fbpx Legepresidenten: Vil vite om spesialistsykepleierne skal diagnostisere Hopp til hovedinnhold

Legepresidenten: Vil vite om spesialistsykepleierne skal diagnostisere

Marit Hermansen, president i Legeforeningen

– Jeg er bekymret for at man lager en utdanning for sykepleiere uten at man vet nøyaktig hva man skal bruke den til, sier legepresident Marit Hermansen. Hun vil ha avklart hva de avanserte sykepleierne skal gjøre.

Den foreslåtte spesialistutdanningen i avansert sykepleie skaper frykt, melder Dagens Medisin.

Både Legeforeningen og Nasjonalt senter for distriktsmedisin er kritisk.

Saken har skapt stor debatt på nettstedet. Spesialist-sykepleiere ble «minileger» i Australia, er blant titlene.

Forslaget om utdanningen ble lansert av helseminister Bent Høie i april. Det dreier seg om en master i avansert klinisk allmennsykepleie (AKS), som skal gi grunnlag for en offentlig spesialistgodkjenning.

Les om forslaget: Vil ha spesialister i allmennsykepleie

Fristen for å svare på høringsforslaget var 1. juli. I sitt svar skriver Legeforeningen at den er «kritisk til at sykepleierne skal ha så omfattende selvstendig utrednings- og behandlingsansvar som det synes å være lagt opp til i forskriften».

Legepresidenten: – Har skapt stor forvirring

– Hva er dere mest redde for?

– Jeg vil si det annerledes, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen, til Sykepleien.

– Vi ønsker økt kompetanse i primærhelsetjenesten. Sykepleiere med videreutdanning og denne tilleggskompetansen er veldig ønsket fra vår side. Men høringsutkastet har skapt stor forvirring og usikkerhet der ute fordi rollene og ansvaret er dårlig avklart, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen, til Sykepleien.

– Er det fastlegene som er forvirret?

– Det er mange som nå uttrykker at ansvarsfordelingen er dårlig beskrevet. Er det noe vi som skal samarbeide i kommunene ikke trenger, så er det uklare roller og ansvar. Det er det vi utfordrer ministeren på.

– Veldig uklart om sykepleierne skal diagnostisere og behandle

– Hva kan gå galt?

– Uklare ansvarsforhold gir høyere risiko for feil. Det kan gå ut over pasientene, sier Marit Hermansen.

– Frykter dere at sykepleiere skal diagnostisere?

– Ministeren sier at sykepleiere både skal jobbe selvstendig og i team. Det er veldig uklart om sykepleierne skal diagnostisere og behandle.

– Det er det dere frykter mest?

– Det er ett av de viktige spørsmålene som må oppklares.

– Kan gjøre at vi ikke får til et godt samarbeid

– Hva er det verste som kan skje med en slik utdanning?

– Jeg er bekymret for at man lager en utdanning for sykepleiere uten at man vet nøyaktig hva man skal bruke den til. Vi kan ikke ende opp med uklare oppgaver og roller som gjør at vi ikke får til et godt samarbeid i kommunene. Dette er ikke helsetjenesten vår tjent med, mener legepresidenten.

– Hva med forsøkene med primærhelseteam?

Les om teamene er: Utvider satsingen på primærhelseteam

– Nettopp der er ansvaret tydeligere avklart. Jeg er mer bekymret for hva slags ansvar sykepleiere skal pålegges utenfor primærhelseteam, sier Hermansen.

– Fastlegene har et veldefinert ansvar

– Det fins allerede flere utdanninger i avansert klinisk sykepleie?

– Ja, men det er ganske stor forskjell på et smalt fagområde i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, der pasientene har fem-seks ulike diagnoser og kompliserte sykehistorier. Her er det viktig at rollene er tydelig klargjort.

– Hva venter du på nå?

– Hvis dette skal bli en god høringsprosess, må helseministeren oppklare dette en gang for alle, mener Hermansen.

– Som berører spesielt om fastlegene?

– Fastlegene har et veldefinert ansvar for pasientene på sin liste. Da er det viktig å vite hvilken rolle sykepleierne er tiltenkt framover.

– S pesialist i allmennmedisin Berit Marie Lien skrev i et innlegg at hun frykter å ikke få se pasienten i det hele tatt?

– Med fastlegereformen ble ansvaret tydelig plassert, pasientene fikk en rettighet de ikke hadde fra før. Dette er noe av det viktigste med hele fastlegeordningen.

– Har du eksempler på ansvar og roller dere synes sykepleierne kan ha?

– Vi vet hvilket ansvar og hvilke roller helseprofesjonene har i dag. Vi og mange andre spør om man nå skal endre på systemet. Siden dette er så dårlig utredet i forslaget, trenger vi en avklaring fra ministeren, sier legepresident Marit Hermansen.

NSF-leder: – Må bero på en misforståelse

– At Legeforeningen er opprørt over høringsforslaget, må bero på en misforståelse, sier Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund.

Hun utdyper:

– For det er ikke vi sykepleiere som skal sette medisinske diagnoser. Vi observerer og vurderer pasientenes helsetilstand hele døgnet, og hvis vi oppdager noe som trenger å følges opp av lege, tar vi kontakt. Det er legene som har ansvar for å forordne behandling.

By er veldig glad for regjeringens forslag. NSF har lenge ivret for å få godkjent sykepleiere som spesialister.

– Jeg er veldig fornøyd med det NSF har klart få til, sier hun.

– Hva er det nye sammenliknet med andre avanserte kliniske utdanninger for sykepleiere?

– Denne utdanningen er en villet strategi, fordi det er stadig flere pasienter som behandles ute i kommunene. Pasientene er sykere enn tidligere, og det er behov for et mer avansert nivå på sykepleien. Det handler om å ivareta pasientsikkerheten, sier By.

– Er ingen trussel for legene

– Dette spesialiseringen bør ikke være noen trussel for legene. Det er en styrking av pasientbehandlingen i kommunene, fordi det kreves mer avansert kunnskap, sier By.

Hun viser til at flere andre land i mange år har hatt denne typen sykepleiere, kalt «advanced nurse practitioners».

– Det trenges økt kunnskap for å kunne behandle pasientene nærmere hjemmet. Dette er å imøtekomme pasientenes behov, sier NSF-leder Eli Gunhild By.

Hva har helseminister Høie sagt?

I et intervju med Sykepleien nylig sa helseminister Bent Høie dette:

– Med spesialistgodkjenning vil det kunne komme oppgaver leger gjør i dag.

Han viste til at det mangler faglige karrieremuligheter for sykepleiere i kommunehelsetjenesten.

– Jeg har vært urolig for at sykepleiere som ønsker en karriere, enten må bevege seg langt fra pasienten i ledelsesposisjoner, eller inn i sykehusene, fortalte helseminister Høie.

En spesialistgodkjenning som avansert klinisk sykepleier vil være en karrierevei som gjør at sykepleierne blir i kommunene, mente Høie i intervjuet.

– Legen er faglig leder på legekontoret

Til Dagens Medisin sier Bent Høie at spesialist-sykepleierne skal jobbe selvstendig, men med sykepleiefaglige oppgaver.

På spørsmål om hva en avansert klinisk sykepleier (AKS) konkret skal gjøre og ikke gjøre, svarer helseministeren:

– På et legekontor er det legen som er faglig leder av teamet, det er det ikke foreslått noen endring på. Men denne kompetansen vil være nyttig, først og fremst i kommunale helse- og omsorgstjenester, i oppfølgingsteam og som faglig ledelse i det sykepleiefaglige.

Høie blir også spurt om tanken er at de spesialiserte sykepleierne skal avlaste fastlegene.

Han svarer slik til Dagens Medisin:

– Denne saken har veldig lite med fastlegene å gjøre. Dette handler om kommunene og innbyggerne sine behov.

Kjersti Toppe (Sp) ber statsråden avklare rollene

Lege og stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) har levert dette spørsmålet til helseminister Bent Høie:

Vil regjeringen med den nye masterutdanningen for sykepleiere legge til rette for at sykepleiere skal arbeide selvstendig med utredning og behandling av uavklarte tilstander, noe som i dag er en oppgave og ansvar som er lagt til legene, og dersom ikke, kan statsråden rydde opp og sørge for en forståelig rolle- avklaring mellom de nye spesialistsykepleierne og fastlegene?

Kjersti Toppe begrunner spørsmålet slik:

Både Legeforeningen og Nasjonalt senter for distriktsmedisin( NSDM) har sterke innvendinger mot regjeringens planer om ny masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie fordi det legges opp til at sykepleierne skal ha omfattende selvstendig utrednings- og behandlingsansvar. NSDM viser til andre land der nurce practioners har erstattet leger i distriktene.

Bent Høie, som må svare skriftilig innen seks dager, har ennå ikke svart, men saken kan følges her.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse