Utreder gratis hpv-vaksine til menn som har sex med menn

Bildet viser en arm det blir satt vaksine i.
BESKYTTER MOT KREFT: Det fins to hpv-vaksiner på markedet. Begge gir god beskyttelse mot de vanligste hpv-typene som gir kreft i blant annet anus.

– Det er en gruppe som har økt risiko for kreft som skyldes hpv, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl i Folkehelseinstituttet.

Vaksine mot humant papillomavirus (hpv) tilbys alle barn i sjuende klasse. Vaksinen, som er regnet for å være svært effektiv, ble først gitt bare til jenter. Fra høsten 2018 ble den også gitt til gutter.

På sikt vil derfor de aller fleste være godt beskyttet mot hpv. Men i dag fins det grupper som vil ha nytte av vaksinen, men som ikke har tilbud om den.

– Derfor vil Folkehelseinstituttet utrede om grupper med høyere risiko for å få hpv-relatert kreft skal få vaksinen gratis, forteller overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet.

Dette gjelder menn som har sex med menn og immunsupprimerte.

– Viktig gruppe å nå

Overlege Sveinung Wergeland Sørbye ved Universitetssykehuset i Nord-Norge sier menn som har sex med menn er en viktig gruppe å nå med vaksine.

– Studier viser at de har høyere risiko for å få analkreft enn kvinner har risiko for å få livmorhalskreft, påpeker han.

Hpv kan gi kreft i livmorhals, vagina, vulva, penis, anus og munn og svelg. Mens kvinners risiko for livmorhalskreft er redusert som følge av screening med celleprøver, fins det ingen screening for hpv-relatert kreft hos menn.

– I praksis er hpv-vaksine den eneste måten å forebygge kreft som skyldes hpv hos menn, sier Sørbye.

Ser på dokumentasjon

Folkehelseinstituttet har levert inn et såkalt metodeforslag om å tilby gratis hpv-vaksine til risikogrupper. Forslaget skal nå utredes, og Margrethe Greve-Isdahl sier dette arbeidet er i startfasen. Derfor er det for tidlig å si om et eventuelt tilbud vil få en aldersgrense.

Noen land som tilbyr vaksine til menn som har sex med menn, har en øvre grense på 26 år.

– Mens Storbritannia har en grense på 45 år, sier Greve-Isdahl.

– Vi må se nærmere på dokumentasjonen for å gi disse gruppene vaksine, og hvorfor de har satt disse aldersgrensene.

Utreder ikke tilbud til alle gutter

Hvordan tilbudet skal gis, er heller ikke vurdert. Én mulighet er å tilby vaksinen på blå resept.

– For jenter som var for gamle til å få hpv-vaksinen da den ble innført, ble det organisert et opphentingsprogram. På den måten nådde man alle, uavhengig av risikoprofil. Er det aktuelt for gutter?

– I dag er Folkehelseinstituttet mest opptatt av å utrede tilbud til gruppene med høyest risiko for sykdom og som vil kunne ha størst nytte av vaksinen, sier Greve-Isdahl.

– Sykdomsbyrden av hpv-relatert kreft er mye høyere hos kvinner og hos utsatte grupper. Å tilby vaksinen til alle gutter i et slikt program vil være en veldig kostbar intervensjon med liten gevinst.

– Vil en ung gutt gå til fastlegen og si: «Jeg har sex med andre gutter. Kan jeg få hpv-vaksine på blå resept?»

– Hvordan vi eventuelt skal organisere dette, er for tidlig å si. Men vi vet at menn som har sex med menn, oftere er i kontakt med helsevesenet, og det er også egne helsetilbud rettet mot dem.

Nyttig for hivpositive

Sveinung Wergeland Sørbye, som er en ivrig tilhenger av hpv-vaksinen, synes det er veldig bra at Folkehelseinstituttet vil tilby den både til immunsupprimerte og menn som har sex med menn. Han peker på at hivpositive menn som har sex med andre menn, er spesielt utsatt, selv om de bruker hiv-medisiner som holder sykdommen i sjakk.

Ifølge Margrethe Greve-Isdahl er hivpositive den gruppen av immunsupprimerte der nytten av hpv-vaksine er best dokumentert.

Stamcelletransplanterte er en annen gruppe hpv-vaksinen er aktuell for.

– De får tilbud om de andre vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet gratis, så det er ikke unaturlig om de også får tilbud om hpv-vaksine, sier hun.

Hvilke andre grupper immunsupprimerte som det kan være aktuelt å inkludere i utredningen av gratis hpv-vaksine, er for tidlig å si.

– Det er blant de spørsmålene vi nå undersøker nærmere, sier Margrethe Greve-Isdahl.

Departementet bestemmer

Det er Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket som nå utreder forslaget om gratis hpv-vaksine til utsatte grupper. Margrethe Greve-Isdahl anslår at det vil ta mellom åtte og tolv måneder før utredningen om gratis hpv-vaksine til menn som har sex med menn, er klar. Ut fra denne vurderingen skal Folkehelseinstituttet gi en anbefaling, som så Helse- og omsorgsdepartementet skal ta stilling til.

Fikk restlageret gratis

Høsten 2018 fikk menn som har sex med menn født etter 1991 tilbud om gratis hpv-vaksine. Den gangen hadde helsemyndigheten et restlager av vaksiner fra barnevaksinasjonsprogrammet som de valgte å tilby utvalgte grupper. Menn som har sex med menn, var én av disse gruppene.

Folkehelseinstituttet distribuerte rundt 10 000 doser hpv-vaksine fra restlageret, men har ikke data på hvor mange av disse som ble gitt til menn som har sex med menn.

Les også:

Kreften som kan forhindres

9 av 10 gutter takker ja til hpv-vaksine

HPV-vaksinerte har lavere risiko for forstadier til livmorhalskreft

Illustrasjonen viser en mann som kikker ut av vinduet på et nyforelsket par, mens kona sitter i en stol og strikker
IMMUNFORSVARETS HUKOMMELSE: Vaksiner er noe av det mest effektive vi har for å forebygge sykdommer.

Det viser en Cochrane-oversikt.

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles tilgjengelig forskning om en gitt problemstilling. I denne systematiske oversikten har forfatterne samlet forskning om og vurdert den forebyggende effekten av å ta vaksine mot humant papillomavirus (HPV) sammenliknet med ingen HPV-vaksine (placebo eller annen aktiv vaksine, som mot hepatitt).

Her har vi omtalt: 1) resultater for unge kvinner som var negative for høyrisiko-HPV-typer før vaksinasjonen startet, og 2) resultater for unge kvinner uavhengig av om de var positive eller negative for HPV-viruset før vaksinasjonen startet.

De som deltok i HPV-vaksinegruppen, fikk minst én dose. For å få full beskyttelse mot HPV-relatert sykdom kreves to eller tre doser avhengig av alderen til den vaksinerte.

Unge kvinner som var negative for høyrisiko-HPV-typer før vaksinasjonen startet

Resultatene viser at HPV-vaksine til jenter og unge kvinner

  • fører til at færre mellom 15 og 26 år får forstadier til livmorhalskreft som skyldes forandringer i plateepitelceller (stor tillit til resultatet)
  • trolig fører til at færre mellom