fbpx Anker dommen i filippiner-saken Hopp til hovedinnhold
Ekteparet og OUS:

Anker dommen i filippiner-saken

Ekteparet som ble dømt for å ha utnyttet filippinske sykepleiere, anker dommen til Høyesterett. Det samme gjør OUS.

Et ektepar ble 9. mars dømt for å ha utnyttet sju filippinske sykepleiere de har rekruttert, tre av dem til Ullevål sykehus. Straffen ble satt til ett år og tre måneder i fengsel, med 24 dager fradrag for utholdt varetekt. Dommen falt i Borgarting lagmannsrett.

Nå anker ekteparet dommen til Høyesterett.

Tause ektepar-forsvarere

Det samme gjør Oslo universitetssykehus (OUS), som ble dømt for medvirkning til å ha utnyttet tre sykepleiere.

Dommen gjelder brudd på utlendingsloven.

Ekteparets advokater, Tor Kjærvik og Nils H. Storeng, har ingen kommentar til Sykepleien om anken. Storeng vil ikke si på hvilket grunnlag ekteparet anker.

OUS vil betale erstatning

Men OUS kommenterer anken i en e-post til Sykepleien.

Der kommer det fram at OUS anker dommen når det gjelder straffansvaret, men ikke selve erstatningskravet overfor de tre filippinske sykepleierne. 
OUS fikk en foretaksstraff på 1 million kroner til staten og betaling av erstatning til sykepleierne.

– Erstatningen gjelder tilbakeføring av deler av de beløp som sykepleierne har betalt til ekteparet og OUS hefter solidarisk sammen med ekteparet for erstatningen, skriver OUS i e-posten til Sykepleien.

Innrømmer feil, men ikke straffeansvar

I samme e-post siteres viseadministrerende direktør Morten Reymert ved OUS:

– Vi mener at sykehuset har gjort feil i selve ansettelsessaken, men ikke på en måte som berettiger til straff for foretaket.

– Når vi ikke anker erstatningskravet, er det fordi vi vil vi rydde i de økonomiske forhold og for å trygge de tre sykepleierne i den vanskelige situasjon de har kommet opp i, sier Reymert videre.

– Prisverdig av OUS

– Jeg tar til etterretning at dommen er anket, men jeg merker meg at OUS ikke anker over erstatningen fordi sykehuset ønsker å rydde opp i de økonomiske forholdene. Det har stor betydning for mine klienter, sier Gro Wildhagen, som er bistandsadvokat til to av Ullevål-sykepleierne

– Det er prisverdig at OUS ønsker å rydde opp i det økonomiske uføret sykepleierne er kommet opp i.

Prinsipiell sak

Både ekteparet og OUS ble først frikjent i Oslo tingrett i desember 2013.

Dommen i Borgarting lagmannsrett fikk altså et helt annet utfall.

– Dette er en type sak som ikke har vært prøvd i retten tidligere. Slik sett forstår jeg at de domfelte ønsker å anke til Høyesterett. Men på vegne av klientene mine skulle jeg ønske at de hadde sluppet den belastningen det vil medføre, sier Wildhagen.

Nå er det opp til ankeutvalget og Høyesterett om saken får nok en runde i retten. Blant annet kan en sak bringes for retten hvis saken reiser særlig viktige prinsipielle spørsmål.

Først til ankeutvalget

Ifølge straffeprosessloven § 323 kan ikke anke til Høyesterett fremmes uten samtykke av Høyesteretts ankeutvalg.

Og videre:

Samtykke skal bare gis når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende sak, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken prøvd i Høyesterett. Anke fra siktede eller fra påtalemyndigheten til siktedes gunst som gjelder forhold siktede er frifunnet for av tingretten, men domfelt for i lagmannsretten, kan bare nektes fremmet dersom Høyesteretts ankeutvalg finner det klart at anken ikke vil føre frem.

– Godt å bli trodd

Det var i 2010 at tre av de sju sykepleierne ble hentet til OUS av ekteparet. På operasjonsstuen skulle de løse et akutt problem: Mangel på operasjonssykepleiere. Ekteparet hjalp sykehuset med å finne dem. Til operasjonsstuen kom de aldri. Sykepleierne tok opp dyre lån for å kunne få arbeid i Norge. På OUS begynte de å jobbe uten kontrakt. Etter hvert fortalte de sin historie til tillitsvalgte. Ikke lenge etter ble ekteparet varetektsfengslet.

Etter dommen i lagmannsretten sa de tre sykepleierne til Sykepleien at det var godt å bli trodd.

LES OGSÅ:

Dømt for å utnytte Filippinske sykepleiere

Fillipinske sykepleiere i retten igjen

- En kalddusj

Det er prisverdig at OUS ønsker å rydde opp i det økonomiske uføret sykepleierne er kommet opp i.
Gro Wildhagen, bistandsadvokat

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse