fbpx Disse vil lede NSF Hopp til hovedinnhold

Disse vil lede NSF

Collage av de fem som vil lede NSF: Eli Gunhild By, Solveig Bratseth, Karen Bjøro, Sigbjørn Flatland og Oddgeir Lunde.

Dagens tre NSF-ledere stiller til gjenvalg i Sykepleierforbundet. To menn utfordrer nestlederne.

I fire år har Norsk Sykepleierforbund (NSF) hatt tre kvinner på toppen: Eli Gunhild By som leder, Solveig Bratseth som nestleder og Karen Bjøro som 2. nestleder. Alle stiller til gjenvalg. 
Nå utfordrer to menn de to nestlederne. Og nåværende 2. nestleder vil stige i gradene og utfordrer nestlederen. Men forbundsleder By har ingen motkandidater. 
Det er 45 verv som skal besettes på landsmøtet i november, inkludert vararepresentanter.

Fire spørsmål

De fem som vil til troikatoppen i NSF svarer her på disse fire spørsmålene:

1. Hvorfor skal landsmøtet velge deg?
2. Hva er din hjertesak?
3. Beskriv deg selv med tre ord.
4. Hva vil du gjøre for medlemmene?

 

Eli Gunhild By  – uten motkandidat

På landsmøtet i november har By ingen motkandidater. Eli Gunhild By (52) stiller til gjenvalg som leder etter fire år på toppen i NSF. By, som er oppvokst i Trondheim, har tidligere vært fylkesleder i Oslo. Det meste av sin sykepleiepraksis har hun fra Radiumhospitalet med kreftpasienter.

– Eli Gunhild er en person som lytter til de rundt seg, og kan se flere sider av en sak. Hun er løsningsorientert og diplomatisk, men kan være­ knalltøff når det er behov for det, skriver forslagsstiller NSF Oslo.

– Hvorfor skal landsmøtet velge deg?
– Fordi jeg etter hvert har bred politisk erfaring. Dessuten har jeg opparbeidet meg et godt nettverk. Jeg kan tenke strategisk og overordnet. Det er viktig å fortsette det gode politiske arbeidet vi har startet på – både eksternt og internt. Motivasjonen for å stille til valg på nytt er at jeg vil påvirke slik at NSF står fram som en tydelig organisasjon for politikerne – og ikke minst for medlemmene.

– Hva er din hjertesak?

– At bemanning og kompetanse må henge sammen. Arbeidstid er både et interesse- og fagpolitisk felt. Når jeg forhandler om lønn, bruker jeg faglige argumenter. Når jeg snakker om faget, er jeg tydelig på at kompetansen må verdsettes. Og det handler om lønn. 

– Beskriv deg selv med tre ord.

– Jeg er engasjert, inkluderende og strategisk. ­Ellers har «respekt» alltid vært et viktig ord for meg.

– Hva vil du gjøre for medlemmene?

– Jeg har lyst til å fortsette det gode arbeidet med å løfte sykepleiernes status. Jeg møter mye makt og maktmisbruk i denne jobben her. Det gjelder å omsette dette til noe positivt for sykepleierne og sørge for mer makt til dem.

Solveig Bratseth – forsvarer sin post

Solveig Bratseth (57) har vært nestleder i fire år og stiller til gjenvalg. Hun har vært medlem i forbundsstyret i sju år før det.

Bratseth er opprinnelig fra Sunnmøre, men har bodd i Trondheim siden 1987. Hun har permisjon fra jobben som seniorrådgiver i NAV i Sør-Trøndelag. I tre perioder har hun sittet i Trondheim bystyre for KrF og to perioder som 1. vararepresentant på Stortinget.

– Hun har arbeidet godt i sitt brede politiske nettverk og har profilert NSF på en fremragende måte i media, skriver fylkesstyret i Sør-Trøndelag, som har foreslått henne.

– Hvorfor skal landsmøtet velge deg?

– Fordi jeg har bred politisk erfaring, både partipolitisk og faglig. Jeg har vært del av forbundsstyret i 11 år. Jeg mener det er viktig med kontinuitet i ledelsen. Jeg har også vært nestleder i Unio og i KS-utvalget i Unio. Det er viktig at den som sitter i NSF-ledelsen har erfaring og god kjennskap både til Unio og KS. Jeg har også et stort politisk nettverk, både nasjonalt og lokalt, og det er en stor fordel for NSF. Jeg ser meg selv som den i ledelsen som best oversetter fagtermene til politisk språk.

– Hva er din hjertesak?

– Verdsetting av sykepleiekompetanse. Og utdanning: Vi må ha en grunnutdanning som gjør nyutdannete i stand til å utføre oppgavene sine – og en videreutdanning som sørger for sykepleiere­ som er eksperter på pasientenes behov og som kan utvikle tjenesten. Sykepleieforskning må få en høyere prioritet. Dessuten bør ledere av sykepleietjenesten være sykepleiere, fra topp til de pasientnære tjenestene.

– Beskriv deg selv med tre ord.

– Tydelig. Ærlig. Og strategisk.

– Hva vil du gjøre for medlemmene?

– Bygge en organisasjon som har makt og innflytelse på viktige områder: Lønn for kompetanse, og arbeidsforhold som gjør det mulig for sykepleierne å holde yrkesløpet ut. Vi har mye god politikk, men vi må bli bedre til å formidle den til de rette personer så den blir forstått. Ordførere kan være kjempeviktige. Tillitsvalgte kan gjøre godt påvirkningsarbeid i kommunene, der mer av helsetjenestene utføres. Der sitter viktige beslutningstakere, både politikere og arbeidsgivere. Å nå fram til dem kan bli avgjørende for hvilken sykepleiekompetanse vi skal ha i helsetjenesten framover. 

Karen Bjøro – sikter oppover

Karen Bjøro (64) har vært 2. nestleder i én periode. Nå stiller hun til gjenvalg, og er også kandidat som nestleder.

Bjøro, som er amerikansk, er både intensiv- og geriatrisk sykepleier, og hun har lederutdanning og doktorgrad om smertebehandling. 

– Jeg er en innvandrerkvinne som har slått rot i Norge, skriver hun. 

Hun er foreslått av fylkesstyret i Buskerud, Norsk selskap for sykepleieforskning NSF og Tor Engevik på vegne av faggruppen for sykepleiere i geriatri og demens.

– Karen har som den eneste i NSFs ledelse bakgrunn fra forskning og utforming av forskningspolitikk i det kliniske felt, skriver Engevik.

– Hvorfor skal landsmøtet velge deg?

– Jeg har bred erfaring fra arbeidet med å utvikle kvalitet og pasientsikkerhet i sykepleiernes praksisfelt, både som fagutvikler, leder, lærer og forsker. Som annen nestleder i forbundsledelsen har jeg bidratt til strategiutvikling og beslutninger som er godt faglig begrunnet. Arbeidet med å gjennomføre er i full gang, og vi begynner å se resultater. Jeg er sterkt motivert for å fortsette i NSFs­ ledelse og bidra videre med min kompetanse. Sykepleiernes deltakelse på internasjonale­ arenaer er en forutsetning for å nå nasjonale mål. Jeg har internasjonal bakgrunn, har bygget opp et stort kontaktnettverk og bidratt til at NSF blir etterspurt på den internasjonale arena.

– Hva er din hjertesak?

– Kvalitet og pasientsikkerhet i sykepleie. Pasientenes behov er i endring, og det stiller nye krav for å sikre faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie. Sykepleierne har fått større ansvar, og nå må vi også få større myndighet til å gjøre jobben. Ledelse av eget fag er en forutsetning for å utvikle en sykepleietjeneste som ivaretar kravene til kvalitet og pasientsikkerhet. Et viktig mål er at sykepleierne er representert der beslutninger gjøres.

– Beskriv deg selv med tre ord.

– Internasjonal. Faglig. Tydelig. 

– Hva vil du gjøre for medlemmene?

– Jeg vil bidra til at medlemmene og tillitsvalgte informeres og involveres, og at medlemmenes syn blir aktivt etterspurt. De skal oppleve at de har en organisasjon som er til for dem. Jeg vil styrke tillitsvalgte på alle nivå med nødvendig kompetanse. De skal få opplæring og inspirasjon til å jobbe for NSFs politikk og medlemmer. Jeg vil fortsette å synliggjøre sykepleiere som kunnskapsarbeidere med høy kompetanse. De gjør en livsviktig jobb. Jeg vil bidra til å ­utvikle sykepleiere som er tydelige, modige og stolte. 

Oddgeir Lunde – utfordrer nestlederne

Oddgeir Lunde (57) stiller til valg som nestleder og 2. nestleder. Han har vært fylkesleder i Sogn og Fjordane i 16 år.

– Jeg er som en vaktmester, og gjør alt: Holder taler, elsker å undervise og kjenner praksis, ­sier han. 

– Lunde har vært tydelig på viktigheten av å ha en lokal og kompetent organisasjon nær medlemmene, skriver forslagsstiller NSF Sogn og Fjordane. 

– Hvorfor skal landsmøtet velge deg?

– Jeg har både samfunns-, interesse- og fagpolitisk erfaring. Jeg har praksis som sykepleier og leder både i kommune- og spesialisthelsetjenesten, og fra høyskolen, der jeg har hatt permisjon siden 1999. Jeg vil påvirke for å få ressurser så sykepleierne får handlings- og holdningskompetanse. Jeg har god forståelse av NSFs ressurser, og vet hvor viktig det er å balansere dem mellom fylkes- og hovedkontor til medlemmenes beste. 

– Hva er din hjertesak?

– Jeg har ikke bare én: Gode rammevilkår så sykepleierne kan utøve yrket. Likelønn. Nok bemanning, ikke jobbe oftere enn hver tredje helg. Gode vilkår for studenter i praksis. Utdanningen må være så god at sykepleierne kan utføre sitt samfunnsoppdrag, for eksempel med å gjennomføre samhandlingsreformen. I dag er det ikke nok kompetanse, særlig i kommunene, fordi pasientene blir skrevet tidlig ut av sykehuset som ikke har senger nok. Det bør være videreutdanning, mastergradsløp og phd-løp for sykepleiere i hvert fylke. Vi må få på plass en tariffavtale om 100 prosent lønn under utdanning også i kommunene. 

– Beskriv deg selv med tre ord.

– Raus. Ærlig. Uredd. Jeg er ikke laget slik at jeg uttaler meg strategisk – jeg uttaler meg politisk. Så får det bære eller briste.

– Hva vil du gj øre for medlemmene?

– Påvirke for å få best mulig rammevilkår for yrkesutøvelsen. Jobbe for lønn på linje med høyskole- og universitetsutdannede på samme nivå og lengde.

Sigbjørn Flatland  – utfordrer Bjøro og Lunde

Sigbjørn Flatland (36) stiller til valg som 2. nestleder. Han har vært intensivsykepleier på Oslo universitetssykehus siden 2009 og aktiv i faggruppen nesten like lenge, de tre siste årene som leder. Han har også vært hovedtillitsvalgt. 

– Som leder for faggruppen har Flatland markert seg som en god formidler av hva sykepleie er, skriver forslagsstiller NSF Østfold.

Også NSF Oslo og Sentralt fagforum har foreslått ham. 

– Hvorfor skal landsmøtet velge deg?

– Det er en fordel at forbundsstyret er bredt representert. En ledertrio må være sammensatt med folk som kan samarbeide, men samtidig kunne utfordre hverandre. Jeg jobber som kliniker i dag, samtidig som jeg kjenner godt til NSF som faggruppeleder. Jeg har et stort engasjement, og mener jeg er god til å formidle og overbevise fordi jeg tror på det jeg jobber for. 

– Hva er din hjertesak?

– Vår utdanning og kunnskap er grunnlaget for en god sykepleiertjeneste. Det er dette som gir oss den unike styrken i pasientbehandlingen. Vi er til stede med hundre tusen fagfolk som observerer, vurderer og iverksetter tiltak både i helsefremmende arbeid og i behandling av sykdom. Å formidle vår kunnskap og kompetanse, og hvor vesentlig den er, er noe av det viktigste Sykepleierforbundet gjør. 

– Beskriv deg selv med tre ord.

– Engasjert, kritisk og reflektert.

– Hva vil du gjøre for medlemmene?
– Jeg ønsker å fremme Sykepleierforbundet som en organisasjon som medlemmene kan være stolte av. Vi skal være et forbund med en tydelig agenda, og som kan komme med løsninger og gode ideer. Med faglige argumenter og ved å vise vår kompetanse, skal vi arbeide for at medlemmene våre sikres gode lønns- og arbeidsvilkår.

Les mer om kandidatene på Sykepleierforbundets nettside. 

Flere landsmøtesaker fra Sykepleien

Jeg er inkluderende.
Eli Gunhild By
Jeg er strategisk.
Solveig Bratseth
Jeg er internasjonal.
Karen Bjøro
Jeg er uredd.
Oddgeir Lunde
Jeg er kritisk.
Sigbjørn Flatland

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse