fbpx Kasteballene i systemet Hopp til hovedinnhold
Bildet viser boken "Sammensatte problemer, sammenvevde tiltak"

Kasteballene i systemet

Grundig, praktisk og pedagogisk bok om hvor vanskelig det er å behandle personer med både psykiske lidelser og ruslidelser. 

Bokfakta

Boktittel: Sammensatte problemer, sammenvevde tiltak
Forfatter: Lars Lien, Tore Willy Lie (Red.)
Forlag: Fagbokforlaget
Sidetall: 344
ISBN: 978-82-450-3559-9

Samtidig som noen nå opplever at det er lettere å snakke om angst og depresjon enn tidligere generasjoner, finnes det fortsatt grupper i samfunnet som både sliter med psykiske plager og samtidig rusbruk. Dette er en gruppe mennesker som fortsatt opplever stigma i samfunnet, og som opp gjennom tidene har følt seg som kasteballer i systemet. Også fagfolk kan ha slitt med å møte mennesker med sammensatte plager som følge av psykisk lidelse og samtidig rusavhengighet. Det har vært vanskelig å gi et godt tilbud på tvers av tjenester.

Kompleksiteten som følger av samtidig rus og psykisk lidelse, gjør at hjelpeapparatet ikke alltid evner å gi tilstrekkelig helsehjelp.

Tor Willy Lie er utdannet innen psykologi og psykisk helsearbeid, og han har mange års klinisk erfaring ved ulike enheter i spesialisthelsetjenesten. Han er i tillegg faglig rådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse.

Lars Lien er lege og spesialist i samfunnsmedisin og psykiatri. Han er blant annet leder av Norsk psykiatrisk forening og faglig rådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse.

Sammen med flere andre fagpersoner henvender de seg til helse- og sosialfaglige utdanninger med denne boken. Samtidig er den en praktisk håndbok for klinikere, enten en arbeider i kommunal- eller spesialisthelsetjenesten.

Bokens første kapittel handler om tanker og refleksjoner rundt samhandling. Kapittelet gir praktiske, kliniske eksempler på hvordan enkeltmennesker kan oppleve å bli en kasteball i et system. Samtidig viser de hvordan kompleksiteten som følger av samtidig rus og psykisk lidelse, gjør at hjelpeapparatet ikke alltid evner å gi tilstrekkelig helsehjelp.

Forfatterne lykkes med å være praktisk rettet inn mot hverdagsliv for enkeltmennesker som sliter med rus og samtidig psykisk lidelse.
Geir Tarje Brusaet

Etter hvert går forfatterne grundig inn i sentrale begreper og nyttige kliniske kartleggingsverktøy. De tar for seg integrert behandling i praksis og hva det innebærer. Forfatterne lykkes med å være praktisk rettet inn mot hverdagsliv for enkeltmennesker som sliter med rus og samtidig psykisk lidelse, og de tar for seg praktiske løsninger knyttet til bolig, booppfølging og individuell jobbstøtte (IPS).

I kapittel 9 tar forfatter Stensrud opp en sentral tematikk rundt bruk av tvang innenfor rus og psykisk helsevern. Stensrud tar opp etiske dilemmaer ved bruk av tvang og berører både formell og uformell tvang. For hva gjør vi når pasienter, fagpersonene og pårørende har ulike ønsker og behov?

I boken er det også gitt plass til informasjon om pårørendearbeid, brukermedvirkning for pasienter med rus og samtidig psykisk lidelse, samhandlingsmodellene ACT og FACT og samarbeid med ulike aktører, som både kriminalomsorgen og politi.

Tematikk som vold og suicidalitet behandles. Forfatterne drøfter hvordan vi som fagpersoner kan håndtere ulike dilemmaer knyttet til disse temaene.

Boken utfordrer leseren til å se mennesket bak lidelsen.

Forskning viser at mennesker med rus og samtidig psykisk lidelse statistisk sett har økt risiko for alvorlig somatisk sykdom og død. Forfatterne utfordrer fagpersoner om helsetjenestenes ansvar og hvilke muligheter for endring av livsstil som er mulig.

Forfatterne har lykkes med å lage en bok som er grundig, praktisk og pedagogisk. Hvert kapittel avsluttes med refleksjonsspørsmål. Boken utfordrer leseren til å se mennesket bak lidelsen, reflektere over egne og andres holdninger – og å løfte frem en gruppe mennesker som over tid har blitt, og fortsatt blir, utsatt for stigma. Forfatterne utfordrer leseren til å se mulige løsninger fremfor begrensninger. Kanskje aller viktigst har de laget en bok som gir tid og rom for å reflektere over komplekse problemstillinger og mulige tilnærminger til disse spørsmålene.

Annonse
Annonse