fbpx UngHadeland skaper Fritid for Alle Hopp til hovedinnhold

UngHadeland skaper Fritid for Alle

Bildet viser klatring i en innendørs klatrevegg
MENINGSFULL FRITID: Klatring i Juniorklubben (samarbeid med Gran IL) i regi av UngHadeland. Tilrettelagt aktivitetstilbud for barn i alderen åtte–tolv år. Foto: Privat

Målet med Fritid for Alle var å fange opp barn og unge som faller utenfor det ordinære aktivitetstilbudet, skriver Inger Reidun Fleischer.

Frivillighets-Norge og kommunene må samarbeide for å sikre at målene i regjeringens Frivillighetserklæring oppfylles. Gran kommune og UngHadeland har tatt erklæringen på alvor og har som mål at alle barn og unge, uavhengig av bakgrunn og behov, skal kunne delta i minst én jevnlig fritidsaktivitet i uka.

Meningsfull fritid

Fritid for Alle startet som et prosjekt under UngHadeland (kulturkontoret i Gran og Lunner kommune) i 2015. Målet var å fange opp barn og unge som faller utenfor det ordinære aktivitetstilbudet, og å bidra til å skape en meningsfull fritid for disse.

Retten til en meningsfull fritid er en del av FNs barnekonvensjon og dermed ratifisert som norsk lov. Det er et stadig økende behov for forebyggende arbeid i en tid hvor antallet barn og unge med psykiske problemer er økende, andelen barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt, er økende, frafallet fra videregående skole er stort, og antallet unge som havner i NAV-systemet, peker i samme negative retning.

Mange sto uten aktivitetstilbud på fritiden.

Bakgrunnen for prosjektet i Gran kommune var en erkjennelse av nettopp denne utviklingen. Mange sto uten aktivitetstilbud på fritiden. Frafallet i videregående skole var høyt, mange barn og unge i kommunen slet med psykiske vansker, og vi lå over landsgjennomsnittet for barn og unge som lever i familier med vedvarende lavinntekt.

Systematisk arbeid

UngHadeland og Kulturkontoret i kommunen ble – ikke helt tilfeldig – plattformen for prosjektet. UngHadeland ( www.unghadeland.no) er nettportalen for ungdom på Hadeland og tilbyr kultur- og fritidsaktiviteter, ferieaktiviteter og organiserer fritidsarenaene (det mange kjenner som fritidsklubber).

UngHadeland har blitt et godt innarbeidet konsept blant innbyggerne på Hadeland, både i den voksne befolkning og blant ungdommene, gjennom systematisk arbeid over flere år. UngHadeland er knutepunktet i kommunen og ut mot frivillige lag og foreninger.

UngHadeland er knutepunktet i kommunen.

Gjennom systematisk og målrettet arbeid har vi gjennom UngHadeland identifisert barn og unge i kommunen som ikke deltar i fritidsaktiviteter. Det tilbys individuell oppfølging for å kartlegge interesser og hobbyer hos den enkelte. Der det er nødvendig, bruker vi Fritid med Bistand, en trinnvis metode for å støtte barn og unges sosiale inkludering i selvvalgte fritids- og kulturaktiviteter.

Alle skal med

Barn og unge med spesielle behov tilbys oppfølging gjennom fritidskontakttjenesten – gjennom både individuell oppfølging, tilrettelagte aktivitetsgrupper og støtte inn i en ordinær fritidsaktivitet.

UngHadelands arbeid med å skape en meningsfull fritid for alle barn og unge understøttes av Fritidserklæringen fra 2016. Med denne erklæringen står kommunene, frivilligheten og staten sammen om en felles innsats for at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal få mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet.

Bildet viser en flokk med ungdommer foran en scene på under ski-NM på Lygna
SKI-NM PÅ LYGNA: UngHadeland var ansvarlig for UngScene for 5000 skoleelever gjennom dagene med NM på ski.

Fritidserklæringen innebærer en erkjennelse av at deltakelse i fritidsaktiviteter ikke er en selvfølge for alle barn. Ifølge regjeringen deltar 80 prosent av norske barn i en organisert aktivitet på fritida, mens andelen barn fra fattige familier er mellom 60 og 70 prosent. Med Fritidserklæringen slås det fast at målet er at alle barn skal ha mulighet til å delta.

UngHadeland + frivilligheten = sant

Nøkkelen til å nå målet om å skape en meningsfull fritid for barn og unge ligger i samarbeidet med frivilligheten. Frivillige lag, foreninger og organisasjoner er viktige arenaer for barn og unge, og deltakelse på fritiden er en av de viktigste kildene til å bygge identitet og skape mening i tilværelsen.

UngHadeland samarbeider blant annet med Hadeland RC-klubb (radiostyrte biler), hvor det tilbys gratis RC-kjøring for ungdom.

De mest ivrige – og de som trenger det mest – kan delta ukentlig på kjøring gjennom våren og høsten.

UngHadeland samarbeider også med Lunner Motorcross hvor det arrangeres åpne kjøredager for ungdom om våren og sommeren. Her får tjue–tretti ungdommer muligheten til å teste crosskjøring. De mest ivrige – og de som trenger det mest – kan delta ukentlig på kjøring gjennom våren og høsten. Lunner Motorcross oppbevarer og vedlikeholder utstyr, og stiller med instruktører og veiledning, mens forsikring, engangslisenser, crossykler og kjøreutstyr finansieres av UngHadeland.

Bildet viser noen ungdommer som sitter på et gjerde med ryggen til og MC-hjelmer på hodet
CROSSKJØRING: Bilde fra crossprosjekt i samarbeid med Lunner Motorsport.

Gjennom et slikt samarbeid får mange muligheten til å delta, uavhengig av bakgrunn og sosioøkonomisk status. Tilsvarende samarbeid er også etablert med Eggemoen Motorsport, hvilket gjør at ungdommen på Hadeland tilbys gratis gokartkjøring.

Tverrfaglig samarbeid

God utveksling av informasjon om eksisterende løsninger og behov bidrar til et bredere og bedre tilbud. Det er også behov for å samarbeide om å gi god og tilpasset informasjon til barn, ungdom og foresatte som står utenfor de organiserte fritidstilbudene. Dette gjelder tilbud i både offentlig og frivillig regi.

Gran kommune har etablert en tverrfaglig plattform for å sikre informasjon om fritidsaktiviteter både internt i kommunen og utad til barn og unge og deres familier. I helse- og kulturnettverket er både helsesøstertjenesten, barnevernstjenesten, NAV, psykisk helsetjeneste, flyktningtjenesten, SLT-koordinator og kulturkontoret representert.

Her presenteres fritidstilbud, og det drøftes hvilke muligheter som finnes på fritiden generelt, og også hva som tilbys av tilrettelagte aktivitetstilbud og finansiering m.m. for barn og unge som trenger dette.

UngHadeland søker aktivt på tilskuddsmidler og har mottatt gaver og tilskudd fra ulike ordninger og lokale gavestiftere. Disse pengene brukes blant annet til å finansiere ferietilbud, deltakeravgift/kontingenter i fotballaget eller korpset, eller til å legge til rette for flere fritidsaktiviteter.

Gjennom UngHadeland kan familier søke om å få kontingenter dekket.

Kostnader knyttet til deltakelse i fritidsaktiviteter varierer sterkt. Vi vet fra før at enkelte idretter koster mer enn andre, både knyttet til deltakelsen i seg selv, og utstyret som kreves. Og ikke minst kan deltakelse på turer, stevner og turneringer koste.

Gjennom UngHadeland kan familier søke om å få kontingenter dekket. I tillegg kan lag og foreninger ta kontakt når de har unge som deltar i deres aktiviteter, men ikke har mulighet til å betale kostnader knyttet til aktiviteten.

Gjennom konseptet Ferie for Alle i Gran kommune tilbyr UngHadeland finansiering av ferietilbud i sommer-, høst- og vinterferie. Så langt har 150 barn og ungdom (og deres familier) fått finansiert ferietilbud gjennom denne ordningen.

Velutstyrt

UngHadeland har i samarbeid med frivilligsentralene på Hadeland etablert BuaHadeland ( www.buahadeland.no). BUA står for Barn – Unge og Aktivitet og er en gratis utlånssentral for sports- og fritidsutstyr. I BUA kan man låne utstyr helt gratis, på samme måte som man låner bøker på biblioteket.

BuaGran og BuaLunner, som er underavdelinger av BuaHadeland, åpnet i juni i år, og har allerede blitt godt kjent og vel mottatt blant innbyggerne på Hadeland. Alt utstyret til utlån er helt nytt, og ungdommen selv deltar også i driften av BUA og er med på å bestemme hva slags utstyr som skal tas inn.

Etableringen av BuaHadeland er et ledd i arbeidet med å gi alle de samme mulighetene til deltakelse på fritiden – det er i hvert fall ikke utstyret det skal stå på!