fbpx – Vi ble kastet fordi vi kritiserte Hopp til hovedinnhold

– Vi ble kastet fordi vi kritiserte

Flertallet i tilsynsutvalget ved Hovseterhjemmet i Oslo avdekket dårlig pasientbehandling. Da ble rapporten og hele utvalget kastet av politikerne.

Per W. Jensen trodde det bare kunne skje i land vi ikke ønsker å sammenlikne oss med. Men den 7. februar i år hendte det faktisk på bydelsutvalgets møte i Vestre Aker i Oslo: Tilsynsrådets tre medlemmer ble kastet og erstattet med nye på grunn av «langvarige samarbeidsproblemer». Det hele ble klubbet gjennom enstemmig av de 15 bydelspolitikerne fra Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Venstre.

– Samarbeidsproblemer er en politikerkonstruert begrunnelse. Dette er rein og skjær sensur og maktarroganse, sier Jensen.

Han er leder av eldrerådet i Vestre Aker, og inntil nylig eldrerådets representant i tilsynsutvalget for Hovseterhjemmet. I Oslo har alle bydeler slike tilsynsutvalg som er opprettet av politikerne i bydelsutvalgene. De skal påse at sykehjemmene drives i samsvar med regler og retningslinjer gitt av staten og Oslo kommune.

– Lederen av tilsynsrådet, Ingrid Nyhus (H), ville ikke ta med kritiske kommentarer i en tilsynsrapport om ernæring fra Elisabeth Hegstad (Ap) og meg. Vi laget derfor en alternativ rapport som ikke ble godkjent, sier Jensen.

 

Jumboplass

Hovseterhjemmet er et privatdrevet sykehjem som kom på jumboplass for «generell tilfredshet» blant 45 sykehjem i Oslo kommunes pårørendeundersøkelse for 2012. Også i brukerundersøkelsen kom sykehjemmet langt ned på lista; på en 39. plass blant 46 sykehjem.

– Jeg har spurt dem som jobber der om de ville hatt sine foreldre der. De svarer nei, forteller Per W. Jensen.

Den høye blokken på vestsiden av byen huser et av Oslos største sykehjem. Det har 185 døgnplasser og 30 dagsenterplasser. 150 stillingshjemler er fordelt på over 350 ansatte.

I den siste kvalitetsrapporten fra Oslo kommune viste det seg at Hovseterhjemmet ikke klarer å opprettholde en sunn vekt på mange av beboerne. Nesten én av fire har en alvorlig vektreduksjon under oppholdet. Alvorlig vekttap er definert som å miste minst 5 prosent på fire uker eller minst 10 prosent på et halvt år. Bare ett sykehjem til av 44 i Oslo er like ille: Furuset.

 

Sov gjennom måltidet

Med dette som bakgrunn fikk Hovseterhjemmet den 11. desember i fjor et anmeldt tilsyn av Nyhus, Hegstad og Jensen. De skulle se på forhold rundt kostholdet. De delte seg i tre og observerte og snakket med ansatte og brukere hver for seg.

Elisabeth Hegstad, som selv er lege, er opptatt av ernæring fordi det har mye å si for hele allmenntilstanden. Vektnedgang kan gi både redusert trivsel og dårligere behandlingsresultat. Beboeren vil bli mindre selvhjulpen og pleietyngden vil øke. Både hun og Jensen ønsket derfor å få med i rapporten alt som kunne forklare de dårlige vekttallene, samt hva sykehjemmet aktet å gjøre med det. Hegstad har fortalt til Akersposten at hun så at maten ble satt utenfor rekkevidde til en beboer og fjernet igjen når den var kald.

– Selv så jeg at en pasient ikke fikk spist fordi hun satt lent over trillebordet med maten og sov inne på rommet sitt hvor det var mørkt. Bemanningen er for dårlig til at de får fulgt opp matserveringen forsvarlig, sier Per W. Jensen.

 

Urinstank

Denne og andre observasjoner, som dårlig hygiene og mangel på urinflasker, ønsket han og Hegstad å ha med i rapporten.

– Urinstanken slår imot deg når du kommer opp i etasjene på Hovseterhjemmet. Vi gikk ikke ytterligere inn i denne problemstillingen. Vi bare bemerket at oppbevaring av åpne, brukte urinflasker på rommene kan være en av årsakene til urinstanken, sier Jensen.

Lederen av tilsynsutvalget, Ingrid Nyhus (som også er tilsynsutvalgets eneste medlem av bydelsutvalget), nektet å ta med disse kritiske detaljene. Hun skrev en kort og positivt ladet rapport om at Hovseterhjemmet har gode rutiner rundt ernæring. Hun skrev også at Hovseterhjemmet tar opplysningene om vektreduksjon alvorlig, og at de vil kjøpe inn nye sittevekter og starte å veie beboerne hver måned.

– Kvaliteten på tjenesten blir ikke bedre av at man veier pasientene, men ved at man retter konkrete tiltak mot selve ernæringen hos enkeltindividet. Vi etterlyste både dokumentasjon og konkrete tiltak for hvordan Hovseterhjemmet skulle snu den dårlige trenden på vekt, men fikk ikke annet enn et muntlig utsagn om at nye sittevekter skulle kjøpes inn, sier Jensen.

 

Trusler

Enden på visa ble at Jensen og Hegstad nektet å underskrive Nyhus sin versjon av rapporten, som de oppfattet som sminket. De leverte inn sin egen som var omtrent en side lengre. Den ble ikke godkjent. Og så ble hele tilsynsutvalget byttet ut. Bydelsutvalget oppnevnte to nye personer, en fra Høyre og en fra Arbeiderpartiet, mens eldrerådet seinere oppnevnte sin.

– Underveis har jeg fått trusler fra bydelsutvalgets leder, som fryktet at eldrerådet skulle oppnevne meg som representant en gang til. Vi fikk beskjed om at dersom vi gjorde det, ville hele tilsynsutvalget for Hovseterhjemmet legges ned. Da skulle tilsynsutvalget for Vinderen bo- og servicesenter ta over. Der er lederen den samme som leder bydelsutvalgets helse- og sosialkomité, sier Jensen.

 

– Ikke sensur

Bydelsutvalgets leder, Elin Horn Galtung, svarer ikke konkret når Sykepleien spør hvilke samarbeidsproblemer tilsynsutvalget egentlig hadde. Bare at de var av ulik art.

– Hvorfor fikk ikke flertallets kritiske bemerkninger bli med i rapporten?

– Det er leder som er ansvarlig for å levere inn og undertegne rapporten. Da sier det seg selv at leder må være enig i måten den er utformet på.

– Kritikere kaller dette sensur?

– Det er ikke riktig, spesielt ikke da begge forslag til rapport ble offentlige da de ble behandlet samtidig i Helse- og sosialkomiteen i mars, sier Galtung.

– Den er i så fall godt gjemt. Jeg har ikke klart å finne den på nettet. Den ble heller ikke vedlagt sakspapirene til behandlingen i bydelsutvalget den 7. februar, sier Jensen.

 

– Vil ikke se

Det er ukjent for Per W. Jensen at de hadde samarbeidsproblemer.

– Jeg tror sakens kjerne er at politikerne ikke vil se, fordi de da må gjøre noe med det. Dessuten er de ansvarlige for elendigheten, og når vi peker på det som ikke fungerer, viser vi at de ikke har lyktes, sier Jensen.

Det reagerer Galtung kraftig på:

– Det tillater jeg meg å kalle en helt vanvittig uttalelse! Vestre Aker bydelsutvalg er MEGET opptatt av hvordan tilstanden er på de to sykehjemmene bydelen har tilsynsutvalg ved. Nettopp derfor har vi innført en ordning der vi får rapportene til orientering med en gang de er ferdige og sendes til uttalelse hos Sykehjemsetaten. Ellers måtte vi ha ventet til etaten kommer med tilsvar.

Per W. Jensen mener det er liten vits i å få rapporter med en gang de er ferdige, hvis rapportene ikke skal kunne inneholde ubehagelige opplysninger. Han har også en liten mistanke om at planene han og Hegstad hadde diskutert for seinere tilsyn ved Hovseterhjemmet, kan være en medvirkende årsak til at tilsynsutvalget ble kastet:

– Jeg nevnte på et møte med bydelsutvalgets daværende leder at ernæring bare var første del av en firedelt satsing der vi kunne tenke oss å se nærmere på medisinering, bemanning og kultur/holdninger også.

 

– Griper sakene

Galtung minner om at alle rapporter gjennom årene viser at det gripes fatt i saker som tilsynsutvalgene påpeker.

– Oftest skjer det bedring med en gang, andre ganger blir dessverre sakene gjengangere, og noen saker må det sentrale grep til å endre. Da kan vi kun være pådrivere for endring, sier hun.

Galtung mener for øvrig at tilsynsutvalgene er blitt enda viktigere etter at Sykehjemsetaten tok over ansvaret for sykehjemmene fra bydelene.

– Nå er tilsynsutvalgene den eneste linken vi har direkte til sykehjemmene.

– Hvordan fungerer det nye tilsynsutvalget?

– Det vet vi ikke ennå. Men jeg regner med at det nå vil gå meget bra. Vi har heldigvis aldri hatt samarbeidsproblemer i tilsynsutvalgene før i denne perioden, og da kun dette ved Hovseterhjemmet.

 

– Uhørt

– Det som har skjedd her er uhørt. Det er en utrolig stor svakhet med tilsynsordningen at politikerne velger å underkjenne en rapport der flertallet mener det er kritikkverdige forhold ved et sykehjem, sier Silje Naustvik, fylkesleder i NSF Oslo.

Hun skjønner ikke at politikere kan ta seg den friheten å oppnevne et nytt tilsynsutvalg bare fordi de ikke er enige i kritikken som flertallet i et tilsynsutvalg har fremlagt i en rapport.

– Det skulle ikke vært mulig, for dette handler jo ikke om partipolitiske skillelinjer, men om hva som er helsefaglig forsvarlig, sier fylkeslederen.

Dette er rein og skjær sensur og maktarroganse. Per W. Jensen

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse