fbpx – Ansatte som ikke ønsker å oppgi vaksinasjonsstatus, må anses som uvaksinerte Hopp til hovedinnhold

– Ansatte som ikke ønsker å oppgi vaksinasjonsstatus, må anses som uvaksinerte

ANSVAR: Nær en av ti ansatte i helsevesenet har så langt ikke vaksinert seg mot covid-19-sykdom. Illustrasjonsfoto: Stig Weston

Helsedirektoratet sendte i dag ut et brev med råd til kommuner, helseforetak og statsforvalterne om hvordan de skal håndtere ansatte som ikke vil ta vaksine.

På grunn av mange medieoppslag den siste tiden, har Helsedirektoratet i dag, 21. oktober, sendt ut et brev til alle landets kommuner, helseforetak samt alle statsforvalterne.

Eldreombud Bente Lund Jacobsen har blant annet krevd at helsepersonell som jobber med eldre, skal være fullvaksinert.

I brevet beskriver direktoratet hvilket ansvar arbeidsgivere har og hvilke muligheter de har overfor ansatte som ikke ønsker å ta covid-vaksinen. Brevet er rådgivende og laget i samarbeid med FHI og Arbeidstilsynet.

Helsedirektoratet oppfordrer arbeidsgivere til å informere ansatte som ikke vil vaksinere seg, om at de kan risikere å bli omplassert, og at arbeidsgiver kan sette inn forsterkede smitteverntiltak ovenfor disse ansatte.

Overlege ved Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland, har til Sykepleien sagt at det generelt er betydelig større smittefare fra en smittet person som er uvaksinert, enn fra en smittet person som var vaksinert eller hadde hatt infeksjon før.

Les også: FHI følger med på uvaksinerte sykepleiere

– Ingen skal tvinges

I brevet fra direktoratet gjøres det helt klart at vaksinering er frivillig.

– Ingen skal tvinges til å ta vaksine. Det betyr likevel ikke at det er akseptabelt å utsette pasienter og andre for smitterisiko på jobben. Det er et arbeidsgiveransvar å sørge for at helsetjenester gis på forsvarlig vis, herunder å beskytte pasienter og ansatte mot smittefare, står det i brevet.

Arbeidsgivere i Norge kan som hovedregel ikke spørre om vaksinasjonsstatus eller gjennomgått sykdom.

– Ansatte som ikke ønsker å oppgi vaksinasjonsstatus, må anses som uvaksinerte, skriver direktoratet.

Les også: Guldvog: Bør vurdere å omplassere helsepersonell som ikke er vaksinert mot influensa

I tillegg påpeker de at også den enkelte ansatte har et individuelt ansvar til å yte forsvarlig helsehjelp, som å beskytte pasienter mot smittefare.

Helsedirektoratet slår også fast at de samme kravene gjelder innleie av helsepersonell. 

– Spørsmålet om vaksinasjonsstatus stilles da fra innleier til utleier og ikke til den enkelte arbeidstakeren. Innleier bør kontraktsfeste adgang til å innhente vaksinasjonsstatus, skriver direktoratet.

Saken fortsetter under tabellen.

Når kan arbeidsgiver sette inn forsterkede tiltak?

Helsedirektoratet sier det er vanskelig å lage nasjonale føringer for når det kan være aktuelt for arbeidsgiver å pålegge uvaksinerte ansatte forsterkede tiltak. Men de har laget noen punkter som bør tas med i en slik vurdering.

 • Forsterkede tiltak overfor uvaksinerte ansatte kan være mest aktuelt i tjenester som berører sårbare pasientgrupper – i praksis vil det ofte være pasienter som primært omgir seg med helsepersonell og/eller vaksinert familie.
 • smittepress lokalt
 • grad av vaksinasjonsdekning blant øvrige ansatte
 • smitterisiko fra helsepersonell sett opp mot pasientenes kontaktflater, herunder familie, beboere, ledsagere, besøkende og samfunnet for øvrig
 • I mange tilfeller kan det være grunnlag for generelle forsterkede tiltak for alle ansatte, heller enn å skille mellom vaksinerte og uvaksinerte. Da faller grunnlaget bort for å forskjellsbehandle. Mange utbrudd i helsetjenesten er nå i like stor grad knyttet til vaksinerte kilder som uvaksinerte, og mange pasientgrupper har stor kontaktflate også ut over helsepersonell. I slike situasjoner vil det ofte ikke kunne forventes stor risikoreduserende effekt av tiltak rettet kun mot enkelte uvaksinerte helsepersonell FHIs rådgivningstjeneste kan konsulteres ved behov.

Hvordan skal arbeidsgiver gjennomføre tiltak?

Helsedirektoratet har oppsummert noen punkter om hvordan arbeidsgiver bør gå frem før de innfører tiltak:

 • Arbeidsgiver må i samarbeid med tillitsvalgte og ansatte kartlegge og risikovurdere hvilke smitteverntiltak som er nødvendig og om «alminnelige» smitteverntiltak er tilstrekkelige.
 • Det vil kunne være behov for differensierte tiltak i en og samme virksomhet. Det er arbeidsplassen som skal vurderes. For eksempel er det ikke nødvendigvis samme situasjon på to sykehjem i samme kommune eller på et sykehjem og i hjemmetjenesten (kommunen er arbeidsgiver).

Dersom alminnelige smitteverntiltak ikke er tilstrekkelig, kan arbeidsgiver vurdere om det skal innhentes vaksinasjonsstatus, men før beslutningen av arbeidsgiver om å innhente endelig tas skal:

 • tiltaket drøftes med tillitsvalgte før det iverksettes
 • Etter drøftingen, og dersom arbeidsgiver fremdeles mener at opplysninger om vaksinasjonsstatus er strengt nødvendig, kan arbeidsgiver beslutte innhenting.
 • Kontrolltiltaket – innhenting av vaksinasjonsstatus, og eventuelt forsterkede tiltak overfor uvaksinerte, skal jevnlig evalueres for å sikre at behovet er til stede. Tiltakene avsluttes når behovet ikke lenger er til stede.
Les også:

Guldvog: Bør vurdere å omplassere helsepersonell som ikke er vaksinert mot influensa

Bildet viser Bjørn Guldvog.
OPPTATT AV Å IKKE SMITTE PASIENTER: Bjørn Guldvog sier smittevernet er overvåket bedre under covid-19-pandemien. - Vi ser veldig tydelig at pasienter kan smittes av helsepersonell, sier han, og mener det kan overføres til influensa. Foto: Renate Karlsmoen

– Jeg tror omplassering bør benyttes i større grad enn det gjør i dag, sier helsedirektør Bjørn Guldvog. Han ber arbeidsgivere tilby vaksinering i arbeidstiden. 

Pasienter kan smittes av helsepersonell.

– Det har vi sett veldig tydelig under koronapandemien, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Han mener erfaringen kan overføres til influensa, som smitter på liknende måte som covid-19.

– Helsepersonell kan derfor utgjøre en risiko for pasienten, og vi har et ansvar for å forsikre oss om at de som møter pasienter, ikke har med seg smitte, påpeker han.

Derfor mener han arbeidsgivere i siste instans bør vurdere å omplassere helsepersonell som ikke er vaksinert mot influensa.

– Må ta grep

– Jeg understreker vurdere, sier han.

– Det vil variere fra avdeling til avdeling hvor sårbare pasienter er. Men arbeidsgivere bør vurdere risikoen, og hvis de finner at risikoen er for høy, bør de vurdere å omplassere.

Han sier det i så fall er snakk om en begrenset periode, siden influensa er en sesongbasert sykdom.

– Har du vært så tydelig på muligheten for å omplassere tidligere?

– Nei. Og jeg tror ikke omplassering er noe man benytter i utstrakt grad, men jeg tror det bør gjøres i større grad, sier han.

– Dette har vi også skrevet om i brev til alle landets kommuner, og det er viktig at de følger opp.

– Dette er noe arbeidsgiver har rett til. Men for den enkelte ansatte kan det oppleves som et inngripende tiltak?

– Ja. Men de ansvarlige i helsetjenesten har ansvaret for kvaliteten i det som tilbys pasientene. De må ta grepene som må til for å sikre kvaliteten, sier Guldvog.

– Jeg mener ikke at alle uvaksinerte skal omplasseres. Men at arbeidsgiver bør gjøre en risikovurdering og drøfte konsekvensene.

– Sats på tilgjengelighet

Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), er klar i sin oppfordring til sykepleiere om å vaksinere seg.

– Men vi har hele tiden vært tydelige på at vaksinering skal være basert på frivillighet, og ikke tvang, sier hun.

– Dette er noe sykepleiere gjør for pasientene. Det er alltid er en ørliten risiko ved vaksiner, som det er for alle medikamenter, og det bør også med i totalvurderingen.

– Hva tenker du om at uvaksinerte sykepleiere kan omplasseres?

– Hvis man ser at det er behov for det, for å beskytte særlig sårbare grupper, så er det greit. Dette praktiseres også i dag, og det er sykepleiere i utallige stillinger som ikke jobber direkte med sårbare pasienter, sier Larsen.

– Men enda viktigere mener jeg det er å øke tilgjengeligheten for å ta vaksine. 

Hun viser til at sykepleiere som gruppe er positive til å ta vaksiner.

– Det viser erfaringen med koronavaksiner, der 9 av 10 sykepleiere har takket ja.

Samtidig peker Larsen på at det også er sykepleiere som av ulike grunner ikke kan ta influensavaksine.

– For eksempel gravide i første trimester. Når 90 prosent av sykepleierne er kvinner, vil det alltid være en andel som nylig er blitt gravide, påpeker hun.

Bør få tilbud i arbeidstiden

Norge har et mål om at 75 prosent av helsepersonell med pasientkontakt skal ta influensavaksine.

Men selv om helsemyndighetene ser utviklingen i antall vaksinerte som meget positiv, er det et godt stykke igjen.

I sesongen 2020/2021 tok 50 prosent vaksine, mot 44 prosent sesongen før.

Sykehusene klarer jevnt over målet om 75 prosent, og flere sykehjem har en vaksinasjonsdekning på over 90 prosent. Men sett under ett ligger mange kommuner langt under målet. Guldvog ber dem jobbe hardere.

– Vi vet at én suksessfaktor for å få ansatte til å vaksinere seg er at arbeidsgiver oppfordrer til det, sier han.

En annen er at vaksinen er gratis, slik den er for helsepersonell.

Men i en undersøkelse Helsedirektoratet har gjort blant helsepersonell, sier en betydelig andel at de ikke har opplevd å få tilbud om influensavaksine.

– Jeg ber derfor om at arbeidsgivere legger til rette for at ansatte kan vaksinere seg i arbeidstiden, sier Bjørn Guldvog.

Det er et ønske Lill Sverresdatter Larsen støtter fullt ut.

– Det har stor betydning for influensavaksineringen av helsepersonell at man gjør det enkelt, sier hun.

Om omplassering

Ifølge Helsedirektoratet sier regelverket at arbeidsgiver må vurdere om det er forsvarlig at arbeidstaker som ikke er immune mot en smittsom sykdom, og som ikke tar imot tilbud om vaksine, jobber med sårbare pasienter.

Om det ikke er forsvarlig, må det etableres ekstra beskyttelsestiltak, eller så må den ansatte få oppgaver som ikke innebærer kontakt med sårbare pasienter.

Les mer: Påkrevde og anbefalte vurderinger for arbeidsgiver knyttet til vaksinasjon

Ny influensasesong
 • ​​​​​​Utbrudd av influensa pleier å starte rundt jul og nyttår
 • Det er usikkert når årets utbrudd vil komme
 • Influensaaktiviteten er svært lav i Norge nå, men det er registrert influensa i Europa
 • Folkehelseinstittutet anbefaler alt helsepersonell med pasientkontakt om å ta vaksine
 • Vaksinen er gratis for helsepersonell
 • Hvor effektiv årets vaksine er, er for tidlig å si, men normalt gir den beskyttelse hos 6 av 10 vaksinerte
 • Selv om vaksinen ikke gir full beskyttelse mot sykdom, kan den beskytte mot å bli alvorlig syk

Kilde: FHI

Bildet viser en mann som snyter seg.
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.