fbpx - Øremerk midler til jordmødre Hopp til hovedinnhold

- Øremerk midler til jordmødre

Siden 2012 har norske kommuner fått tre nye jordmorårsverk.

20 millioner mer

I fjor hadde regjeringen satt av 180 millioner for å styrke helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Halvparten av pengene gikk til andre formål.

Jordmorforbundet NSF er positive til at regjeringen har økt denne bevilgningen med 20 millioner, og at det nå er satt av 200 millioner for å styrke tjenesten.

- Vi forventer at en del av disse midlene øremerkes en økt andel jordmorstillinger i kommunehelsetjenesten. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det i snitt finnes 0,7 jordmorårsverk per kommune, sier Hanne Charlotte Schjelderup-Eriksen.

Tre årsverk siden 2012

Jordmorforbundet NSF har hentet inn flere tall fra SSB.

- Vi fant blant annet at antall jordmorårsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten var 282. Det er en økning på bare tre årsverk fra 2012, sier Schjelderup-Eriksen. 

Hun mener at dersom det skal være mulig å gjennomføre nye barselretningslinjer utarbeidet av Helsedirektoratet, så må tjenesten styrkes.

- Vi er kritiske til at midlene heller ikke i årets budsjett øremerkes spesielt til jordmortjenesten. I fjorårets budsjett ble det også gitt frie midler, men de ble ikke disponert i favør av jordmødrene. Barseltiden er en sårbar periode og det er derfor viktig at de nye retningslinjene iverksettes i forhold til tidlig hjemmebesøk med ammehjelp, etterkontroll og samtale etter fødsel av jordmor. Dette må nødvendigvis innebære økte jordmorstillinger i kommunene, sier Schjelderup-Eriksen.

Jordmor er viktig

Regjeringen skriver på sine nettsider at helsestasjons- og skolehelsetjeneste er en viktig helsefremmende og forebyggende tjeneste. Det står videre at tjenesten er ulikt dimensjonert i kommunene.

- Helseministeren sier han er opptatt av å tilby gode, tilgjengelige og tverrfaglige tjenester til barn og unge i kommunene. Helsesøster er en svært viktig aktør, men kommunene kan også ha behov for å styrke tilgangen til andre personellgrupper knyttet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten, sier hun.

Med andre personellgrupper tenker han spesielt på jordmor, fysioterapeut, psykolog og helsestasjonslege.

300-350 nye årsverk

Helseminister Bent Høie forventer at de 200 millionene kan gi mellom 300 og 350 nye årsverk. Antall årsverk vil varierer ut i fra hvilke yrkesgrupper kommunene velger å satse på. 

- Regjeringens politiske plattform presiserer også nødvendigheten av å bygge ut jordmortilbudet i kommunehelsetjenesten. Vi forventer nå at dette blir prioritert og at en del av midlene går direkte til jordmødrene for at kvinnene og det nyfødte barnet skal få et godt barseltilbud i tråd med de nye barselretningslinjene, sier Schjelderup-Eriksen.

Helsedirektoratet anslår at det vil koste i underkant av 30 millioner kroner dersom kommunene skal kunne tilby et hjemmebesøk av jordmor i løpet av de første dagene etter hjemreise, sier hun.

Helsesøster vs Jordmor

Det er langt frem til målet om at helsesøstertjenesten når minstenormen for antall helsesøster per barn i norske kommuner. Jordmorforbundet NSFs argumenterer at om en pott av de 200 millionene spesifikt skal øremerkes jordmortjenesten. 

- Dolker dere helsesøstrene i ryggen?

Tvert i mot, vi er opptatt av at barn og unge også skal ha et tilgjengelig helsesøstertilbud, på lik linje med at de aller minste barna og nybakte mødrene trenger et tilgjengelig jordmortilbud. Våre helsetjenester utfyller hverandre i stor grad. Jordmødrene skal hjem til foreldrene før det har gått tre dager etter at de har reist fra sykehuset etter fødsel. Dette er med på å legge grunnlaget for en god start på foreldreskapet. Helsesøster tar over helsehjelpen på et litt senere tidspunkt, Schjelderup-Eriksen.

Sendes fort hjem

Jordmorforbundet NSF mener at liggetiden på barsel for nybakte mødre er svært kort. Mange kvinner reiser hjem fra sykehuset to dager etter fødsel.

- Dette er gjerne før ammingen er kommet i gang og etablert på en god måte. Da trenger mødrene og de nyfødte jordmor på hjemmebesøk i enda større grad en tidligere, sier hun.

For mange barselkvinner er den tredje dagen den tyngste etter fødselen.

- Da kommer melkesprengen og barseltårene, sier  Schjelderup-Eriksen.

Å få besøk av jordmoren som du gikk til i svangerskapet, som også er en kjent person, vil i følge Schjelderup-Eriksen, være et godt tilbud for de fleste.

- Jordmødre tilbyr omsorg for det nyfødte barnet og moren i de første 6 ukene etter fødselen. De nye barselretningslinjene med minst ett hjemmebesøk, og ved behov flere besøk av jordmor, er ment å tette igjen gapet i helsetilbudet mellom tidlig hjemreise fra sykehuset og fram til tiden der helsesøster møter familien for første gang, sier hun.

I fjorårets budsjett ble det også gitt frie midler, men de ble ikke disponert i favør av jordmødrene
Hanne Charlotte Schjelderup-Eriksen

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse