fbpx Sommerferie: Hva har du krav på? Hva kan arbeidsgiver kreve? Hopp til hovedinnhold

Sommerferie: Hva har du krav på? Og hva kan arbeidsgiver kreve?

Sykepleiere i sommerlige omgivelser

Ferieloven har ikke egne regler for deltidsansatte. Reglene er de samme for alle, uansett stillingsbrøk. Les mer om dine rettigheter og plikter her.

I henhold til ferieloven har alle krav på 25 såkalte virkedager ferie hvert år. I ferieloven inkluderes lørdag om virkedag. En arbeidsuke regnes derfor som seks virkedager.

Men sykepleiere er, sammen med mange andre yrkesgrupper, omfattet av det som kalles avtalefestet ferie gjennom sine tariffavtaler. Det betyr i praksis at du har krav på 30 feriedager som da blir fem hele uker.

Du kan ikke kreve å få delt opp ferien i enkeltdager uten at det er avtalt med arbeidsgiveren din. Det betyr at dersom du ifølge turnus skal jobbe tre dager den uken du ber om ferie i, har du brukt en ferieuke og ikke tre feriedager.

Fri søndag før eller etter ferieuke

Mange sykepleiere lurer på hvordan ferien beregnes dersom de skal jobbe en søndag og så gå ut i ferie. I ferieloven paragraf fem er det tatt inn spesielle bestemmelser som regulerer dette.

Eksempel: Skal du ha en uke ferie, kan du kreve å få arbeidsfri enten på søndagen rett før ferien, eller på søndagen rett etter ferien.

Men: Denne regelen gjelder bare de sykepleierne som har en arbeidstidsordning med arbeid begge søndager, altså både før og etter ferien. Poenget er å sikre at ansatte får en hel kalenderuke fri.

16 timers tilleggsfritid

I tillegg til at de aller fleste sykepleiere kan kreve å få fri søndagen rett før eller rett etter ferien, kan de også kreve tilleggsfritid på minst 16 timer dersom du tar tre ukers sammenhengende ferie.

Et eksempel: Du skal ha tre ukers ferie. Du slutter klokken 16 siste lørdag før ferien. Da er det åtte timer igjen av denne lørdagen. Siste feriedag er en søndag. Da skal du ikke begynne på jobb før klokken 08.00 mandag morgen. 8 + 8 =16.

Disse 16 timene kan arbeidsgiver enten legge før eller etter ferien. Arbeidsgiver kan i tillegg splitte timene opp slik at du får noen timer fritid før du begynner ferie, og noen rett etter avsluttet ferie. Men til sammen skal fritiden før og etter ferie totalt utgjøre 16 timer.

Ferie og deltid

Ferieloven har ikke egne regler for deltidsansatte.

Når det gjelder antall feriedager, er reglene de samme for alle, uansett stillingsbrøk. For deltidsansatte vil stillingsstørrelsen kunne ha økonomisk betydning, fordi feriepengene beregnes ut fra inntekten.

Du får ikke lønn når du avvikler ferie. Lønn erstattes av feriepenger, som beregnes ut fra hva du har tjent i året før. For arbeidstakere som omfattes av avtalefestet ferie, som er de aller fleste, er prosentsatsen som feriepenger beregnes ut fra, satt til 12 prosent. For de over 60 er prosentsatsen 14,3.

Når det gjelder lønn og feriedager, så er hovedregelen at feriepengene skal betales siste vanlige lønningsdag før ferien. For de fleste betyr det at feriepengene utbetales i juni.

Kan arbeidsgiver fritt bestemme når jeg skal ha ferie?

Arbeidsgiveren din skal i god tid før sommeren drøfte ferieavviklingen med de tillitsvalgte. Dersom arbeidsgiver og tillitsvalgte ikke blir enige, er det arbeidsgiver som bestemmer.

Men … ferieavviklingen må skje på en måte som er i tråd med lovens bestemmelser. Det betyr blant at du kan kreve å få tre ukers sammenhengende ferie innenfor tidsrommet 1. juni til 30. september. I tillegg kan arbeidstakeren kreve å få avviklet restferien samlet, i samme kalenderuke, i løpet av ferieåret.

Fakta
Råd til arbeidstaker
 • Har du konkrete planer om ferie, husk å be om å få vite tidspunkt for når ferien fastsettes to måneder før.
 • Du kan ikke fritt bestemme når du skal ta ferie.
 • Husk at det alltid må legges frem et krav om å få ferien utsatt hvis du har vært syk.
 • Arbeidstaker har rett og plikt til å avvikle full ferie, dette gjelder også når du skifter arbeidsgiver. Arbeidsgiver er pliktig å sørge for at arbeidstaker tar ut full ferie.
 • Arbeidstaker kan likevel nekte å ta ferie hvis feriepengene opptjent hos nåværende og/eller tidligere arbeidsgiver ikke dekker lønnsbortfallet under ferien. Du kan imidlertid ikke nekte å ta ferie hvis virksomheten stanser driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling for eksempel under fellesferien.
 • Det er lovstridig om arbeidsgiver ikke sørger for at arbeidstaker tar ferie, og kan medføre erstatningsplikt.

Kilde: Arbeidstilsynet

Endring av fastsatt ferie

Mange lurer på om arbeidsgiver kan flytte på ferien etter at de har fått beskjed om når den skal avvikles. Svaret er i utgangspunktet ja, men det er knyttet strenge vilkår til endring av ferie.

Ferieloven sier at arbeidsgiver kan endre ferien hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser. De uforutsette hendelsene må skape vesentlige driftsforstyrrelser, og det må dokumenteres at arbeidsgiver ikke kan skaffe vikar.

Dersom arbeidsgivere vil endre ferien din, må de snakke med deg om det først. Du kan også kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følge av omlegging av ferien. Men husk at du allerede under samtalen med arbeidsgiver om feriendring må varsle om at du kommer til å kreve ekstrautgifter dekket.

Avbrutt ferie

Noen sykepleiere kan ha opplevd å bli tilbakekalt på jobb under ferien. Dette er ikke regulert i ferieloven, men Norsk Sykepleierforbund (NSF) har laget egne anbefalinger for hvordan sykepleiere bør håndtere en tilbakekalling.

 1. Gi klart uttrykk overfor arbeidsgiver at det ikke er aktuelt å avbryte ferien. Dersom arbeidsgiver ikke gir seg, be om at arbeidsgiver redegjør for hvilken hjemmel som brukes for å tilbakekalle og hva som er årsaken til at ferien må avbrytes.
 2. Tilkjennegi overfor arbeidsgiver at du forlanger at en eventuell tilbakekalling skal skje i form av en skriftlig beordring, hvor hjemmel og årsak til tilbakekallingen også fremgår.
 3. Gir arbeidsgiver deretter uttrykk for at tilbakekallingen er å oppfatte som en beordring, gjenta skriftlighetskravet, og at du forutsetter at den skriftlige beordringen ligger på ditt arbeidssted på oppmøtetidspunktet.
 4. Klargjør at du krever alle merutgifter forbundet med avbrytelsen av ferie dekket og at også velferdstapet vil bli krevd erstattet. Gi uttrykk for at ferieloven ikke gir noen hjemmel for arbeidsgiver til å tilbakekalle deg fra ferie.

Ferieavvikling og sykdom

Blir du syk før ferien starter, kan du, senest siste arbeidsdag, kreve å få ferien utsatt. Det er imidlertid en forutsetning at du er helt arbeidsufør. Du kan altså ikke være delvis sykemeldt, og du må ha sykemelding fra lege.

Blir du syk under ferien, kan du kreve at dagene du har sykemelding for, gis som ny ferie senere i ferieåret. Kravet må du sende til din arbeidsgiver så snart som mulig etter ferien. Dersom det ikke er mulig å få avviklet ny ferie innen ferieårets utløp, kan du kreve å få overført inntil 12 dager ferie til det påfølgende ferieåret. Krav om overføring av ferie må leveres til arbeidsgiver før 31. desember.

Godtgjøring for ikke avviklet ferie

Ferielovens formål er å sikre at arbeidstakerne tar ferie hvert år. Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at arbeidstakerne tar ferie. Retten til ferie er også en plikt for arbeidstaker, til å ta ut ferie. Dersom det likevel ikke er mulig å få tatt ut ferie i tråd med loven, skal ferien overføres til neste år.

Det er ikke lenger lov til å få ikke avviklet ferie utbetalt i penger. Unntaket er om manglende uttak av ferie skyldes sykdom eller foreldrepermisjon.

Ferie under fødsels- og omsorgspermisjon

Arbeidstaker har rett, men ikke plikt, til å avvikle ferien i løpet av en barselpermisjon. Permisjonen forskyves tilsvarende den perioden du har ferie.

Arbeidstaker bestemmer selv når ferien skal avvikles i ferieåret. Ferie som ikke blir avviklet innenfor ferieåret, overføres til neste år.

Oppsigelsestid og ny jobb

Dersom du skal slutte i jobben, kan ikke arbeidsgiver legge ferien i oppsigelsestiden uten at du er enig. Unntaket er når oppsigelsesfristen er på tre måneder eller lenger. 

I og med at arbeidsgiver har siste ordet om når ferien skal avvikles, kan arbeidstaker i utgangspunktet ikke kreve å få avvikle ferien i oppsigelsestiden. Men du kan kreve at ferien avvikles før oppsigelsesfristen dersom det ellers ikke vil være tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden (1. juni–30. september), eller innen ferieåret.

Du har krav på å få avviklet ferie hos eventuell ny arbeidsgiver dersom du ikke får avviklet ferie før du avslutter et arbeidsforhold. Det gjelder dersom du tiltrer innen 30. september samme år.

Du kan lese mer om avvikling av ferie på Arbeidstilsynets nettsider og hos NSF.

Fakta
Råd til arbeidsgiver
 • Husk alltid å drøfte ferieavviklingen med arbeidstaker før du fastsetter ferieplanene.
 • Du bestemmer når i hovedferieperioden arbeidstaker skal ha ferie.
 • Arbeidsgiver skal drøfte tidspunkt for ferien med arbeidstaker eller arbeidstakers tillitsvalgte i god tid før ferien skal avvikles.
 • Hvis arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enige, har arbeidsgiver siste ord i saken. 
 • Arbeidstaker kan likevel kreve å få avvikle tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni–30. september.
 • Arbeidstaker kan som hovedregel kreve å få vite når han eller hun skal ta ferie senest to måneder på forhånd.

Kilde: Arbeidstilsynet

Oppsigelsestid og ny jobb

Dersom du skal slutte i jobben, kan ikke arbeidsgiver legge ferien i oppsigelsestiden uten at du er enig. Unntaket er når oppsigelsesfristen er på tre måneder eller lenger. 

I og med at arbeidsgiver har siste ordet om når ferien skal avvikles, kan arbeidstaker i utgangspunktet ikke kreve å få avvikle ferien i oppsigelsestiden. Men du kan kreve at ferien avvikles før oppsigelsesfristen dersom det ellers ikke vil være tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden (1. juni–30. september), eller innen ferieåret.

Du har krav på å få avviklet ferie hos eventuell ny arbeidsgiver dersom du ikke får avviklet ferie før du avslutter et arbeidsforhold. Det gjelder dersom du tiltrer innen 30. september samme år.

Du kan lese mer om avvikling av ferie på Arbeidstilsynets nettsider og hos NSF.

Oppdatert 20.03.2023 og fjernet noen avsnitt uten kilde.

Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse