fbpx – Psykotiske pasienter med økt voldsrisiko kan få bedre helsehjelp Hopp til hovedinnhold
Ukom la frem «sørgelig aktuell» rapport:

– Psykotiske pasienter med økt voldsrisiko kan få bedre helsehjelp

Ukom, Pål Iden

– Denne høsten har det skjedd flere episoder hvor psykisk syke har vært ansvarlige for voldsutøvelse i det offentlige rom. Det gjør rapporten vi nå legger frem sørgelig aktuell, sier Ukom-direktør.

I dag, onsdag, la Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) frem rapporten: Hva kan vi lære etter et drap begått i psykotisk tilstand? 

Webinar

Ukoms direktør, Pål Iden, presenterte innholdet på et webinar.

– Denne høsten har det skjedd flere episoder hvor psykisk syke har vært ansvarlige for voldsutøvelse i det offentlige rom. Det gjør rapporten vi nå legger frem sørgelig aktuell, sier Iden.

Selv om Ukom har innhentet dokumenter i flere drapssaker begått av psykisk syke, valgte de å ta utgangspunkt i en spesiell sak.

Les også: Vil at andre skal lære av familiens drapshistorie

Gjerningsmannen «Frank»

Saken Ukom har valgt å se spesielt på, er kort oppsummert som følger:

«Frank» pågripes etter å ha begått drap på et tilfeldig offer på offentlig sted. Han har i lengre tid hatt en psykotisk tilstand. 

Før drapet var mannen domfelt en rekke ganger, blant annet for vold og trusler. Helsetjenesten og politiet hadde lenge sett på ham som en farlig person.

Et drøyt år før drapshandlingen satt «Frank» i varetektsfengsel, siktet for en annen alvorlig voldshandling. Han var psykotisk og ble derfor overført til sykehus. Straffesaken ble henlagt, og «Frank» ble skrevet ut fra det psykiske helsevernet.

Bedre samhandling må til

Hovedkonklusjonen i rapporen er at tettere samhandling kan hindre at pasienter med psykose begår drap.

– Psykotiske pasienter med økt voldsrisiko kan få bedre helsehjelp. Enkle regler som ser ut til å ha gått i glemmeboken, bør tas i bruk. Da kan også samfunnsvernet bli bedre, sier Iden.

Ukoms samfunnsoppdrag er først og fremst å finne ut om det finnes likhetstrekk rundt uønskede hendelser og om det er mulig å innføre tiltak som gjør at slike hendelser ikke skjer igjen.

– Felles for sakene vi har sett på, er at når vi ser på all informasjon som finnes rundt pasienten, danner det seg et bilde om at dette er en varslet katastrofe. Det gir en indikasjon om at systemet vi har i dag ikke fanger opp de sykeste og mest sårbare pasientene som trenger helsehjelp, sier Iden.

Voldsrisikovurdering

Pål Iden understreker at hvor viktig det er å gjøre en grundig voldsrisikovurdering av pasientene.

– Psykisk helsevern bør hente inn rapporter fra politiet slik at de ikke bare kartlegger et øyeblikksbilde, men får med historikken til pasienten. Da vil det bli lettere å se hva er det som utløser voldelige episoder. Det vil også gjøre det lettere å tilby pasienten riktig hjelp – både i dårlige perioder, og i bedre perioder, sa Iden.

Han la til at psykisk syke som utøver vold er en ekstremt liten gruppe, og at det er svært syke mennesker som trenger hjelp.

– Når slike ting skjer er det en katastrofe for alle involverte, sier han.

«Hvis vi hadde gjort det (voldsrisikovurdering) den gangen, så ville vi kunne pekt på flere faktorer ved han som peker i retning at det er mye med hans livssituasjon og helsesituasjon som peker på at han har et høyt voldsrisikopotensial og kan bli veldig farlig.»
LIS-legen på sikkerhetsposten hvor «Frank» var innlagt

Politiet bør be om innleggelsesbegjæring

Iden snakket mye om utfordringene knyttet til samhandlingen mellom politi og helsevesen. 

– Politiet kan sitte på opplysninger som kunne vært nyttig for helsevesenet å vite om og omvendt. Alle etater som skal samhandle må aktivt innhente opplysninger som ligger i skjæringspunktet mellom etatene for at helhetsbildet rundt pasienten skal bli tydelig, sier Iden.

Han mener dette ikke gjøres i god nok grad i dag, men at det finnes verktøy i dagens regelverk.

– Politiet får kjennskap til personer som de mener trenger å være innlagt og som ikke søker hjelp på egen hånd. Da bør de begjære personen tvangsinnlagt på sykehus. En innleggelsesbegjæring gir politiet rett til å få opplysninger samt uttale- og klagerett knyttet til innleggelse og utskriving av pasienten, sier han.

Fakta
Varetektssurrogat:

Etter straffeprosessloven paragraf 188 er varetekts surrogat et alternativ til ordinær varetekt i fengsel. Domstolen bestemmer at siktede i stedet skal plasseres i en institusjon. Retten kan fastsette at vedkommende skal kunne holdes tilbake i institusjonen mot sin vilje og hentes tilbake hvis siktede rømmer. Hensikten er at pasienter som er for syke til å sitte i fengsel, overføres til sykehus.

Reglene må bli klarere

Iden trakk også frem at det i dag er uklart hvilke regler som gjelder for pasienter som er i varetektssurrogat på sykehus i stedet for i ordinært varetektsfengsel.

– Dette er problematisk både for pasientens rettssikkerhet og sykehusets muligheter til å gi god medisinsk behandling, sier han og råder derfor Helsedirektoratet om å gjøre reglene tydeligere, sier han. 

Iden sier at dersom en pasient med psykose kan tenkes å ha økt voldsrisiko, bør det psykiske helsevernet foreta en systematisk voldsrisikovurdering.

– Helsepersonell bør bruke opplysninger fra politiet og rettspsykiatriske erklæringer som støtte i sine vurderinger. Dette kan gi bedre muligheter til å utforme tiltak som kan forebygge vold, sier han. 

Ukom foreslår derfor at Helsedirektoratet sammen med Politidirektoratet ser på regelverket rundt dette.

Fakta
Ukoms anbefalinger

Anbefaling til helsetjenestene i fengslene

I fengslene finnes ofte helsetjenester både fra kommunen og spesialisthelsetjenesten. Når innsatte i fengsel har psykose, kan det bli nødvendig å legge dem inn på sykehus. Dette er for eksempel aktuelt hvis retten har besluttet å overføre den innsatte til varetektssurrogat. En lege bør da undersøke den innsattes helsetilstand og ta stilling til behandlingsbehov og voldsrisiko. Legen må vurdere om frivillig psykisk helsevern skal forsøkes eller om vilkårene for tvangsinnleggelse er oppfylt. Dette bør skje i tillegg til eventuelle beslutninger om fengslingssurrogat eller varetektssurrogat. Helsetjenestene i fengslene bør følge vanlige innleggelsesrutiner når innsatte med psykose blir overført fra fengsel til innleggelse i det psykiske helsevernet

Anbefalinger til Helsedirektoratet

Anbefaling 1: Denne rapporten viser at pasienter i varetektssurrogat kan ha behov for tvungent psykisk helsevern for å sikre nødvendig helsehjelp og oppfølging. I det psykiske helsevernet ser det i dag ut til være uklart om det er tillatt å etablere en tvangsparagraf for pasienter som er i varetektssurrogat.

Helsedirektoratet bør uttale seg om muligheten for å etablere tvungent psykisk helsevern for pasienter som er innlagt i varetektssurrogat med straffeprosessloven § 188 som eneste innleggelseshjemmel.

Anbefaling 2: Det er problematisk for det psykiske helsevernet å bruke straffeprosessloven paragraf 188 som eneste innleggelsesparagraf for pasienter med psykose. Bestemmelsen i straffeprosessloven gir ikke grunnlag for å fatte vedtak om behandling uten pasientens samtykke. Når varetektssurrogatet opphører, vil bestemmelsen heller ikke innebære noen videre oppfølgning av pasienten. Helsedirektoratet bør klargjøre overfor det psykiske helsevernet hvilke regler som gjelder for helsehjelp til pasienter i varetektssurrogat.

Ukoms anbefalinger Anbefaling 3: Når politiet får kjennskap til at en person har psykose og voldsproblemer, bør politiet i større grad enn i dag framsette en begjæring om tvangsinnleggelse. Dette bør gjelde også når retten har besluttet varetektssurrogat. Samtidig må politiet dele viktige opplysninger med helsetjenesten. Dette kan gi helsetjenesten et bedre grunnlag for å vurdere om psykisk helsevern er nødvendig.

Flere påtaleadvokater kjenner ikke til bestemmelsen om innleggelsesbegjæringer. Riksadvokaten er fagmyndighet for politiadvokatens arbeid og bør vurdere nødvendig tiltak. Helsedirektoratet og Politidirektoratet har dessuten et felles ansvar for å gi veiledning om sam - arbeidet mellom politiet og det psykiske helsevernet. Helsedirektoratet bør i samarbeid med Politidirektoratet og Riksadvokaten framheve politiets rolle i å framsette begjæring om tvungent psykisk helsevern når dette er aktuelt. Anbefaling til det psykiske helsevernet Når en pasient med psykose kan tenkes å ha økt voldsrisiko, foretar det psykiske helsevernet en voldsrisikovurdering. Hensikten er å utforme tiltak for å forebygge vold.

Politiet har ofte opplysninger om voldshistorikk og kriminalitet hos pasienter. Disse opplysningene er særlig viktig for pasienter som ikke allerede er i langtidsbehandling i psykisk helsevern, for eksempel pasienter som er i varetektssurrogat. Rettspsykiatriske erklæringer inneholder også verdifulle opplysninger. Det psykiske helsevernet bør, særlig ved gjennomføring av varetektssurrogat, foreta voldsrisikovurderinger som inkluderer opplysninger fra politiet og sakkyndigerklæringer.

Kilde: Ukom

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse