fbpx OUS-ledelsen anklages for villedende informasjon Hopp til hovedinnhold
Fagforbundene frykter nye kutt:

OUS-ledelsen anklages for villedende informasjon

«Villedende og manglende» skrev fagforbundene om OUS-ledelsens fremtidig økonomiske plan etter siste styremøte 25. august. Legeforeningen har meldt ledelsen inn for brudd på hovedavtalen. Ti forbund inkludert NSF har sendt bekymringsmelding til styret.

Saken handler om at det skal legges frem et forslag til gevinstrealisering for nye Rikshospitalet og Aker sykehus, som er under bygging.

Fagforeningene mener de ikke får informasjonen fra ledelsen i god nok tid til å få medvirket til gode beslutninger. Under sykehusets styremøte 25. august, ble dette protokollført som et eget punkt i møtereferatet.

Fakta
Dette er gevinstrealisering
  • Gevinstrealisering er aktiviteter som gjennomføres for å sikre at et prosjekt oppnår ønskede mål. Arbeidet starter allerede før beslutning om å sette i gang endringsprosessen er tatt.
  • Gevinstrealisering innebærer å kartlegge, gjennomføre, måle og evaluere nødvendige aktiviteter i et prosjekt for å sikre ønsket effekt og gevinst.
  • En gevinstrealiseringsplan er en operativ handlingsplan til bruk i oppfølgingen av prosjektet og realisering av ønskede gevinster.

Kilde: KS

Brudd på hovedavtalen

– Legeforeningens tillitsvalgte ved OUS har varslet om brudd på hovedavtalen mellom Legeforeningen og Spekter, sier Anne Marit Wang Førland på telefon til Sykepleien. Hun sitter i styret for Legeforeningen.

Hun sier poenget deres er at gevinstarbeidet har pågått i snart ett år sentralt i sykehuset og at foretakstillitsvalgte verken er blitt involvert eller informert.

– Ekstern kvalitetssikrers rapport fra mars 2022 og klinikkenes leveranser fra høsten 2021 overleveres ikke til tross for forespørsel, sier Førland.

– Ledelsen ved OUS er blitt orientert om gevinstarbeidet underveis i prosessen. Helse Sør-Øst har også fått en foreløpig versjon, sier Førland i Legeforeningen. 

Hun legger til at endelig sammenstilling av gevinstarbeidet ikke er ferdig

Bekymringsmelding til styret

Norsk Sykepleierforbunds tillitsvalgte ved OUS sier til Sykepleien at de er i tenkeboksen.

– Vi har sendt inn en bekymringsmelding til styret ved OUS, sier Therese Heggedal i NSF.

I bekymringsmeldingen skriver de blant annet: 

«Tillitsvalgte har i liten grad blitt tatt med i gevinstarbeidet, og har ikke fått tilgang til rapporten eller ekstern kvalitetssikrers (Dovre) rapport, heller ikke etter flere forespørsler de siste ukene. Etter vårt syn utgjør forholdet brudd på Hovedavtalen, og det vil følges opp i en separat prosess.»

Bekymringsmeldingen er underskrevet av NSF, Legeforeningen og åtte andre foreninger. Legeforeningen har som nevnt allerede meldt om brudd på hovedavtalen.

Heggedal sier at tillitsvalgte frykter at de fremtidige innsparingskravene vil føre til kutt i bemanning og negative effekter for pasientbehandlingen.

Mangler 300 millioner

I bekymringsmeldingen skriver de tillitsvalgte at de mener gevinstrealiseringen er for høy og ikke vil dekke de økte kostnadene sykehuset får når nye bygg skal tas i bruk. Klinikkene må da spare enda mer, tror de.

Differansen utgjør i størrelsesorden 300 millioner, står det i bekymringsmeldingen.

NSF vurderer å melde brudd

– Slik situasjonen er i dag får vi ikke tilgang til dokumentene som vi har bedt om. Dette gjelder både den eksterne rapporten fra Dovre og OUS' gevinstrealiseringsrapport.

– Vi skal ha en samtale med egen organisasjon for å vurdere om dette er grunnlag for et hovedavtalebrudd, sier Heggedal.

Får utkast fredag

Viseadministrerende direktør Morten Reymert skriver i en e-post til Sykepleien at arbeidet i saken følger en framdriftsplan som ble forelagt tillitsvalgte 15. juni, bortsett fra at det nå er noen forsinkelser.

– Tillitsvalgte vil få et utkast til en rapport med tittelen «Økonomiske konsekvenser for Oslo universitetssykehus HF av Nye Aker og Nye Rikshospitalet» fredag 2. september. I denne rapporten inngår også resultatene fra gevinstrealiseringsarbeidet knyttet til de nye sykehusene, skriver Reymert.

– Hvorfor får ikke fagforeningene innsyn i rapporten fra DOVRE?

 – Innholdet i tilbakemeldingen fra ekstern kvalitetssikrer ble presentert på dialogmøte 15. juni. Tillitsvalgte vil også få kopi av deres rapport, skriver Reymert.

Rapporten blir forsinket

– Når vil den endelige rapporten om gevinstrealiseringen bli klar?

– En timeplan for dette ble lagt frem for tillitsvalgte 15. juni, men denne må nå revideres. Det foreligger ikke noen oppdatert timeplan for dette, svarer Reymert.

0 Kommentarer