierårsverk. Men hvor mange årsverk, eller når de vil være på plass, vet vi ikke.

– Så posten drives i bunn og grunn på samme måte i dag som før Fylkesmannens besøk?

– Ja, enn så lenge. Tiltakene vil ta tid å gjennomføre. Det har vi forståelse for. Men … Både Fylkesmannen og vi tillitsvalgte vil følge nøye med fremover – ikke minst med tanke på hvordan ledelsen planlegger for sommeravviklingen, sier hun.

Tiltakene må evalueres

Linnesholm sier de også vil kreve at tiltakene evalueres raskt, for å se om de har ønsket effekt.

– I likhet med Fylkesmannen ønsker vi en evaluering av de tiltakene de har iverksatt, innen sommeren, sier Linnesholm.

– Er du optimistisk til at ledelsens tiltak er gode nok til at driften blir forsvarlig?

– Vi er positive, og vi ønsker det samme. Vi blir involvert i samtaler om hva som skal skje og opplever at ledelsen også ønsker å endre situasjonen, sier hun.

Lover gjennomgang før sommeren

Klinikkleder ved Barne- og ungdomsklinikken ved OUS, Terje Rootwelt, lover at også han vil følge nøye med.

– Har dere en plan for evaluering av tiltakene?

– Vi hadde en gjennomgang av aktiviteten siste tre år og bemanningen i vårt sengepostprosjekt 10. april. Der deltok tillitsvalgte, vernetjenesten, samt alle involverte ledere sammen med klinikkledelsen. Vi vil etablere en ny bemanningsplan for dagens drift og vurdere hva som vil være nødvendig når femdøgnsposten forhåpentligvis etableres en gang i løpet av høsten 2019, sier han.

Rootwelt sier det vil ta litt tid blant, annet fordi det er nødvendig med noe ombygging.

– Vi gjøre opp status i god tid før sommerferien og deretter ha en bredere gjennomgang etter sommeren, trolig i løpet av september 2019.

– Hva gjør dere dersom tiltakene ikke har ønsket effekt? Har dere en plan B?

– Som det fremgår, vil vi jevnlig vurdere behovet for bemanning og kompetanse og hva som er nødvendig av tiltak, sier Terje Rootwelt.

Fylkeslegen følger med

Fylkeslegen i Oslo, Jan Petter Odden, har lest svarbrevet fra ledelsen ved OUS.

– I tillegg hadde vi et møte 2. april, sier Odden.

Alle tiltakspunktene som OUS har levert, er gjennomgått av fylkeslegen.

– Mener du tiltakene er tilstrekkelige slik at driften nå er forsvarlig?

– Vi er ikke en godkjenningsordning som kan sette OK-stempel. Det er virksomheten selv som ansvar for en forsvarlig drift og som må velge tiltak. Vi har imidlertid registrert at ledelsen har satt inn en rekke tiltak. Flere av dem mener vi er gode, sier Odden.

Jan Petter Odden
FØLGER MED: – Vi vil følge saken nøye, lover fylkeslege Jan Petter Odden. (bildet er et arkivfoto da Odden var klinikksjef ved barne og ungdomsklinikken på Ahus).

Vil ha en plan for ferieavviklingen

Fylkeslegen venter nå på to rapporter.

– Vi skulle få en rapport etter det såkalte sengepostprosjektet hvor hele driften av avdelingen skulle gjennomgås. Vi har ikke fått den enda, sier han.

I tillegg har fylkeslegen bedt om en statusrapport som skal leveres i juni.

– Vi vil se om tiltakene fungerer. Vi har også bedt om en plan for hvordan avdelingen vil gjennomføre sommeravviklingen på en forsvarlig måte, sier Odden.

– Når i juni kommer den rapporten?

– Det er ikke satt noen dato, men det må bli første halvdel av juni – siden vi eksplisitt ber om redegjørelse for ferieavvikling, sier han.

Lover å følge med

Administrerende direktør ved OUS har lovet fylkeslegen at opprettelsen av den såkalte femdøgnsposten, skal skje så raskt som mulig.

– Vi vil følge saken nøye, lover Odden.

Han slutter selv som fylkeslege i disse dager, men gir stafettpinnen videre til Marianne Skjerven-Martinsen som konstitueres i stillingen.

Her kan lese hele tilsynsrapporten fra Fylkesmannen.

Her kan du lese hele svarbrevet fra ledelsen ved Barnekreftavdelingen (BAMS3) med alle foreslåtte tiltak.

Fylkesmannen krever bedre sykepleierbemanning på barnekreftavdeling

Hanne Linnesholm på jobb ved Rikshospitalet
KUNNE GÅTT GALT: Avviksmeldinger fra sengeposten viser at det er ved flere anledninger er gitt feil medisiner og medisindoser til pasienter. – Det har gått bra, men det kunne like gjerne ikke gjort det, sier tillitsvalgt ved avdeling for blodsykdommer og barnekreft ved Rikshospitalet, Hanne Linnesholm.

– Vi leser om andre avdelinger hvor pasienter har dødd på grunn av feil. Det har ikke skjedd hos oss, men det kan skje, sier Hanne Linnesholm.

I løpet av denne uken må ledelsen ved Oslo universitetssykehus levere en plan for forsvarlig sykepleierbemanning ved Avdeling for blodsykdommer og barnekreft ved Rikshospitalet (BAMS3).

Siden 2014 har tillitsvalgte meldt avvik og sendt bekymringsmeldinger om bemanningen ved BAMS3. Tillitsvalgte ved barnekreftavdelingen på Rikshospitalet fryktet for pasientsikkerheten på grunn av lav bemanning og manglende spesialkompetanse hos sykepleierne. Den siste av flere bekymringsmeldinger ble sendt til Fylkesmannen i Oslo i høst.

– Oppgavene vi skal gjøre, står ikke i forhold til bemanningen, sier Hanne Linnesholm.

Redd for å gjøre feil

Sammen med de andre sykepleierne på avdelingen var NSFs tillitsvalgte Hanne Linnesholm og Andreas Skoglund bekymret for bemanningssituasjonen som utviklet seg i «feil» retning.

– Presset på sykepleierne har vært så høyt over så lang tid, at vi frykter for forsvarligheten på tjenestene. Vi leser om andre avdelinger hvor pasienter har dødd på grunn av feil. Det har ikke skjedd hos oss, men det kan skje. Det er grunnen til at vi bestemte oss for å sende en bekymringsmelding til Fylkesmannen.

– Vi

Les også: