fbpx Lytter til hva barna selv mener om barnevernet Hopp til hovedinnhold
Barnevern:

Lytter til hva barna selv mener om barnevernet

Tankefullt barn

Å ta barna med i tilsyn av barnevernstjenestene fører til grundigere saksbehandling, mener Helsetilsynet.

Det kommer frem i Helsetilsynets årsrapport.

I kommende tilsyn med barnevernsinstitusjoner vil fylkesmennene nå involvere barna mer.

Bakgrunnen er erfaringene fra prosjektet «Godt tilsyn av barnas barnevern». Der har Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Buskerud, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Rogaland, Troms og Vestfold samarbeidet med Forandringsfabrikken for å få barn mer involvert i tilsyn. 

Forandringsfabrikken er en ideell stiftelse som jobber for i større grad å få barnas perspektiv inn i de offentlige systemene som jobber med blant annet barnevern og psykisk helse.

Vil ha ekte engasjement

I løpet av fjoråret pågikk prosjektet for å få mer kunnskap om hva barna ønsket seg når fylkesmannen kom på tilsyn.

Forandringsfabrikken har først hatt møter med fylkesmennene, hvor de embedsansatte har stilt spørsmål de ønsker å få svar på fra barn og unge som bor i barnevernsinstitusjoner eller mottar andre barnevernstjenester.

Deretter har Forandringsfabrikken hatt møter med barna, hvor de har overbrakt spørsmålene fra fylkesmennene. Barna har svart på spørsmålene.

Tilbakemeldingen er klar: Barn og unge trenger å oppleve at fylkesmannen er oppriktig interessert og bryr seg, for å være villige til å dele kunnskap og erfaringer.

Spør om varme og omsorg

Et resultat av prosjektet er at tilsynsmyndighetene nå spør de unge om de er trygge, om de opplever at de voksne liker dem, om de voksne bryr seg, og om de opplever omsorg og varme. Dette er forslag fra de unge selv.

I Helsetilsynets årsrapport konkluderes det med at saksbehandlingen rundt tilsyn med tvangsbruk har blitt grundigere der barna har blitt involvert. Barna har selv kunnet gi tilbakemelding på hvordan de opplevde tvangsbruken.

I den nye veilederen for tilsyn i barneverninstitusjoner som kom i 2017, understrekes det at barnas perspektiv skal med: «Formålet med tilsynene er Fylkesmannen skal ved tilsyn undersøke om institusjonen styrer virksomheten sin slik at alle barn og unge som bor der, får forsvarlig omsorg og behandling. Fylkesmannens tilsynsansvar innebærer en rett og plikt til å undersøke og bedømme om institusjonen driver i samsvar med regelverket og reagere ved lov­ eller forskriftsbrudd.» 

I 2018 har Helsetilsynet landsomfattende tilsyn med barnevernsinstitusjoner. Tilsynet skal undersøke hvordan den daglige omsorgen for barna er, og hvordan institusjonene arbeider med bruk av tvang. I tilsynet skal fylkesmennene snakke med barna, og medvirkning blir et gjennomgående tema i alt som blir undersøkt i tilsynet.

Valg av landsomfattende tilsyn skjer gjennom en prosess der fylkesmennene og Statens helsetilsyn vurderer hvor det er stor risiko for svikt.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse