fbpx – Autorisasjonen min ble misbrukt Hopp til hovedinnhold

– Autorisa­sjonen min ble misbrukt

Bildet viser Ragnhild Ingebretsen

MOSS: Det private hjemmehjelpsfirmaet hadde oppgitt sykepleier Ragnhild Ingebretsen som fagansvarlig – uten at hun jobbet der. Da hun anmeldte saken, ble den henlagt.

Sykepleier Ragnhild Ingebretsen jobber på ankomstsenteret for asylsøkere på Råde og som nattevakt ved Norlandias bo- og servicesenter i Moss.

Før brant hun for fritt brukervalg og stemte Høyre. Men etter å ha startet opp og driftet flere private helsetjenesteleverandører både i Oslo og Moss, gjør hun ikke det lenger.

Brukte sykepleierautorisasjonen

Høsten 2013 oppdaget Ingebretsen at hjemmehjelpsfirmaet Seniorstøtten hadde brukt sykepleier-autorisasjonen hennes på en søknad om tjenestekonsesjon i Moss kommune. Hun hevder at hun ikke visste det, og at hun derfor oppfatter det som misbruk av autorisasjonen hennes.

Dette stiller daglig leder i Seniorstøtten, Henning Aandal, seg uforstående til (se egen sak).

– Seniorstøtten hadde oppført meg som fagansvarlig eller såkalt driftsansvarlig, slik at firmaet tilfredsstilte kravet Moss kommune setter til tjenesteleverandører innen praktisk bistand, sier Ingebretsen.

Hun hevder hun tidligere hadde jobbet for firmaet i Oslo og var der et par dager i begynnelsen av januar 2013 for å gi opplæring. Hun sier hun deltok også på et par møter med Moss kommune og Seniorstøtten før oppstart av ordningen, men uten at søknaden ble gjennomgått.

– Jeg har ikke mottatt noen lønn eller honorar for det og var ikke lenger ansatt der da søknaden ble sendt til Moss kommune i februar 2013.

 Daglig leder Aandal bekrefter at hun ikke var ansatt da søknaden ble sendt.

Strengt krav

Kravet om en driftsansvarlig hos tjenesteleverandør er strengt fra kommunen på papiret. Det står at denne personen skal ha helsefaglig utdanning og minst to års yrkeserfaring.

– Som oftest er det sykepleiere som brukes til denne rollen, men noen steder brukes også hjelpepleiere og helsefagarbeidere. Denne personen skal blant annet være den som hjemmehjelpen kan søke faglig råd og bistand fra, dersom noe oppstår, forteller Ingebretsen.

Høsten 2013 ble hun oppringt av en ufaglært hjemmehjelp fra Seniorstøtten som trengte råd i forhold til en bruker som Seniorstøtten hadde den praktiske bistanden for. Ragnhild Ingebretsen hadde også ansvaret for denne brukeren, siden hun da jobbet for Oransje Helse AS, som hun startet opp i Moss etter at hun sluttet for Seniorstøtten i Oslo. Oransje Helse hadde den helsefaglige oppfølgingen av denne brukeren.

Fikk ikke vite av kommunen

– Tjenestekontoret i Moss kommune hadde oppgitt meg som driftsansvarlig for Seniorstøtten til hjemmehjelpen, og da jeg ringte Moss kommune og spurte om dette, fikk jeg beskjed om at jeg ikke var driftsansvarlig. Da jeg spurte om hvem det var, fikk jeg til svar at det hadde jeg ikke rett til å vite.

– Hva synes du om det?

– Det var veldig spesielt. Det burde ikke være hemmelig hvem som er leder i en bedrift som gir kommunale tjenester.

En sykepleier til

Cathrine Silseth er rådgiver for helse- og sosialtjenestene i Moss kommune. Hun vil ikke snakke med Sykepleien, men skriver at kommunen fikk opplyst av Seniorstøtten at sykepleier Tine Kaland-Lavik var ny driftsansvarlig i august 2013, en måned før ordningen startet opp 1. september.

– Men Kaland-Lavik kjente jeg fra før, hun jobbet jo for Seniorstøtten i Bergen. Det viste seg at heller ikke hun ante at hun var oppført som driftsansvarlig i Moss, sier Ingebretsen.

Hun anslår at de to sykepleierne stod som driftsansvarlige i et halvt års tid til sammen.

– Da Seniorstøtten ble gjort oppmerksom på at vi hadde fått greie på dette, byttet de til en tredje person, sier Ingebretsen.

– I januar 2014 opplyste Seniorstøtten kommunen om bytte av driftsansvarlig og at denne allerede har fungert en periode, skriver rådgiver Silseth.

– Jeg ble sjokkert da jeg fikk vite at jeg hadde stått som driftsansvarlig i Moss i nesten et halvt år uten at jeg visste det, sier Kaland-Lavik.

bildet viser Tine Kaland-Lavik

Hun er avdelingssykepleier ved Kolstihagen sykehjem i Bergen.

Advokathjelp

De to sykepleierne søkte hjelp hos advokat og anmeldte så Seniorstøtten, dels for å ha misbrukt autorisasjonen deres og dels for bedrageri av offentlige midler.

I den prosessen hentet de ut søknaden fra Seniorsenteret til Moss kommune. Det har Sykepleien også gjort. Der er navnet på leder av avdeling Moss og den driftsansvarlige sladdet ut, uten henvisning til noen lovhjemmel.

– Men fødselsdatoen og helsepersonellnummeret er ikke sladdet, og det kjenner jeg jo igjen, sier Ingebretsen.

Etter å ha purret på kommunen, får Sykepleien se en usladdet versjon av autorisasjonen som lå vedlagt søknaden. Der står Ingebretsens navn.

Rådgiver Silseth medgir at Ragnhild Ingebretsen var oppgitt som driftsansvarlig i Seniorstøttens søknad om tjenestekonsesjon i 2013, og beklager at Ingebretsen ikke fikk opplysninger om hvem som var oppført da hun henvendte seg.

Bedrageri

Saken ble henlagt av politiet. Sykepleierne anket, men også anken ble henlagt med begrunnelse i kapasitetsmessige hensyn. Det endelige avslaget kom i februar 2015.

Politiet la saken i bunken for bedrageri, men ramset opp ran, vold, familievold og narkotika som områder som måtte komme foran dette.

– Jeg ble kraftig provosert. Hvis alt utenom dette skal henlegges, er det jo fritt fram for alle, sier Ingebretsen.

Bildet viser papir fra politiet

Advokaten til sykepleierne, Odd Ivar Grøn, synes det er problematisk at politiet bortprioriterer denne type sak siden det handler om bruk av offentlige skattekroner og faglig forsvarlighet av tilbudet til syke og eldre.

– At Seniorstøtten misbruker to sykepleieres autorisasjon, forleder Moss kommune til å fatte beslutninger på feil grunnlag. Når kommunen krever en faglig ansvarlig, er det ikke bare formelle grunner til det. Så når et firma ikke har en faglig ansvarlig, vil det i verste fall kunne gi et uforsvarlig tilbud, sier Grøn.

Kommunen inndro ikke konsesjonen

Da Seniorstøtten i januar 2014 kom med et tredje navn som driftsansvarlig, ba de to sykepleierne kommunen undersøke dette nærmere.

– Da fikk vi til svar at kommunen ikke hadde grunn til å måtte sjekke denne personen, sier Ingebretsen.

– Hvorfor fikk det ikke følger for kommunens avtale med Seniorstøtten da det ble kjent at firmaet hadde oppgitt to driftsansvarlige uten deres skriftlige samtykke?

Rådgiver Cathrine Silseth i Moss kommune svarer ikke på spørsmålet, men sier:

– I januar 2014 hadde vi ikke noen grunn til å tro at det Seniorstøtten opplyste om, ikke har vært korrekt.

Ny driftsansvarlig

Vi spør advokat Grøn om hva han synes om at kommunen bare fortsetter avtalen med Seniorstøtten som om ingenting har hendt. Han tar forbehold om at han ikke kjenner alle detaljene i avtalen mellom Seniorstøtten og kommunen, eller de eventuelle undersøkelser som kommunen kan ha gjort.

– Men man må som et minimum forvente at kommunen forsikrer seg om at tilbudet er i tråd med de krav til forsvarlighet som kommunen har satt, sier advokaten.

– Hvem er driftsansvarlig i dag, Silseth?

– Leverandøren har oppgitt ny driftsansvarlig. I og med at dette gjelder ansatt hos leverandøren, ber jeg deg om å ta kontakt med Seniorstøtten for ytterligere opplysninger, skriver rådgiveren hos Moss kommune.

 «Glimt i øyet»

På nettsiden til Seniorstøtten står det ikke oppgitt hvem driftsansvarlig for de ulike lokalavdelingene er, men vi får vite at de har hyggelige ansatte med glimt i øyet. Firmaet har mer enn 130 hjemmehjelper fordelt på ni lokalkontor. På siden hvor firmaet søker etter personell, står det to krav: Førerkort og gode norskkunnskaper.

bildet viser nettsiden til Seniorstøtten

Etter to henvendelser opplyser til slutt Henning Aandal om driftsansvarlig sykepleier for Moss. Hun er det for flere av Seniorstøttens lokalavdelinger, men vi får ikke vite hvor mange.

Ingen respons

Ingebretsen sier hun og Kaland-Lavik henvendte seg til både den kommunale forvaltningen i Moss, til Fylkeslegen og til Helsetilsynet med saken, uten å få noen som helst støtte eller respons, til tross for at politiet i sitt henleggelsessvar oppfordrer å melde saken til helsemyndighetene som tilsynssak.

– Det strenge kravet til kommunen om å ha en faglig ansvarlig hos tjenesteleverandør er jo bare tull. Det er kun pro forma og har null verdi. Det vet lederne av de private firmaene og spekulerer i dette. Jeg tipper at vi ikke er den eneste to sykepleierne i landet som firmaer har misbrukt autorisasjonen til, sier Ingebretsen.

Har gitt opp

Hun skulle ønske hun kunne få et varsel hvis noen misbruker autorisasjonen hennes:

– Jeg bør aller helst få være til stede og signere en kontrakt før jeg føres opp som faglig ansvarlig.

– Hvor står saken nå?

– Vi har i grunnen gitt opp for lenge siden. Vi var så naive at vi trodde kommunen tok affære. Vi var sikre på at dette ikke kunne stemme, men ingen bryr seg. Nå har lufta gått litt ut av oss, i takt med høyere advokatregninger.

De to sykepleierne har brukt noen tusen kroner på saken så langt.

– Ingen bryr seg

– Jeg synes det er ille at ingen bryr seg. Dette angår de eldre i deres eget hjem, og de har krav på faglig forsvarlig hjelp. Det får de ikke fra ufaglærte uten erfaring, selv om de har «god fysikk og glimt i øyet». Så lenge de ikke har en fagansvarlig de kan få opplæring og råd fra, er dette uforsvarlig, sier Ingebretsen.

Til våren planlegger Moss kommune en ny invitasjon til å søke tjenestekonsesjon for drift av hjemmebaserte tjenester i Moss kommune.

– Hvis Seniorstøtten søker da, vil de kunne få en ny tjenestekonsesjon etter det som har skjedd?

– Dette er et hypotetisk spørsmål da Seniorstøtten har kontrakt med Moss kommune for praktisk bistand, skriver Cathrine Silseth i Moss kommune.

– Fagligheten blir borte

Ved kommunevalget i høst ble det Ap for Ragnhild Ingebretsen.

– Å stelle mennesker er et kommunalt ansvar, og kan ikke overlates til private, sier hun og hevder at hun ser et mønster i måten kommersielle aktører innen velferdstjenester opererer:

– De ansetter ufaglærte hvor det eneste kravet er at de snakker godt norsk og har sertifikat. Fritt brukervalg har i realiteten gjort at fagligheten blir borte og kvaliteten på tjenestene forringes.

Hun har selv sett at da Oslo og Moss kommune innførte fritt brukervalg, flyttet de alt innen ernæring, stell og pleie til sekkebetegnelsen «praktisk bistand», som de i sin tur hyrer inn private hjemmehjelpsfirmaer til å ta seg av.

– Ufaglærte gjør sykepleieroppgaver

– Da kommer det ufaglærte hjem til pasientene og skal observere tannstatus og ha ansvaret for ernæring og stell – noen av de viktigste primærsykepleieoppgavene som finnes. Jeg synes det er helt forferdelig, mange aner jo ikke hva de driver med, hevder Ingebretsen.

Hun forteller at ufaglærte hjemmehjelper i Oslo og Moss utfører toalettbesøk, skift av inkontinensutstyr, forflytning, stell og dusj, ernæring, tann/munnstell med mer.

– Noen av de praktiske oppgavene de utfører er faktisk helsetjenester. De krever en viss form for kompetanse i utførelse, observasjon, dokumentasjon og etikk, siden det dreier seg om syke eller alderssvekkede mennesker som har fått innvilget disse tjenestene på kommunalt vedtak, sier sykepleieren.

Les også om Seniorstøttens stillingsannonse som får Likestillingsombudet til å reagere.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse