fbpx Jordmødrenes sommer på Sørlandet: 1168 timer overtid Hopp til hovedinnhold

Jordmødrenes sommer på Sørlandet: 1168 timer overtid

hanne charlotte schjeldrup

– Det er rystende tall, sier Jordmorforbundets leder Hanne Charlotte Schjelderup. I Arendal, Kristiansand og Flekkefjord har jordmødrene jobbet til sammen 1168 timer overtid i sommer. Arbeidsmiljøloven er brutt 106 ganger. 

Sykepleien har nå fått tallene for overtidsbruk fra føde- og barselavdelingene ved Sørlandet sykehus i sommer.

Mye tyder på at sommeren har vært ekstra tøff ved føde- og barselavdelingene i hele landet. Årsaken er mangel på jordmødre, vanskeligheter med å skaffe vikarer og det faktum at sommeren er høysesong for fødsler.

Dette er saker Sykepleien tidligere har skrevet om problemet:

Les også: Jordmormangel: – Sykehuset lekker som en sil til kommunen

Les også: – Verste sommer, «ever»

106 brudd på loven

Til sammen oppgir barsel- og fødeavdelingene i Arendal, Flekkefjord og Kristiansand at de har registrert 106 brudd på Arbeidsmiljøloven, og at jordmødrene har jobbet 1168 timer overtid.

Brudd på loven og antall overtidstimer fordeler seg som følger:

Flekkefjord:

  • 32 brudd på loven
  • 290 timer overtid

Kristiansand:

  • 44 brudd på loven
  • 609 timer overtid

Arendal:

  • 31 brudd på loven
  • 269 timer overtid

Jordmorforbundets leder, Hanne Charlotte Schjelderup, er tydelig på at dette ikke er enestående for Sørlandet sykehus.

Sykepleien kontaktet alle sykehusene etter sommerferien for å høre hvordan arbeidsbelastningen har vært på landets fødeavdelinger i sommer. I skrivende stund har det bare kommet tall fra Sørlandet sykehus.

Ukentlig arbeidstid utløser flest brudd på loven

På spørsmål om hva som utløser flest brudd på Arbeidsmiljøloven ved de tre føde- og barselavdelingene på Sørlandet, er svaret ukentlige overtidstimer. Altså at de har jobbet mer enn ti timer overtid (20 timer hvis det er søkt om dispensasjon).

Ifølge tallene Sykepleien har fått, dreier 31 av bruddene seg om dette.

120 huller i sommerturnusen

Da Sørlandet sykehus gikk inn i ferien, hadde de tre føde- og barselavdelingene 120 jordmorvakter som sto tomme.

I Flekkefjord hadde de 58 ledige vakter og 44 ledige bakvakter.

Sykehuset opplyser til Sykepleien at vaktene ble fylt gjennom flere tiltak som innføring av dobbeltvakter, forskjøvne vakter, bonusvakter, ekstravakter til fastansatte og vikarer.

– Enhetsleder har vært ute i drift. På noen vakter har en klart seg med for få på jobb. Det var 18 vakter som ikke ble dekket inn. Der en kalkulerte med aktivitetsnivå. Fast ansatte som tok vakter, en pensjonist og en jordmorstudent (som barselvakt), opplyser sykehuset i en e-post.

– Det er mye

Avdelingssjef ved kirurgisk avdeling ved sykehuset i Flekkefjord, Karina Henriette Tjørve, opplyser til Sykepleien at det har vært et større problem i år med ledige vakter i sommerturnusen.

– Hovedproblemet har vært å få inn de faste vikarene fra utlandet, sier hun. 

Hun innrømmer at sykehusets brudd på arbeidsmiljøloven er høyt. Hun lover imidlertid at de vil gjøre noe for at neste sommer skal gå bedre. 

– Hva vil dere gjøre?

– Være enda tidligere ute med planleggingen. Vi må også jobbe enda mer intensivt mot rekruttering, sier Tjørve. 

Tilbakemeldingene hun har fått fra jordmødrene etter denne sommeren, er at mange har strukket seg langt og er slitne.

Bonusordninger til egne jordmødre

I Kristiansand hadde de 42 ledige jordmorvakter før ferien startet. Også her løste de hullene i turnusen med bonusvakter, dobbeltvakter gjennom vikarbyrå, 12 timers langvakter fra vikarbyrå og andre vikarer og ansatte. I tillegg var ledere ute i daglig drift gjennom hele sommeren. De jobbet også helger. Ifølge sykehuset var det i noen tilfeller vakter hvor det var for få jordmødre på jobb.

Også Hilde Løland Lunde, som er seksjonsleder på føde- og barselposten i Kristiansand, sier sommeren har vært noe vanskeligere enn tidligere.

Overtidsbruken og bruddene på arbeidsmiljøloven mener Lunde er høyere enn forventet.

– Det skyldes for vår del uforutsett fravær og mangel på jordmødre til å dekke vakter, sier hun.

– Hva vil dere gjøre for at neste sommer skal bli bedre?

– Vi vil samarbeide med organisasjonsavdelingen for å sikre bonusordning for egne jordmødre som jobber ekstra, svarer hun.

Jordmødrene som hun har ansvaret for, har meldt om en travel sommer.

– Men de sier det har gått fint på grunn av gode kolleger og et meningsfylt arbeid, sier Lunde.

I Arendal hadde de cirka 20 ledige vakter før sommeren.

– Vi fikk inn to jordmødre som hadde jobbet her tidligere. I tillegg fikk våre egne jordmødre bonus, så da ble det lettere å få dem til å ta ekstravakter, opplyser sykehuset.

– Rystende tall

Leder av Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup, har lenge varslet om jordmormangelen.

– Hva tenker du om at jordmødrene i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord har jobbet 1168 timer overtid i sommer og brutt Arbeidsmiljøloven 106 ganger?

– Det er rystende tall, som viser hvor stor bemanningskrisen er i fødselsomsorgen. Helseministeren har lovet økt jordmorbemanning og styrket fødetilbud, sier Schjelderup.

Jordmorlederen påpeker imidlertid at det ikke er bevilget noen øremerket sum i noen statsbudsjetter.

– Helseforetakene har ikke tatt regjeringens oppdrag alvorlig nok. Det foregår et svarteperspill, der ingen tar nødvendig ansvar, sier hun.

Schjelderup forteller at hun i sist møte med Kunnskapsdepartementet og Helsedepartementet ba om midler til 100 utdanningsstillinger for jordmødre.

– Vi ba også om dobbel utdanningskapasitet for å løse krisen, men vi ble ikke hørt. Regjeringen gjør for lite, og for sent, for å løse en prekær situasjon, sier hun.

Tøff sommer

– Tror du dette er unikt for Sørlandet sykehus HF?

– Nei, Jordmorforbundet følger utvikling tett i samarbeid med vårt tillitsvalgtapparat i NSF. Sykehusene har de siste årene fått flere skjulte effektiviseringskrav. Vi får tilbakemelding om at mange av landets sykehus har store problemer med å rekruttere og beholde jordmødre, sier hun.

Ifølge Schjelderup er det nå 250 ubesatte stillinger, få søkere og en økende andel jordmødre slutter i jobbene etter en tøff sommer.

– Jordmødre opplever nå arbeidsforhold som går utover pasientsikkerheten flere steder. Vi har tillitsvalgte i Trondheim og Kalnes som har bedt om tilsyn. Det er signaler om at flere kommer etter, sier hun.

Schjelderup sier at tillitsvalgte og ledere er bekymret for jordmødrenes helse.

– Sykefraværet har økt kraftig flere steder. I Trondheim er sykefraværet nå på 15 prosent, sier hun.

Nedslående rapporter

Torsdag arrangerte Jordmorforbundet et møte med tillitsvalgte jordmødre fra hele landet for å diskutere årets sommer. Rundt 80 jordmødre deltok.

– Hva kunne de fortelle?

– Det er nedslående å høre om bemanningskrisen. Noen fødeavdelinger har helgebemanning hele uka i lange perioder. Jordmødre fortviler over å varsle tjenestevei uten at det blir tatt nødvendige grep, sier hun.

Schjelderup mener myndigheten må ta ansvar.

– Det haster. Vi kan ikke miste flere jordmødre, vi er allerede for få, sier hun.

Folk står i kø for å bli jordmor

– Hva må gjøres?

– Grunnbemanningen må økes. Det må settes av midler i statsbudsjettet og ansettes flere jordmødre i hele stillinger.

Schjelderup vil i tillegg at utdanningskapasiteten dobles, og at det opprettes 100 utdanningsstillinger i første omgang.

– Det står folk i kø for å bli jordmor. Så må det gjøres tiltak for å beholde jordmødrene i foretakene, sier hun og legger til:

– Lønna må opp og belastning ned.

Vil ha ny finansieringsordning

– Hva vil Jordmorforbundet gjøre?

– Vi vil ha endret finansieringsmodell for fødselsomsorgen. Vi mener forløpsfinansiering vil øke kvaliteten på fødselsomsorgen og gi bedre bemanning, sier Schjelderup.

Jordmorforbundet kjemper en hard kamp for å snu utviklingen, ifølge jordmorlederen.

– Vi har dokumentert faktiske forhold over lang tid, varslet over år, hatt møter med myndigheter, og skrevet grundig rapport sammen med Helsedirektoratet med forslag til løsninger som kan endre situasjonen. Myndighetene er ansvarlig med Helseministeren i spissen, og krisen må løses politisk, sier Schjelderup.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse