fbpx Kan man studere sykepleie og samtidig gå på metadon? Hopp til hovedinnhold

Kan man studere sykepleie og samtidig gå på metadon?

Elisabeth Sveen Kjølsrud

- Vi mener at studenter som er under LAR-behandling ikke bør gjennomføre praksisstudier, sier leder for Rådet for sykepleieetikk, Elisabeth Sveen Kjølsrud.

Dagbladet skrev for noen uker siden om unge rusmisbrukere som prøver å legge rusen bak seg gjennom å legemiddelassistert rehabilitering (LAR). I dag er det fire tenåringer som får metadon, Subutex eller Suboxone gjennom LAR. 119 stykker er under 25 år.

Melissa

I Dagbladets artikkel forteller Melissa sin historie. Hun var 24 år da hun begynte, og har nå tre og et halvt års fartstid i LAR. I intervjuet forteller Melissa at hun ble opiatmisbruker gjennom å kjøpe illegal metadon på gaten. Det gjør at hun nå som 27-åring tilhører den nye generasjonen rusavhengige som har fått smaken av heroinsubstituttet - ikke heroin.

Ruset under utdanning

Men LAR-behandlingen kan bremse fremtidsplanene hennes.

- Jeg studerer helse- og sosialfag, men fikk midt i skoleåret vite at jeg ikke kan få ta praksisen så lenge jeg går på metadon. Og hvis jeg trapper ned på egen hånd, bryter jeg avtalen og risikerer å miste skoleplassen min. Jeg blir nødt til å trappe ned i ferien min, hvis jeg skal ha praksis og få godkjent utdannelsen, sier hun til Dagbladet.

Rådet for sykepleieetikk tar saken

Sykepleien har spurt Rådet for sykepleieetikk om de har fått inn lignende saker og om det er greit å ta for eksempel en sykepleierutdanning mens man er under LAR?

- Dersom en sykepleierstudent er under LAR-behandling betyr vel det i praksis at vedkommende er "ruset" i utdanningsforløpet. Er dette noe dere i Rådet har fått spørsmål rundt?

- Rådet for sykepleieetikk har ikke mottatt konkrete saker som omhandler sykepleiestudenter under LAR-behandling, sier Elisabeth Sveen Kjølsrud. Hun er leder for for Rådet for sykepleieetikk.

Bør ikke få gjennomføre praksis

8. desember diskuterte Rådet saken på et møte.

- Vi mener at studenter som er under LAR-behandling ikke bør gjennomføre praksisstudier. Sykepleie utøves i møte med noen av de mest sårbare menneskene i samfunnet og sykepleiere og sykepleierstudenter har ansvar for faglig forsvarlighet, omsorgsfull hjelp og pasientsikkerhet jamfør både helselovgivning og Yrkesetiske retningslinjer, sier Elisabeth Sveen Kjølsrud på vegne av Rådet for sykepleieetikk.

Rådet for sykepleieetikk mener det er naturlig å se til Helsetilsynets behandling av slike saker.

- Viktige momenter i Helsetilsynets saksbehandling er at sykepleieryrket krever tillit fra allmennheten. Pasientene skal være trygge på at de får faglig forsvarlig behandling og omsorgsfull hjelp. Utøvelse av sykepleie krever faglig kompetanse, evne til å observere, vurdere og ta faglige beslutninger i komplekse situasjoner. Sykepleierstudenter og sykepleiere skal utøve sykepleiefaglige ferdigheter og prosedyrer på en presis måte, og inneha gode kommunikasjonsferdigheter i møte med pasienter, pårørende og kolleger, sier Kjølsrud.

Hensynet til pasientsikkerheten først

- LAR-behandling innebærer bruk av medikamenter som kan svekke koordinasjon, hukommelse, konsentrasjonsevne, kritisk sans og evne til problemløsning. En sykepleierstudent under LAR-behandling kan derfor være en sikkerhetsrisiko for pasientene. Rådet mener at hensynet til pasientsikkerheten og pasientens beste bør komme først, sier Kjølsrud.

Helsetilsynet konkluderer i sin saksbehandling i en liknende sak med at bruk av opiater, herunder substitusjonspreparater som benyttes i legemiddelassistert rehabilitering, som hovedregel vil være uforenlig med virksomhet som sykepleier. Ut fra en samlet vurdering finner Statens helsetilsyn derfor at personer som deltar i legemiddelassistert rehabilitering som hovedregel ikke kan inneha full autorisasjon som helsepersonell.

Respekt

- Rådet mener sykepleierutdanningen skal møte sykepleierstudenter under LAR-behandling med respekt, sier Kjølsrud.

Hun gjør også oppmerksom på at studenter i LAR-behandling etter Helsepersonelloven paragraf 8, har plikt til å informere/orientere arbeidsgiver om at de er med i et slikt behandlingsopplegg.

- Rådet mener at utdanningsinstitusjonene bør ha interne retningslinjer for hvordan slike saker håndteres og følges opp, samt reflektere jevnlig rundt problemstillingen, sier hun.

Skikkethet

Rådet viser også til «Lov om universiteter og høyskoler» og «Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning». I sykepleierutdanning stilles det krav til skikkethet for yrket.

- Derfor foregår det en løpende skikkethetsvurdering av studentene gjennom hele studiet, og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens forutsetninger for å kunne fungere i yrket, sier hun og siterer fra forskriften:

«Skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve yrket. En student som utgjør en mulig fare for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til de pasienter, brukere, barnehagebarn, elever, eller andre studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiene eller under fremtidig yrkesutøvelse, er ikke skikket for yrket. Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering».

- Tidligere rusavhengige eller tidligere LAR-pasienter som er ferdig rehabilitert, og som har sin autorisasjon, kan arbeide som sykepleiere. Rådet har også drøftet at tidligere livserfaring kan være verdifull i utøvelse av sykepleieryrket, sier Kjølsrud.

Hensynet til pasientsikkerheten og pasientens beste bør komme først
Elisabeth Sveen Kjølsrud

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse