fbpx Første forfatter og medforfattere - plikter og rettigheter Hopp til hovedinnhold

Første forfatter og medforfattere - plikter og rettigheter

I Norge er forskerutdanning for sykepleiere av relativ ny dato.

Sykepleiere har fortrinnsvis publisert sine arbeider i rapportsform eller monografier. Kravet til forskningsbasert kunnskap og vitenskapelig produksjon er med på å endre sykepleiernes prioriteringer. Prosjekter som har fått ekstern eller intern finansiering (FoU-tid) bør både av faglige og moralske hensyn bli publisert. Takhøyden er relativt lav for publisering i intern-rapporter, men det gir liten kompetansehevning. Vitenskapelig produksjon er ikke bare meritterende for den som publiserer, men det gir institusjonen vedkommende arbeider på kreditering også i form av økonomisk støtte. I dag blir den økonomiske støtten for forfatterskap den samme uansett rekkefølge, det er tidsskriftets «impact factor» (1) som er avgjørende. Dette har skapt en kultur hvor det er fristende for mange å be om å være medforfattere. Det stilles krav og rettigheter til ulike aktører i et forskningsprosjekt. Æren og ansvaret vil alltid falle tyngst på førsteforfatter. Dersom forfatterne er likestilt, kommer de i alfabetisk rekkefølge, ellers etter innsats. Enkelte tidsskrift ønsker også en presisering av de ulike forfatternes bidrag Vancouver gruppen utarbeidet standardiserte forfatterskapskriterier i 1985 (2). En måtte ha bidratt enten i planleggingen av undersøkelsen eller i fortolkningen av resultatene. Generell veiledning av et forskningsprosjekt eller medvirkning kun i datainnsamlingen kvalifiserer ikke for forfatterskap (3). Sykepleien Forsknings kriterier for forfatterskap (4) er utarbeidet i henhold til internasjonale retningslinjer (5). Det skal oppgis navn, adresse og e-post på den forfatter som kan kontaktes av lesere. Når et manuskript har flere forfattere, skal alle forfattere ha deltatt i arbeidet i en slik utstrekning at han/hun kan ta offentlig ansvar for angjeldende deler av innholdet. En eller flere forfattere må ta ansvar for helheten i arbeidet, fra planlegging til publisering. Vancouver-gruppens reviderte retningslinjer (3) slår fast at bare personer som oppfyller alle følgende tre kriterier kan være medforfatter av en artikkel:

  • Å yte vesentlige bidrag med hensyn til idé og design - eller datainnsamling eller tolkning av data
  • Å ha ført rapportutkastet i pennen, revidert det kritisk eller på annen måte gitt vesentlige intellektuelle bidrag
  • Å ha gitt endelig godkjenning

Det kan gå lang tid fra en datasamling til et artikkelutkast er ferdig. Førsteforfatter har ofte gjort «grovarbeidet», og medforfatterne kan være opptatt av nye arbeidsoppgaver. Problemstillingene kan virke fjerne og det er vanskelig å sette seg inn i materialet. En stoler på at førsteforfatteren har kontroll og er lite kritiske i sine tilbakemeldinger. Budskapet i Vancouverreglene er imidlertid. «Den som tar pennen i sin hånd, tar et ansvar. Den som vil dele æren, kan ikke unndra seg medansvar for innholdet i det som presenteres» (6). Som medforfatter kan du når som helst trekke deg fra en artikkel. Dette er lettere enn å overbevise et forskerteam om at ditt bidrag er berettiget et medforfatterskap.

Referanser

1. Wikipedia, the free encyclopedia http:// en.wikipedia.org/wiki/Impact_factor

2. International Committee of Medical Journal Editors. Guidelines on authorship. BMJ 1985; 291: 722.

3. Nylenna M. Forfatterskapskriteriene er endret Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 1844

4. Forfatterveiledning. http://www.sykepleien. no/article.php?articleID=2898 2007

5. International Committee of Medical Journal Editors http://www.icmje.org/ 2007.

6. Haug C. Forfatterskap og medforfatterskap. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 429

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.