fbpx Har beskrevet barnesykepleierens spesielle kompetanse Hopp til hovedinnhold

Har beskrevet barnesykepleierens spesielle kompetanse

Bildet viser en sykepleier som legger frem en dukke og et førstehjelpsskrin laget av pussbekken.

– Jeg tror mange enhetsledere vil bli overrasket når de ser hvilken betydning det kan ha for avdelingen å ansette en barnesykepleier, sier Kirsti Egge Haugstad.

Det er styret i Barnesykepleierforbundet som har laget den nye kompetansebeskrivelsen for barnesykepleiere.

Den kan leses her: Barnesykepleierens kompetanse, ansvar og oppgaver

Barnesykepleier eller sykepleier?

Leder i Barnesykepleierforbundet, Kirsti Egge Haugstad, sier den beskriver den kompetansen, de oppgavene og det ansvaret en sykepleier med videreutdanning eller master i barnesykepleie har. Til grunn for arbeidet la de funksjons- og ansvarsbeskrivelsen for barnesykepleiere fra 2017.

– Spørsmålet vi stilte oss i prosessen var: Bør det være en barnesykepleier som gjør dette, eller kan også andre gjøre det, sier hun.

– På den måten sto vi igjen med det som beskriver spesialsykepleierens område, sier faggruppelederen.

– Jeg tror mange enhetsledere vil bli overrasket når de ser hvilken betydning det kan ha for avdelingen å ansette en barnesykepleier.

Ansetter de med grunnutdanning

Barnesykepleiere har spesiell kompetanse på barn og unge fra 0 til 18 år, fra det premature barnet til den nesten voksne ungdommen. Felles er at de har særskilte rettigheter til å bli ivaretatt ut fra sitt utviklingsnivå.

– For å sikre barn og unge det de har krav på, må avdelingene ha sykepleiere som er spesialutdannet i barnesykepleier, mener Kirsti Egge Haugstad.

– Men dem er det stor mangel på, og i stedet ansetter avdelingene sykepleiere med grunnutdanning.

– Men de kan vel også ivareta barn?

– Ja, det er mange flotte sykepleiere som jobber med barn, også sykepleiere med andre spesial- eller videreutdanninger enn barnesykepleie. Men på en barne- og ungdomsavdeling, og i alle typer virksomheter som tar seg av syke barn, trenger man også noen med spesiell barnefaglig kompetanse, sier Haugstad.

Akkurat hvor mange har Barnesykepleierforbundet ikke tall på, men de er tydelige på at det er altfor få barnesykepleiere i dag.

– I flere år har vi varslet om at det er mangel på denne typen spesialsykepleiere, og at det utdannes altfor få, sier hun.

Dette kommer også frem i en undersøkelse Sykepleien nylig har gjort, der flertallet av lederne på norske barneavdelinger sier de mangler barnesykepleiere.

Les: 8 av 10 barneavdelinger har for få barnesykepleiere

Kirsti Egge Haugstad

Laget egen for nyfødtsykepleier

– Hvordan skal dere bruke kompetansebeskrivelsen?

– Vi sender den ut som hefte til alle nyfødt-, barne- og ungdomsavdelinger i Norge. I tillegg har vi en kortversjon som skal brukes politisk mot beslutningstakere, sier Haugstad.

– Håpet er at denne beskrivelsen skal gjøre det enda tydeligere hva barnesykepleiere står for, og hva som er vår spesielle kompetanse. Vi tror også den vil gjøre det klart at barnesykepleiere har en kompetanse som samfunnet trenger.

Barnesykepleierforbundet har også hatt en arbeidsgruppe som har laget en funksjonsbeskrivelse for nyfødtsykepleiere. Den ligger her: Nyfødtsykepleier funksjons- og arbeidsområder

Fakta
Ti ting barnesykepleierne mener er særlig viktig:

1. Syke barn og ungdom fra null til 18 år skal legges inn ved egne barne- og ungdomsavdelinger. Det skal tilrettelegges for lek og undervisning under sykehusoppholdet.

2. Barnet og dets omsorgspersoner skal ikke skilles under sykehusoppholdet.

3. Alle nyfødtintensivavdelinger skal følge nasjonale retningslinjer for kompetanse og bemanning på nyfødtavdeling.

4. Ungdom skal ha tilrettelagte avdelinger og alle store sykehus skal ha ungdomsråd.

5. Alle barne- og undomsavdelinger skal følge standard for barneovervåkning.

6. Alle barnepalliative team i de ulike helseforetakene skal ha minimum én barnesykepleier.

7. Avansert hjemmesykehus for barn skal være et reelt tilbud i hele landet.

8. Langtidssyke barn i kommunen skal ha en koordinerende barnesykepleier for å få riktig og tilpasset helsehjelp og omsorg.

9. Barnesykepleieren skal kunne kommunisere på to plan; med barnet tilpasset dets alder og utvikling og med omsorgspersonene inkludert søsken

10. Barnesykepleieren skal beskytte barnet mot unødvendig bruk av tvang.

Kilde: Barnesykepleierens kompetanse, ansvar og oppgaver

Fakta
Hva er en barnesykepleier?

Har spesialutdanning for å ivareta syke barn mellom 0 og 18 år og deres familier.

Barnesykepleie er en videreutdanning (tre semestre) eller master (fire semestre), som bygger på bachelor i sykepleie. Krav om minst to års praksis som sykepleier.

Har spesialkompetanse på blant annet:

 • Barn som fødes for tidlig
 • Barn som fødes med sykdom eller misdannelser
 • Barn som er rammet av ulykker, akutt og/eller kritisk sykdom
 • Barn som har funksjonsnedsettelser eller er langtidssyke
 • Barn som er utsatt for omsorgssvikt
 • Ungdom som pasient

Jobber disse stedene:

 • I barnesengeposter og -poliklinikker, nyfødt intensiv og barneintensiv på sykehus
 • I voksensengeposter med sengeplasser for barn
 • I habilitering, kommunehelsetjeneste og i barne- og ungdomspsykiatri

Kilde: Utdanning.no og Barnesykepleierforbundet

Fakta
Egne avdelinger for barn
Illustrasjonen viser sykepleiere som holder eller undersøker barn.
 • ​​I 1855 ble et vognskjul ved Fødestiftelsen i Christiania innredet til barnesykehus
 • Den første barneavdelingen åpnet på Rikshospitalet i 1893
 • I 1950 åpnet Rikshospitalet og Haukeland sykehus egne barneklinikker. Finansiert av en frigjøringsgave fra Sverige
 • Fra 1950 tok det mer enn 30 år å etablere barneavdelinger over hele Norge
 • Hammerfest fikk egen barneavdeling så sent som i 1982

Kilde: Inger J. Danielsen. Etableringen av spesialutdanning i barnesykepleie i Tromsø. I: Å. Fause (red.) Glimt fra sykepleiefagets historie

Fakta
Lang vei mot egen spesialisering
Illustrasjonen viser sykepleiere som holder eller undersøker barn.
 • Videreutdanning i barnesykepleie startet som sykehusinterne videreutdanninger på Rikshospitalet i 1977 og Regionsykehuset i Tromsø i 1978
 • I 1972 ble det etablert en landsgruppe for pediatriske sykepleiere, med mål om å være en pådriver for en spesialutdanning i barnesykepleie
 • Da fantes det fire måneders kurs i barnesykepleie, i regi av NSF, men disse ble ikke ansett for gi tilstrekkelig dybde og kunnskap
 • I 1973 oppnevnte NSF et utvalg som skulle lage planer for videreutdanning i sykepleie, men utvalget begrenset seg til å se på utdanningsprogram rettet mot voksne pasienter med somatiske lidelser. Sykepleie til barn ble ikke behandlet
 • I 1974 sendte landsgruppen av pediatriske sykepleiere en resolusjon til NSF der de krevde at praksistiden på barneavdeling i grunnutdanningen ble forlenget fra 8 til 12 uker
 • Da den første sykehusinterne videreutdanningen i pediatrisk sykepleie startet på Rikshospitalet i 1977, var landsgruppen kritisk til å etablere en utdanning som ikke var forankret i utdanningssystemet
 • Flere sykehus opprettet sykehusinterne utdanninger i barnesykepleie, blant annet Ullevål sykehus i Oslo
 • I 1990 fikk videreutdanningen i barnesykepleie en egen rammeplan
 • Ansvaret for videreutdanningene ble i 2000 overført fra sykehusene til høyskolene
 • I dag tilbys barnesykepleie enten som videreutdanning (tre semestre) eller master (fire semestre)

Kilde: Inger J. Danielsen. Etableringen av spesialutdanning i barnesykepleie i Tromsø. I: Å. Fause (red.) Glimt fra sykepleiefagets historie

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse