fbpx – Svak kodekvalitet går ut over styringen av helseforetak Hopp til hovedinnhold

Riksrevisjonen: – Svak kodekvalitet går ut over styringen av helseforetak

Per-Kristian Foss.
– Det er for store avvik mellom kodene som er rapportert til Norsk pasientregister og informasjonen i pasientjournalene, sier riksrevisor Per-Kristian Foss. Foto: Riksrevisjonen

Svak kvalitet på den medisinske kodingen gir mange feil i helsestatistikken. Det får negative konsekvenser for styringen og finansieringen av spesialisthelsetjenesten, slår Riksrevisjonens fast i ny rapport.

Riksrevisjonen la i dag frem en rapport som viser at sykehusene er dårlige på å kode pasientenes behandling riktig. Det er store forskjeller mellom de ti sykehusene Riksrevisjonen har tatt for seg.

Negative konsekvenser

Svak kodekvalitet går ut over styringen av spesialisthelsetjenesten, lyder konklusjonen i rapporten. Årsaken er at svak kvalitet på den medisinske kodingen gir mange feil i helsestatistikken og derfor får negative konsekvenser for styringen og finansieringen av spesialisthelsetjenesten.

– Riksrevisjonens undersøkelse viser at det er svak kodekvalitet. Det er for store avvik mellom kodene som er rapportert til Norsk pasientregister og informasjonen i pasientjournalene, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Lunge- og hoftepasienter

I undersøkelsen har Riksrevisjonen tatt utgangspunkt i to pasientgrupper: pasienter med lungebetennelse og hofteprotesepasienter.

Blant pasienter med lungebetennelse er det rapportert feil hovedtilstand for 41 prosent av alle oppholdene. Hovedtilstanden er det helseproblemet som helsehjelpen primært er rettet mot i et gitt sykehusopphold.

– Dette svekker kvaliteten på pasientstatistikken, noe som igjen fører til at styringsgrunnlaget til helseforetakene blir mangelfullt, sier Foss.

«Andre tilstander>>

Andre tilstander er tilstander som eksisterer samtidig med hovedtilstanden eller som utvikler seg i løpet av behandlingsperioden, og som blir gjenstand for undersøkelse og behandling, som det må tas hensyn til eller som får konsekvenser for behandlingen av pasienten.

Legen som koder må også vurdere om det er andre tilstander enn hovedtilstanden som er relevante å rapportere til Norsk pasientregister (NPR). Alle tilstander som rapporteres, skal ha hatt en reell betydning under oppholdet, og dette skal gå fram av den skriftlige journaldokumentasjonen. Også her er forskjellene mellom sykehusene store. (Se tabell under)

Ros til Stavanger

Etter Riksrevisjonens vurdering er det viktigste tiltaket for å forbedre kodekvaliteten å øke kunnskapen om koding hos de involverte aktørene.

– I mange helseforetak er opplæringen rettet mot turnusleger, men også erfarne leger må sikres god og oppdatert kunnskap. Dette er viktig, siden disse ofte veileder og kvalitetssikrer yngre legers koding, sier Foss.

Det er helseforetakenes ansvar å styre og lede arbeidet med kodingen.

– Riksrevisjonen understreker at en tydelig ledelse som støtter kodearbeidet, er av stor betydning. Sykehuset i Stavanger skiller seg positivt ut i undersøkelsen ved at det har færre feilrapporteringer enn de øvrige sykehusene når det gjelder pasienter med lungebetennelse, sa Foss på pressekonferansen.

– Ved sykehuset i Stavanger har administrerende direktør og andre ledere signalisert tydelig at kodearbeidet er viktig og at det skal kodes korrekt. Det er et eksempel til etterfølgelse, sier riksrevisoren.

Helseminister Bent Høie sier i svarbrevet til Riksrevisjonen at han vil følge opp rapporten på egnet måte med aktørene.

Les også: