fbpx Her har sykepleierne jobbet 53 000 timer overtid så langt i år Hopp til hovedinnhold

Her har sykepleierne jobbet 53 000 timer overtid så langt i år

Bildet viser Nordlandssykehuset i Bodø

En sykepleier har alene jobbet 637 timer overtid hittil i år, ifølge Avisa Nordland. Faggruppeleder sier situasjonen ved Nordlandssykehuset ikke er unik.

Avisa Nordland har kartlagt overtidsbruken for sykepleiere ved Nordlandssykehuset. Tallene viser at sykehuset totalt har 1183 sykepleiere ansatt. Fra januar til september i år har de jobbet 53 384 timer overtid.

Avisa Nordland skriver at én sykepleier alene så langt har jobbet 637 timer overtid. Det er et klart brudd på arbeidsmiljøloven.

Lovverket er tydelig

For en sykepleier i turnus utgjør et årsverk 1568 timer. Sykepleieren med 637 overtidstimer vil ha jobbet 2205 timer i løpet av et år. Det er langt over det som er lov.

Ifølge lovverket skal ikke sykepleiere jobbe mer enn inntil 200 timer overtid i løpet av et år, men arbeidsgiver kan sammen med de tillitsvalgte avtale inntil 300 timer overtid. Skal det jobbes mer enn det, må arbeidsgiver søke dispensasjon hos Arbeidstilsynet. Slike søknader er ikke generelle, men må søkes om av den enkelte sykepleier.

Ifølge Avisa Nordland har Nordlandssykehuset kun sendt inn en slik søknad til Arbeidstilsynet. Søknaden ble avslått. HR-sjef Kari Råstad ved sykehuset sier til avisen at de har laget nye rutiner for at regelverket ikke skal brytes.

Intensivsykepleiere jobber mest overtid

En samlet personalgruppe med intensivsykepleiere sendte i februar i år en bekymringsmelding til ledelsen. I brevet beskriver de situasjonen slik:

  • Fire fast ansatte med stillingsprosenter fra 50–75 prosent har sagt opp og startet på heltid i vikarbyrå.
  • Elleve fast ansatte jobber periodevis i vikarbyrå.
  • Tre erfarne intensivsykepleiere går av med pensjon i løpet av de neste månedene.

Har jobbet 17 vakter i strekk

Avisa Nordland har snakket med flere som jobber ved intensiven. En av intensivsykepleierne har jobbet 17 vakter i strekk. En annen sier det bare er flaks at det går bra.

Nordlandssykehuset sier de tar sykepleiernes bekymring på alvor. Sammen med tillitsvalgte, verneombud og ansatte har sykehuset satt i gang flere tiltak for å beholde og utdanne flere intensivsykepleiere. Sykehuset har også gjennomført en undersøkelse for å finne ut mer om hvorfor sykepleiere på sengepost slutter. Selv om undersøkelsen ikke er ferdig i skrivende stund, oppgir HR-sjefen til Avisa Nordland at høy arbeidsbelastning, lite fagutvikling og flytting er viktige årsaker.

Dette sier lederen for intensivsykepleierne

Torunn Hanssen er leder for NSFs faggruppe av intensivsykepleie. Hun forteller at situasjonen ved Nordlandssykehuset ikke er spesiell.

– Hva melder deres medlemmer om?

– Det meldes om travle tider, sykefravær og innsparinger. Det er stopp på innleie av eksterne vikarer flere steder, og der det fortsatt er eksterne vikarer, er det usikkert hvor lenge de får ha det tilgjengelig, sier Hanssen til Sykepleien.

Uansett om vikarer hentes inn eller ikke, er resultatet uansett at fast ansatte dekker opp ledige vakter, ifølge faggruppelederen.

– Folk er slitne, konstaterer hun.

Operasjoner strykes

Hanssen trekker frem et eksempel:

– Ved en intensivavdeling på universitetssykehuset, som er bemannet for åtte intensivsenger, er det per i dag innleie av seks til 13 intensivsykepleiere per døgn. De stryker i tillegg operasjoner på grunn av manglende intensivkapasitet.

– Gjøres det nok for å endre situasjonen, slik du ser det?

– Nei, kommer det kontant fra Hanssen.

Hun mener det meste av ansvaret for å løse situasjonen overlates til helseforetakene.

– Mye kan løses lokalt, men det foreligger forskjeller mellom de ulike regionale helseforetakene. Det er også ulikt innad i det enkelte helseforetak. Etter min mening bør det komme klare føringer fra sentralt hold, sier Hanssen.

Vet at mange søker fritak

Det skrives mye om overtid. Ifølge artikkelen fra Avisa Nordland om Nordlandssykehuset sendes det inn få søknader om fritak fra overtidsbestemmelsene til Arbeidstilsynet.

– Får du mange meldinger om at loven brytes?

– Jeg har ikke fått meldinger om lovbrudd som leder av faggruppen, men jeg vet at det var intensivsykepleiere som søkte fritak fra overtidsbestemmelsene til Arbeidstilsynet da jeg jobbet som intensivsykepleier tidligere i år, sier hun.

Hanssen vet ikke noe om det får konsekvenser for arbeidsgivere som bryter arbeidsmiljøloven.

– Men arbeidsmiljøloven er der for en grunn, og mye overtid resulterer ofte i sykefravær og sykmeldinger hos ansatte, sier hun.

Mener løsningene finnes

– Hva mener du som faggruppeleder at må gjøres?

– Myndighetene må øke finansieringen, innføre spesialistgodkjenning for intensivsykepleiere, styrke utdanningskapasiteten, styrke veiledningskompetansen i klinikkene og vurdere oppgavedeling for å forbedre intensivhelsetjenesten, ramser Hanssen opp.

– Å øke ansettelser av personell i ikke-pasientnære stillinger, som for eksempel sekretærer, farmasøyter, innleiekoordinatorer og liknende, kan være en et viktig bidrag for å redusere belastningen, legger hun til. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse