fbpx Arendal helsestasjon bryter loven Hopp til hovedinnhold

Arendal helsestasjon bryter loven

Oversiktsbilde av Arendal sentrum en fin sommerdag

Tilsyn viser at Arendal bryter loven og at innbyggerne ikke får det føde- og barseltilbudet de har krav på. Lovbruddene overrasker imidlertid ikke leder ved helsestasjonen eller leder for landets helsesøstre.

Arendal helsestasjon fikk besøk av Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder tidligere i år. Formålet var å sjekke at innbyggerne får det føde- og barseltilbudet som de har krav på.

Bryter loven

Fylkesmannen ga helsestasjonen to avvik. Det betyr at kommunen bryter loven og at innbyggerne ikke får det tilbudet de har krav på.

Det ene avviket beskrives som følger: <<Arendal kommune sikrer ikke at mor og barn får forsvarlig helsehjelp etter utskriving fra sykehuset etter fødsel.>>

Dette er brudd på Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester paragraf 3–1 jamfør Paragraf 3–2.

Det andre avviket skyldes at kommunen ikke sikrer tilstrekkelig medisinskfaglig rådgivning overfor helsestasjon og jordmortjenesten. Dette er brudd på Lov om kommunale helse og omsorgstjenester paragraf 5–5 jamfør paragraf 3–4.

Du kan lese hele tilsynsrapporten her.

Fakta
Fakta om tilsynet:

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • hjemmebesøk
 • helsetilstanden til mor og barn, fysisk og psykisk
 • ernæring og vekst
 • tilgjengelighet til helsepersonell
 • informasjon, råd og veiledning
 • familier i en sårbar og utsatt livssituasjon
 • hvordan Arendal kommune har planlagt, organisert og styrt sin virksomhet

Kilde: Helsetilsynet

Forventet avvik

May Karin Holanger

Avdelingsleder ved Arendal helsestasjon, May Karin Holanger, mener avvikene som Fylkesmannen har påpekt er alvorlige. Likevel er hun ikke overrasket.

– Hvorfor ikke?

– For meg var det nokså opplagt at vi kom til å få avvik, sier Holanger og utdyper:

– Når det gjelder avviket om jordmødres innsats i barselomsorgen, skyldes det at våre jordmødre har prioritert svangerskapsomsorgen. Alle gravide som ønsker det skal få gå til jordmor. Når kun sju prosent har fått hjemmebesøk av jordmor innen 48 timer etter sykehusutskrivelse, sier det seg selv at her måtte det bli avvik, sier hun.

Fakta
Arendal helsestasjon

Jordmødrene ved helsestasjonen i Arendal følger opp rundt 500 gravide fordelt på 2,2 årsverk. Normen er ett årsverk per 200 fødsler. Oppfølging fra jordmor etter fødsel er ikke inkludert i disse tallene.

Prioritert de som trenger det mest

Harald Danielsen

I en e-post til Sykepleien sier rådmann i Arendal kommune, Harald Danielsen, at kommunen ikke har maktet å sørge for at alle nyfødte får hjemmebesøk innen tre dager etter de er kommet hjem fra sykehuset.

– Kommunen har prioritert de som etter en vurdering trenger det mest, men ikke hatt kapasitet til å besøke alle, sier han.

Arendal har ikke brukt pengene slik det var tenkt

Når det gjelder avviket om medisinskfaglig ansvar, kom heller ikke det som noe sjokk.

– Dette har vi fått avvik på før uten at det har skjedd noe særlig. Så det var vel som forventet, sier Holanger.

Selv om avdelingslederen ikke tror at Arendal er i en unik situasjon som har fått påpekt lovbrudd, skiller Arendal seg ut på ett område i forhold til resten av Aust-Agders kommuner:

– Arendal kommune har ikke brukt pengene som har kommet over statsbudsjettet for styrke helsestasjonstjenesten. I stedet har kommunen brukt pengene på andre ting. Det har ført til at vi ikke har den bemanningen og fagkompetansen som nye retningslinjer forutsetter at skal være på plass, sier hun.

En annen konsekvens er at når kommunen ikke har brukt rammetilskuddet til det det var tenkt å gå til, kan kommunen heller ikke søke om de ekstra midlene som er øremerket for å styrke tjenesten ytterligere.

Har bygget opp andre tjenester

Danielsen sier til Sykepleien at grunnen til at kommunen ikke har brukt pengene på å bemanne opp med så mange jordmødre og helsesøstre som Helsedirektoratet norrm tilsies, skyldes at de har valgt annerledes.

– Kommunen har prioritert omfattende innsats på andre forebyggende tjenester overfor utsatte barn og unge samt deres familier. Dette vurderes fortløpende, og vedtatt budsjett og handlingsplan for 2018 -21 inneholder en viss styring av nevnte profesjoner, sier rådmannen.

Med tanke på muligheten for å søke og få belønningsmidler fra staten, opplyser Danielsen at er kommunen i gang med å kvalitetssikre kommunens KOSTRA – rapporter for å se om det kan være feil i tallene fra kommunens side.

– Eventuelle endringer i KOSTRA – tallene vil kunne påvirke kommunens adgang til å søke belønningsmidler, sier han.

Tilbyr ikke hjemmebesøk

I 2014 kom nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen og Fylkesmannen fulgte opp med en systemrevisjon i 2016–2017. Funnene viste blant annet at bare 15 av 205 mødre fikk hjemmebesøk 48 timer etter hjemkomst fra sykehuset slik retningslinjene krever.

I Arendal kommune er praksis at mor og barn som regel ikke får hjemmebesøk av jordmor den første uken etter hjemkomst. Unntaket er mor og barn tilknyttet «God start», som omfatter familier med rusproblem. Helsesøster kommer på hjemmebesøk 7–10 dager etter fødsel.

Lys i tunnelen

Resultatet av kommunens politikk er at Arendal mangler åtte helsesøsterårsverk for å nå den anbefalte minstenormen som Helsedirektoratet har satt.

– Hvor mange jordmorårsverk mangler dere?

– Det er litt vanskelig å si, fordi retningslinjene der ikke er like konkrete, sier May Karin Holanger.

Men hun ser et lite lys i tunnelen:

– Vi kommer til å få en full jordmorstilling og da kan vi også prioritere barselomsorgen. Vi går da fra 2,2 jordmorårsverk til 3,2. Det er jo en betydelig styrking.

I tillegg har helsestasjonen en 40 prosent jordmorstilling som er finansiert gjennom prosjektmidler til«God start». Prosjektet et tilbud til gravide og småbarnsforeldre som har misbrukt rus.

– Kommunen har fått prosjektmidler til dette og vi håper nå at den vil bli utvidet til en 100 prosent stilling, sier hun.

Kommunelegen har medisinsk ansvar

Arendal helsestasjons andre avvik skyldes at kommunen ikke sikrer tilstrekkelig medisinsk faglig rådgivning overfor helsestasjon og jordmortjenesten.

– Kommuneoverlegen har det medisinskfaglige ansvar for helsestasjonen. I sin 20 prosent stilling som kommuneoverlege går mesteparten av tiden til å organisere legetjenesten i kommunen, skriver Fylkesmannen i tilsynsrapporten.

Kommuneoverlegen har ifølge rapporten ikke reflektert over at han har det medisinskfaglige ansvaret for jordmortjenesten.

– Tilsynet fant ikke spor av at medisinske prosedyrer eller rutiner var godkjent av kommuneoverlegen eller at kommuneoverlegen var involvert i planarbeid eller rapporter fra helsestasjon eller jordmortjenesten, står det i tilsynsrapporten.

For å sikre faglig forankring og samhandling bør helsestasjonen utarbeide skriftlige samarbeidsavtaler med helsestasjonen og jordmortjenesten.

Medisinskfaglig krøll

Når det gjelder avviket som går på det medisinsk faglige ansvaret, er Holanger litt mer usikker på hvordan avviket skal lukkes.

– Vi skal ha et møte 16. november, så det er mulig det kommer opp noe der. Vi har en vakant 100 prosent stilling som overlege, men det er visst vanskelig å få søkere, sier hun.

Rådmannen er også innforstått med at den medisinskfaglige rådgivningen ikke er god nok.

– Dette er kommunen i gang med å vurdere hvordan vi skal løse for framtida, sier Danielsen.

Andre forbedringsområder

Fylkesmannen har i tillegg til de to avvikene funnet flere områder som kommunen kan forbedre for å gjøre tjenesten bedre: 

 • Kriteriene for registrering av oppfølgingsgruppe bør følges opp og bli tydeligere i journalen.
 • Kommunen har brukt de ekstra overførte midlene fra statsbudsjettet til andre formål enn styrking av helsestasjonen.
 • Manglende informasjon om behov for tolk kan forsinke at fremmedspråklige får tidlig hjemmebesøk.
 • Det er etablert et avviksmeldingssystem, men det benyttes i liten grad. Det er usikkerhet om oppfølgingen.

Positivt med tilsynsbesøk

Selv om det er mye jobb med tilsynsbesøk, synes Holanger det likevel er positivt at noen utenfra kommer inn og sjekker hvordan tjenesten drives.

– Jeg opplever at det i stor grad da vi får gjennomslag for våre argumenter. På den annen side er det klart at jeg synes vi gjør mye bra som aldri kommer frem, bare det negative. Men sånn er det vel med tilsyn, sier Holanger.

Tror ikke Arendal er et unikt eksempel

Kristin Sofie Waldum, helsesøster, leder for faggruppen for helsesøstre

Også NSFs Landsgruppe av Helsesøstre, Kristin Waldum-Grevbo, mener avvikene er alvorlige, men heller ikke hun er overrasket.

– Vi får bekymringsmeldinger fra hele landet om barselomsorgen. NSFs Landsgruppe av helsesøstre har i flere år vært svært bekymret over helsetilbudet til de nyfødte og deres familier. Barselsretningslinjene som anbefaler hjemmebesøk av både jordmor og helsesøster blir i liten grad oppfylt, sier Waldum-Grevbo.

Viktig med tilsyn

Hun mener tilsyn er et viktig bidrag som en rettesnor for god praksis.

– Ellers er øremerking og god statistikk viktig. I dag skiller ikke statistikken på hjemmebesøk av jordmor og helsesøster. Det betyr at det er vanskelig å vurdere om retningslinjene følges. Hjemmebesøket av jordmor skal gjennomføres i tiden mor og barn tidligere var på sykehuset. Derfor må det kunne skilles fra helsesøsters hjemmebesøk etter noen uker, mener hun.

Øremerking må til

Helsetilsynet kommer også med anbefalinger til andre funn som ble gjort. Blant annet har Arendal brukt de ekstra overførte midlene fra statsbudsjettet til andre formål enn styrking av helsestasjonen.

– Hva tenker du om det?

– Vi mener dette viser at bevilgningene må øremerkes for å sikre et godt tilbud i hele landet, sier Waldum-Grevbo.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse