fbpx Savner fastsykepleier og flere på jobb Hopp til hovedinnhold
Eldreomsorgen:

Savner fastsykepleier og flere på jobb

Deprimert mann på sykehjem

To av ti pårørende opplever at psykiske problemer hos den de er pårørende til ikke blir ivaretatt på sykehjemmet og i hjemmetjenesten, viser en fersk undersøkelse.

Størst er misnøyen blant pårørende til brukere som mottar hjemmesykepleie. Hver tredje er ikke tilfreds med hvordan psykiske plager og problemer hos den de er pårørende til blir ivaretatt. Blant pårørende til sykehjemsbeboere svarer vel hver tiende (12 prosent) at de ikke er tilfreds med tilbudet.

Dette kommer frem i undersøkelsen «Konsekvenser av sykepleiermangel i kommunene fra et pasient- og pårørendeperspektiv» som er gjennomført av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) for Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Manglende oppmerksomhet på eldres psykiske helse har ifølge rapporten flere uheldige konsekvenser. Forskerne peker på at det er «en sterk sammenheng mellom utilstrekkelig ivaretakelse av psykiske problemer og et betydelig vekttap, og at en mulig forklaring er at hjemmesykepleien mangler bemanning med god fagkompetanse på psykisk helse blant eldre».

Videre viser undersøkelsen at det er «en klar sammenheng mellom manglende sykepleierbemanning og forekomst av infeksjon og trykksår».

Les også kommentaren: Lett ammunisjon 

For lite bemanning

NAVs bedriftsundersøkelse viser at det manglet 3 600 sykepleiere og 400 spesialsykepleiere våren 2017.

Av undersøkelsen går det fram at en betydelig andel pårørende har opplevd manglende bemanning i løpet av de siste to månedene. Nær halvparten av pårørende til sykehjemsbeboere svarer at de ofte eller av og til har opplevd manglende bemanning.

Blant pårørende til hjemmeboende har tre av ti opplevd manglende bemanning. Mangelen er størst på dagtid, kveldstid og i helger sammenliknet med nattetid og i ferier.

Ønsker fast kontaktsykepleier

På spørsmålet «Hva mener du skal til for at den faglige oppfølgingen skal bli bedre?» svarer 40 prosent av brukerne at de får en fast sykepleier å forholde seg til. Videre svarer brukerne «bedre bemanning» (23 prosent) og «flere sykepleiere på jobb» (18 prosent).

Også blant pårørende til hjemmeboende er en fast sykepleier å forholde seg til den viktigste enkeltfaktoren (59 prosent). Mens pårørende til sykehjemspasienter oppgir at det viktigste vil være bedre bemanning (41 prosent).

«Det å ha en fast sykepleier å forholde seg til vil være et effektivt virkemiddel for å bedre den faglige oppfølgingen i hjemmesykepleien, mens bedre bemanning er viktig for bedre faglig oppfølging i sykehjem», heter det i rapporten.

Blir ikke tatt med på råd

For å få et bilde av hvordan pårørende opplever å bli inkludert, ble de spurt: «I hvilken grad blir du tatt med på råd når pleie og behandling planlegges?». Her svarer nær halvparten (48 prosent) av de pårørende at de ikke eller i liten grad blir tatt med på råd. Andelen for pårørende til sykehjemsbeboere er 38 prosent.

De pårørende er heller ikke tilfreds med informasjon om oppfølging av den de er pårørende til. Hele 49 prosent av pårørende til hjemmeboende får ingen eller i liten grad informasjon, mens dette er tilfellet for 36 prosent av pårørende til sykehjemsbeboere.

Lite fysisk og sosial aktivitet

Fysiske og sosiale aktiviteter i hverdagen vil for mange brukere bidra til mer trivsel og bedre livskvalitet i eldreomsorgen. Dette mener pårørende i liten grad blir ivaretatt.

Hver tredje pårørende (32 prosent) til hjemmeboende svarer at de er svært uenige i at den de er pårørende til tilbys tilpasset fysisk aktivitet. Andelen som svarer at de er nokså uenig er 22 prosent.

Andelen pårørende til sykehjemsbeboere som ikke er tilfreds, er også høy. Her svarer 27 prosent at de er nokså uenig og 21 prosent at de er svært uenig i påstanden om tilpasset fysisk aktivitet.

De pårørende er heller ikke fornøyd med tilbudet på sosiale aktiviteter.

Blant pårørende til hjemmeboende svarer mange at de er nokså uenig (15 prosent) eller svært uenig (26 prosent) i påstanden om god tilrettelegging av sosiale aktiviteter.

Blant pårørende til sykehjemsbeboere svarer 23 prosent at de er nokså uenig og 12 prosent at de er svært uenig.

Ifølge rapporten skyldes dette i stor grad mangel på tid hos de ansatte.

Les hele rapporten.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse