fbpx - Uholdbart med mer deltid! Hopp til hovedinnhold

- Uholdbart med mer deltid!

Sykepleiere ved Oslo universitetssykehus som i dag jobber i hel stilling frykter at de vil bli tvunget over på deltid. Norsk Sykepleierforbunds foretakstillitsvalgt har sendt bekymringsmelding.

 I forslag til ny bemanningsplan for neste år foreslår ledelsen ved Oslo universitetssykehus

(OUS) kutt i antall heltidsstillinger og en økning i antall deltidsstillinger ved Medisinsk klinikk.

Ved geriatrisk slagpost på Ullevål er det blant annet foreslått å redusere antall heltidsstillinger for sykepleiere fra 24 til 9. Samtidig vil man øke andelen ansatte på deltid fra 8 til 30 deltidsstillinger. Stillinger som vil bestå av alt fra 15 til 80 prosent.

 

Bekymringsmelding

Medisinsk klinikk er kommet lengst av de ni klinikkene ved OUS i prosessen med å utarbeide nye bemanningsplaner for 2011.

- En økning i antall deltidsstillinger er i strid med alle politiske føringer. I oppdragsdokumentet fra Helse Sør-Øst til OUS heter det at «Det forutsetter at det fortsatt arbeides aktivt for å redusere uønskede deltidsstillinger og legge til rette for økte stillingsandeler» skriver foretakstillitsvalgt Merete Norheim Morken i en bekymringsmelding til administrerende direktør Siri Hatlen.

Foretakstillitsvalgt er bekymret for de uheldige konsekvensene deltid har, både for sykepleierne, sykehuset som arbeidsgiver, og ikke minst i forhold til kvaliteten på pasientbehandlingen.

 

Negative konsekvenser

Hovedmålet med fusjonen i OUS var et ønske om å styrke kvaliteten i pasientbehandlingen.

- NSF kan ikke se at det som nå legges fram av bemanningsplaner er i tråd med dette formålet. Ved bruk av mange deltidsansatte må pasientene forholde seg til flere sykepleiere enn nødvendig. Kontinuiteten og kvaliteten i pasientomsorgen forringes. Stort bruk av deltidsarbeid er ineffektivt og ressurskrevende og informasjon om pasienten må rapporteres mellom flere sykepleiere, sier NSFs foretakstillitsvalgt.

Ufrivillig deltid vil også ha uheldige konsekvenser for sykehuset.

- Det vil føre til at sykepleierne stadig vil være på søken etter en arbeidsplass som tilbyr 100 prosent stilling. Dette vil kunne påvirke arbeidsmiljøet negativt, gi høy turnover blant sykepleierne samt føre til tap av verdifull kompetanse, påpeker Norheim Morken.

Klinikktillitsvalgt for legene ved Medisinsk klinikk er også bekymret.

- For meg som lege betyr mange deltidsansatte sykepleiere at jeg stadig får nye sykepleiere å forholde meg til. Dette er ineffektivt, og jeg kan i mindre grad føle meg trygg på at beskjedene jeg gir til en sykepleier en dag blir fulgt opp av sykepleiere som kommer på jobb dagen etterpå, sier overlege og tillitsvalgt Gunhild Rognstad til Dagsavisen.

 

Standard norm

Ledelsen understreker at dette kun er en foreløpig bemanningsnorm som skal behandles videre i ledelsen og i forhold til tillitsvalgte.

- Dette rimer dårlig med de konkrete forslag til turnus som nå er utarbeidet for Medisinsk klinikk, sier Norheim Morken.

- Etter hva vi har fått opplysninger om planlegges en standard norm for bemanning i alle enheter, uavhengig av pasientgruppe. I utgangspunktet er NSF av den oppfatning at standard er uheldig. Dette fordi den ikke tar hensyn til pasientens behov for sykepleie i den enkelte avdeling, påpeker Norheim Morken, og etterlyser mer informasjon om hvilke kriterier som ligger til grunn for en slik norm.

 

Fleksible ansatte

Ledelsen ved OUS forsøker å berolige de ansatte. HR-direktør Rolv Økland skriver blant annet på sykehusets hjemmeside:

«Vår holdning inn i denne prosessen er å ha flest mulig heltidsansatte og at ingen fast ansatte ufrivillig skal få redusert sin arbeidstid…. Det er derfor besluttet å legge til rette for løsninger på tvers av klinikker og enheter for å sikre at berørte fast ansatte ikke blir tvunget til ufrivillig reduksjon av arbeidstid.»

Dette skaper ikke trygghet blant de ansatte. Tvert om mer frustrasjon og frykt for framtida. For mange ansatte som i dag går i hel stilling på et sted ved OUS, kan det bety at de neste år må jobbe på ulike avdelinger på for eksempel Rikshospitalet, Ullevål og kanskje Aker for å fylle en heltidsstilling.

Sykepleierne finner det helt uholdbart å skulle forholde seg til flere sjefer, ulike vaktordninger, springe rundt og jobbe 20, 30 og 50 prosent her og der. Dette vil gå ut over arbeidsmiljøet og pasientbehandlingen, mener sykepleierne.

 

Støtter sykepleierne

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) støtter sykepleierne på Medisinsk klinikk.

- Likestillingslovverket understreker at virksomheter skal arbeide aktivt, planmessig og målrettet for likestilling. Uønsket deltid er en likestillingsutfordring, fordi det i all hovedsak rammer kvinner. På det grunnlag vil vi oppfordre OUS og helseforetakene til å etterstrebe å legge til rette for heltid. OUS bør vurdere å melde seg som en av virksomhetene i pilotprosjektene som får støtte på statsbudsjettet for 2011, heter det i en pressemelding fra LDO.

En økning i antall deltidsstillinger er i strid med alle politiske føringer.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse