fbpx Gir personorientert demensomsorg Hopp til hovedinnhold

Gir personorientert demensomsorg

Dementia Care Mapping hjelper helsepersonell til å se mennesket bak demenssykdommen.

Artikkelen «Dementia Care Mapping – en mulighet for refleksjon og utvikling» beskriver hvordan ansatte i et sykehjem fikk styrket refleksjonsevne i forhold til egen omsorgspraksis etter en gjennomgang av en DCM-kartlegging. Det blir også fremhevet at evnen til refleksjon blir styrket gjennom refleksjon i grupper. Sykepleiere på sykehjem arbeider med en sårbar gruppe pasienter der mange har nedsatt kognitiv funksjon på grunn av demens. Personer med demens kan ha vansker med å uttrykke sine behov. Dette stiller store krav til den enkelte yrkesutøver i forhold til å møte og se sykehjemspasientens individuelle behov. Personsentrert omsorg er et begrep som handler både om et pasientsyn og helsepersonellets holdninger til personer med demens. Det innebærer at man skal forsøke å se personen bak demenssykdommen og at man i mindre grad har fokus på selve sykdommen og dens atferdskarakteristikker. Bakgrunnen for T. Kitwoods arbeid med personsentrert omsorg og DCM var behovet for å utvikle en ny pleiekultur i demensomsorgen. Han mener at synet på pasienten må endres fra et ensidig fokus på pasientens svikt til å vektlegge pasientens muligheter og opplevelser. Til tross for at det å leve med en demenssykdom innebærer endret funksjonsnivå på grunn av nevrobiologiske endringer, hevder Kitwood at tilstanden også er preget av personlighet, livserfaringer, helse og sosialpsykologiske faktorer. Ut ifra min erfaring med implementering av pasientrettighetsloven kapittel 4A i sykehjem, mener jeg at DCM kan være et nyttig verktøy for å utvikle en personsentrert demensomsorg og styrke pasientrettighetene. Det nye lovkapittelet fokuserer på personsentrert omsorg ved å vektlegge at helsepersonell skal ivareta pasientens trygghet, verdighet og integritet. Lovforarbeidene antyder at man skal vektlegge prosessen bak tiltak rettet mot pasienter som motsetter seg nødvendig helsehjelp. Slike tiltak forutsetter systematisk kartlegging av omsorgspraksis og kunnskap om miljøbehandling. I tillegg kreves det at helsepersonell reflekterer over eget handlingsmønster i møte med pasienten. Jeg mener at en kvalitetsforbedring av demensomsorgen forutsetter at personer som arbeider med ledelse og fagutvikling tar grep for å sette et fokus på personsentrert omsorg gjennom for eksempel DCMkartlegging. Alle ansatte bør involveres og det må settes av tid til undervisning, felles refleksjon og arbeidet må ha et langsiktig perspektiv.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse