fbpx Sykepleiere vant strid om arbeidstid Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere vant strid om arbeidstid

Arbeidsgiver kan ikke pålegge ansatte å ta vakter på andre tidspunkt enn det som er avtalt i individuelle arbeidsavtaler, fastslår Høyesterett.

Dommen i Høyesterett setter nye grenser for arbeidsgivers styringsrett over ansatte når det gjelder endring av arbeidstid.

- Dommen har stor betydning for alle som er i samme situasjon. Høyesterett har valgt å begrunne avgjørelsen prinsipielt. Det medfører at avgjørelsen har stor betydning for alle ansatte og alle arbeidsgivere, sier sykepleiernes advokat Christian Schadenberg Mathiassen i advokatfirmaet Harris DA til Dine Penger.

 

Forhandlinger

De to sykepleierne, som er ansatt i Bergen kommune, hadde etter eget ønske fått arbeidsavtaler som beskrev at de skulle jobbe kveldsvakter. Knappe fire år senere ville Bergen kommune pålegge dem dagvakter, noe sykepleierne ikke var villige til.

Det sentrale spørsmål var om kommunen i kraft av arbeidsgivers styringsrett kunne pålegge dem dette. Forhandlinger mellom Norsk Sykepleierforbund og kommunen førte ikke til enighet.

 

Enstemmig dom

Spørsmålet var hvor langt arbeidsgiver kan gå i å endre plasseringen av daglig arbeidstid i forhold til det som er avtalt i individuelle arbeidsavtaler.

Høyesterett kom dermed til samme resultat som i tingretten, der sykepleierne også vant, og til motsatt resultat av lagmannsretten.

«Det å endre en avtale om kveldsvakter til også å omfatte dagvakter, vil være en så vesentlig endring av arbeidsforholdet at den normalt ikke kan gjennomføres i kraft av styringsretten», heter det i dommen.

 

Bare ved enighet

Høyesterett viste til Arbeidslivslovutvalget i NOU 2004, hvor det blant annet blir uttalt:

«Vesentlige endringer i arbeidstidsordninger som ikke kommer klart til uttrykk i en avtale, kan arbeidsgiver bare gjennomføre dersom det oppnås enighet eller vilkårene for oppsigelse er til stede. En vesentlig endring i plasseringen av den daglige arbeidstid for eksempel fra dagarbeid til nattarbeid, vil normalt ligge utenfor arbeidsgivers styringsrett.»Arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsgiveren kan, i kraft av styringsretten innen lovens rammer og tariffavtaler, endre avtalebestemmelser når de ikke er vesentlige for arbeidsforholdet.

Men en endring av arbeidsforholdet fra kveldsvakt til både å omfatte dag- og kveldsvakter var etter Høyesteretts oppfatning en så vesentlig endring av arbeidsforholdet at den falt utenfor arbeidsgivers styringsrett og bare kunne gjennomføres ved endringsoppsigelse.Å endre arbeidsforhold fra kveldsvakt til både å omfatte dag- og kveldsvakter faller utenfor arbeidsgivers styringsrett.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse