fbpx Antiselvmordskontrakt: Tar kritikken på dypeste alvor Hopp til hovedinnhold

Antiselvmordskontrakt: Tar kritikken på dypeste alvor

Sol Gangaas, sykepleier og virksomhetsleder Kampen Omsorg+, Kirkens bymisjon
KREVENDE LIV: – Debatten om de krevende livssituasjonene fortjener nyanser, og vi ønsker den debatten velkommen, sier Sol Gangsaas, sykepleier og virksomhetsleder Kampen Omsorg+. Foto: Privat

– Det har vært krevende at folk har oppfattet dette som kaldt, meningsløst og uempatisk, sier Sol Gangsaas etter saken om antiselvmordskontrakter. 

Saken om antiselvmordskontrakter på Kampen Omsorg+ i Oslo vakte stor debatt på Sykepleiens Facebook-side. Mange var kritiske.

Les saken:  Har innført kontrakter med eldre om at de ikke skal begå selvmord

Det var VG som først skrev om denne kontrakten for beboere i leilighetsfellesskapet, som drives av Kirkens Bymisjon.

Sykepleier og virksomhetsleder Sol Gangsaas fortalte at dette er innført fordi de opplever at de eldre beboerne ikke får den hjelpen de har behov for i psykiatrien.

– Hvordan har det vært for deg og dere å stå i denne oppmerksomheten?

– Vi var en del av et større journalistisk arbeid om eldre og selvmord, og så havnet vi på førstesiden av VG. Det kom helt uforberedt. Men når det først var et faktum, har vi måttet tåle å lese om hvordan omverdenen kan forstå et slikt oppslag og tema, sier Gangsaas til Sykepleien.

– Det har vært krevende at folk har oppfattet dette som kaldt, meningsløst og uempatisk, legger hun til.

– Vi tar det på dypeste alvor at folk kan forstå det slik.

– Må tenke om igjen

– Hva har skjedd siden sist?

– Vi har også fått reflekterte innspill, som gjør at vi må tenke om igjen om bruken av kontrakter. Vi har hatt gode samtaler med ansvarlige representanter i bydel Gamle Oslo. De minner oss om at vi deler ansvaret, sier Gangsaas.

Hun forteller at for henne personlig ble det noen krevende døgn.

– Men saken er viktig, og jeg er glad for at en viktig diskusjon er oppe i dagen. Jeg håper at dette kan bidra til å opplyse om vanskelige sider ved noen eldres liv.

I en kronikk i VG har Gangsaas og kollega Marit Müller-Nilsen utdypet sine synspunkter.

– Vi ville nyansere innholdet i driften og tilbudet til beboerne våre. Bak avtalene om å holde fast i livet ligger lange historier om ensomhet og fortvilelse – og også en rekke forebyggende tiltak. Den krevende debatten om de krevende livssituasjonene fortjener nyanser, og vi ønsker den debatten velkommen, sier Gangsaas.

Hva gjør de i Bergen?

Ifølge VG skal antiselvmordskontrakter også ha blitt brukt i hjemmetjenesten i Bergen kommune.

Dette blir avkreftet av Hilde Heggelien, direktør i etat for hjemmetjenester i Bergen.

– Det er ikke innført antiselvmordskontrakter i hjemmetjenesten, sier hun til Sykepleien.

Hun henviser videre til etat for psykisk helse og rustjenester, som er ledet av psykiatrisk sykepleier Rønnaug Frøiland.

Hun vet heller ikke om at slike kontrakter er i bruk i hennes etat. Hun lover å sjekke med kolleger.

– Det er ingen ansatte i våre tjenester som benytter seg av kontrakter eller skriftlige avtaler, forteller hun etter en runde med alle lederne i etaten.

– Derimot prøver vi å forebygge med forpliktende avtaler med brukere som har suicidalatferd. Eksempelvis kan det være å avtale med brukerne en fredag at de ikke skal gjøre noe drastisk i helgen, og vi oppfordrer dem til å ta kontakt dersom de har tanker om å ta sitt liv. Men dette gjøres ikke skriftlig, sier etatslederen.

– De aller fleste med psykiske lidelser tar ikke livet sitt

– Vi jobber mye med selvmordsforebygging. Det er en del av arbeidet i psykiske helsetjenester. Vi har også Vivat-kurs, som de fleste ansatte i etaten får. Vi holder også på å utdanne egne instruktører for dette, sier Frøiland.

Vivat er et av Helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak.

Det er både sykepleiere, vernepleiere og sosionomer blant de ansatte. Brukerne er hjemmeboende, eller de er på institusjoner, i bofellesskap, på aktivitetssentre. Noen oppsøker Straxhuset eller oppfølgingssentre, som er lavterskeltilbud for rusavhengige.

– Er selvmord et utbredt fenomen blant brukerne?

– Det er ikke uvanlig for oss å kommunisere med mennesker som er selvmordstruet. Psykiske lidelser, inkludert ruslidelser, er en viktig risikofaktor for selvmord. Men det er viktig å poengtere at de aller fleste med psykiske lidelser ikke tar livet sitt.

Bruker kriseplaner

Om det er andre i Bergen kommune som bruker slike kontrakter, vet hun ikke.

– Men altså ikke i vår tjeneste. Men vi bruker mye kriseplaner, som ikke er det samme som en kontrakt, sier Rønnaug Frøiland.

– Hva er kriseplaner?

– Det er en del av brukerens individuelle plan. Brukerne selv lager en plan når de er i en god fase, der pårørende og andre støttepersoner deltar. Dette har en selvmordsforebyggende effekt. Kommende kriser kan fanges opp tidlig, og tiltak brukeren ønsker og aksepterer, kan settes raskt inn, sier Frøiland.

– Vi oppfordrer dem også til å ringe når tunge tanker oppstår. Alle har en kontaktperson.

Forpliktende avtale

– Hva er en forpliktende avtale?

– Det kan være at vi kan avtale med dem i en helg de er dårlig at de må snakke om symptomer og hva de tenker på, og at vi oppfordrer til å ringe oss hvis de får intense tanker om å ta sitt liv og tenker at de vil gjøre noe med det de tenker.

– Vi oppfordrer også brukere om å ta kontakt med nettverk, eventuelt legevakt, livskrisehjelp og spesialisthelsetjenester om det blir for vanskelig.

– Avtalen er ikke mer forpliktende enn at de har sagt det til noen. Men det at det er sagt til noen, hjelper.

– Hva syns du om skriftlige kontrakter om ikke å begå selvmord?

– Det er ikke en ordning vi ville gått inn på. Men samtidig er alle tiltak for å unngå flere selvmordsforsøk av det gode, dersom dette er i tråd med hva brukeren selv ønsker. Å våge å ta samtaler om selvmordstanker med brukere er viktig. Dette ønsker vi å gjøre så tidlig som mulig når vi blir kjent med nye brukere, sier Rønnaug Frøiland.

Brukte kontrakter før

En av dem som har vært med på å bruke kontrakter for å hindre selvmord, er Trude Bjørnstad.

Hun er fag- og kvalitetsrådgiver for Psykisk helse og rus, bolig med bemanning, i Bærum kommune.

– Det var på begynnelsen 2000-tallet vi brukte denne typen kontrakt. Men det ble avviklet, man fant andre måter å jobbe på, sier Bjørnstad, som er psykiatrisk sykepleier.

Dette skjedde på en avdeling ved Lier sykehus, der hun jobbet inntil i fjor.

– Jeg er ikke kjent med at kontrakter brukes systematisk nå. Mye tyder på at de ikke fungerer så godt heller, sier Bjørnstad.

– Virker de mot sin hensikt?

– De kan nok gi falsk trygghet og har liten terapeutisk verdi.

– Uttrykk for maktesløshet

– Jeg mener at kontrakter, som er diskutert den siste tiden, er et uttrykk for frykt og maktesløshet i situasjoner som er særdeles utfordrende å møte alene som fagperson, sier hun.

Bjørnstad mener det også handler om ledelse:

– Hvis ikke personalet jobber i et system der de føler seg trygge og vet at de har støtte, kan det bli kjempevanskelig. Den enkelte kan bli stående med et opplevd ansvar, og behovet for å sikre seg vokser. Men i et stabilt fagmiljø med trygge ledere står man sammen om avgjørelser, og systemet støtter deg også når det stormer. Å bli stående helt alene er umenneskelig. Du kan være verdens beste sykepleier, men hvis ikke du har systemstøtte, kan du fort oppleve å bli alene. Det er urettferdig å kritisere den ene sykepleieren, sier Bjørnstad.

– Et behov for å gjøre noe

– Jeg er opptatt av gode systemer, sånn at vi klarer å ta vare på faget vårt, også når kunnskapsbasert praksis ikke umiddelbart er forenlig med det intuitive behovet for «å gjøre noe».

– I miljøer uten en trygg faglig forankring blir det vanskelig å stå imot, man handler på impuls, og tilnærmingen kan bære preg av «sikringsterapi». Jeg tenker at innføringen av antiselvmordskontrakten er et uttrykk for et behov for å gjøre noe, for å hindre at noe skjer. Et synlig bevis på at man har utført yrket sitt.

– Vil ikke kritisere henne

– Hva syns du om reaksjonene Sol Gangsaas i Kirkens Bymisjon har fått?

– Jeg skulle ønske at det var mer systemkritikk enn personkritikk. Jeg er ikke i tvil om at hun gjorde det beste hun kunne i den situasjonen hun sto i og med de virkemidlene hun hadde. Jeg vil ikke kritisere henne, sier Bjørnstad.

Hun mener at ledere generelt, på flere nivåer, må vurdere om de har riktig ledelse og kvalitetssystemer:

– Det er nødvendig for å kunne ivareta krav om forsvarlighet og for at ansatte skal kunne utøve kunnskapsbasert praksis.

Trude Bjørnstad viser også til pasientsikkerhetsprogrammet for forebygging av selvmord.

– Dette er et tiltak rettet mot spesialisthelsetjenesten, men også kommunehelsetjenesten kan hente inspirasjon til tiltak som helsemyndighetene anbefaler. Et av tiltakene er kriseplan.

– Er det et nyttig verktøy?

– Ja, hvis den er brukt klokt, sier Trude Bjørnstad.

Har innført kontrakter med eldre om at de ikke skal begå selvmord

Sol Gangaas, sykepleier og virksomhetsleder Kampen Omsorg+, Kirkens bymisjon
LAGET ANTISELVMORDSKONTRAKT: – Vi har hørt om den fra psykiatrien lenge og fikk den av en psykolog i barne- og ungdomspsykiatrien i Trondheim, sier sykepleier og virksomhetsleder Sol Gangsaas ved Kampen Omsorg +. Foto: Privat

Sykepleier Sol Gangsaas i Kirkens Bymisjon så behovet for å forebygge selvmord i omsorgsboligene. Så innførte hun en antiselvmordskontrakt.

«Eldre bedt om å signere på at de ikke skal ta sitt eget liv» er førstesideoppslaget i VG 21. mai.

Og videre: «For å forebygge selvmord blant sine eldre beboere har en omsorgsbolig i Oslo tatt i bruk antiselvmordskontrakter». Det er Kampen Omsorg + det siktes til, der Kirkens Bymisjon eier og drifter boligene etter avtale med Oslo kommune.

Avtale mellom ansatte og beboer

Dette står i kontrakten, som er en skriftlig avtale mellom ansatte og beboeren:

«Jeg (navn) lover i mellomtiden med dette å ikke adlyde impulser til å skade eller drepe meg selv, fra dagen i dag til og med (dag), (dato). Hvis jeg på et tidspunkt skulle føle meg ute av stand til å motstå selvmordsimpulser, forplikter jeg meg til å ringe …»,

Og videre:

«Jeg er enig i at målet er å leve et liv med mer glede og mindre tristhet enn jeg har nå. Jeg forstår at det å være selvmordstruet når jeg er deprimert eller nervøs står i veien for denne målsettingen», heter det i kontrakten.

Fikk kontrakten av en psykolog

Sykepleier Sol Gangsaas er virksomhetsleder for Kampen Omsorg +.

– Hvor fikk dere ideen om en slik kontrakt?

– Vi har hørt om den fra psykiatrien lenge og fikk den av en psykolog i barne- og ungdomspsykiatrien i Trondheim. Vi fikk tilsendt deres versjon, så har vi tilpasset den for oss. Slike kontrakter brukes også i hjemmetjenesten i Bergen, sier Gangsaas til Sykepleien.

– Og hvorfor vil dere ha slike kontrakter?

– Poenget er ikke selve kontrakten. Her står ansatte ofte som den hjelpeløse hjelper, de kjemper i jobben sin for de eldre, som er en underprioritert gruppe i samfunnet. Vi står «bedside» ved beboerne og kan både se selvmord som kommer snikende og de mer brutale hendelsene. De ber om hjelp, men eldre er ofte ikke prioritert.

Får kritikk fra selvmordsforsker

En av landets fremste eksperter på selvmordsforebygging er kritisk, ifølge VG. Lars Mehlum er professor ved Norsk senter for selvmordsforskning- og forebygging (NSSF). Han kaller kontraktene en «falsk trygghet» – både for de eldre og for helsepersonell.

– Dette kan øke pasientens følelse av å være i en tvangssituasjon, og uten kontroll over sitt eget liv, sier Mehlum til VG.

– Men hva gjør vi mens vi venter? parerer Gangsaas til Sykepleien.

– Hva skal vi gjøre når beboerne ikke får den hjelpen de trenger? Helsepersonell mangler kunnskap og informasjon om selvmordsforebygging, sies det. De som jobber her, er ikke helsepersonell, men alt annet: Musikere, kunstnere, en teolog, en økonom, en bonde … Det er bare jeg som er sykepleier. Vi er ikke en helseinstitusjon, men et boligfellesskap.

Kampen Omsorg + består av 91 omsorgsboliger. De er knyttet til fellesarealer med blant annet kafé, trimrom, takterrasse, bibliotek, frisør og sløydsal. I kafeen kan beboerne kjøpe middag selv.

– Vi har et rikt kulturprogram med mye kreativitet, forteller virksomhetslederen.

Har trygghetsalarm

Hjemmetjenesten i bydelen kommer til beboerne, på samme måte som til andre hjemmeboende.

– Alle beboerne våre har trygghetsalarm. Den går til oss internt, ikke til en sentral. Alarmene kan gjelde alt fra et ønske om samtale, smerter i brystet, temperaturen i leiligheten, forteller Gangsaas.

Staben er ikke helseutdannet, bortsett om natten. Da er det hjelpepleiere på jobb.

– Når begynte dere med anti-selvmordskontraktene?

– Det er ganske nytt. Den ble utviklet på nyåret, og vi har ikke høstet mye erfaring ennå.

– Hva kan nytteverdien eventuelt bli?

– Når noen er selvmordstruet, så er vi aldri trygge uansett. Det er eldre som i størst grad klarer å gjennomføre, fordi de har en sterk intensjon om det. De har ikke så mange forsøk som yngre. Jeg kan godt imøtegå kritikken om at det gir falsk trygghet, men kontrakten er likevel en støtte for ansatte, i tillegg til alt annet vi gjør for beboeren.

Livssynsnøytral

– Er det et kristent budskap i kontrakten?

– Nei, det er det ikke. Det er livssynsnøytralt, sier Gangsaas.

– Har det vært mange selvmord blant beboerne?

– Det kan jeg ikke svare på. Men det er en grunn til at vi har laget kontrakten.

– Er den for alle?

– Den er for dem som forteller at de har lyst til å ta sitt eget liv. For hva gjør vi i ventetiden, før vedkommende får hjelp? Dette var et kreativt forslag i mangel av hva vi kan gjøre i mellomtiden. Vi har ved tidligere anledninger bedt om veiledning fra psykiatrisk legevakt i utfordrende situasjoner. Denne kontrakten er ikke en erstatning for å sette sårbare mennesker i kontakt med behandlerapparatet, men et tillegg mens vi venter.

Får brukt sykepleierkompetansen

– Jeg ser at vi får kritikk i VG. Det er flott. Men ikke kritiser uten å komme med andre forslag. Det er ikke nødvendigvis bruken av kontrakter som er problemet, sier Sol Gangsaas.

– Får du selv brukt deg som sykepleier?

– Beboerne her er 67 pluss, så de har mange diagnoser og bruker mye medisiner. Det er mange som bruker sykepleiekompetansen min, både beboere og ansatte. Det liker jeg, det er jo faget mitt.

Hun kan fjerne suturer, for eksempel.

– Det er ofte en stor påkjenning for eldre å måtte ta turen ut og sitte på et venterom. Når jeg kan hjelpe med sånt, slipper de det.

Gangsaas har tidligere vært avdelingsleder både på nå nedlagte St. Halvardshjemmet og på Sofienberghjemmet. Hun har også jobbet på dagkirurgen på Rikshospitalet.

I jobben som virksomhetsleder begynte hun for litt over et år siden.

– Majoriteten av suicidale er mann 60 pluss

Gangsaas reagerte på en kommentar fra Lars Mehlum i VG:

– Han sier at det som skal til, er en aktiv og kreativ eldreomsorg.

Dette sier Mehlum til VG:

– Jeg skjønner godt at ansatte på sykehjem kan synes det er vanskelig å gjøre noe effektivt med slike problemer. Men dersom vi skal kunne forebygge selvmord hos eldre, trenger vi en aktiv og kreativ eldreomsorg som gir dem lysten til å fortsette å leve, og ikke bare overleve.

– Det reagerte jeg på, sier Gangsaas, og fortsetter:

– Da vil jeg gjerne invitere ham, så han kan komme og se på kreative, aktive miljøer. Han kan jo komme på en av våre kulturkvelder.

– Det er ikke der skoen trykker. Problemet er at noe skjer idet man blir eldre. Det kan virke som at våre beboere, som tidligere ble tatt hånd om av psykiatrien i spesialisthelsetjenesten, nå kommer sist i rekken. Hvor er tilbudet deres nå?

Gangsaas fortsetter:

– Vi vet at majoriteten av suicidale er mann 60 pluss. Det snakkes ikke så mye om det.

– Fortjener å få den hjelpen de trenger

– Har dere fått mange reaksjoner på VG-oppslaget?

– Noen. Vi var forberedt å få reaksjoner. Det er vi glade for. Vi er lettet over at dette får oppmerksomhet, og at det ble førstesideoppslag i VG. Vi håper at det kan vekke engasjement for denne gruppen eldre, som det er fantastisk å jobbe med. Det er en spennende gjeng med mye historisk kunnskap. De fortjener å få den hjelpen de trenger.

– Jeg håper det skinner gjennom at denne kontrakten vi har innført, er omsorg. Skal vi orke å jobbe, må vi ha tro på at dette skal hjelpe. Som sagt er det en grunn til at kontrakten er laget.

Sykepleieetikkleder: – Usikker på nytteverdien

– Jeg har ikke hørt om slike kontrakter før, sier Elisabeth Sveen Kjølsrud, leder av Rådet for sykepleieetikk.

– Fra min tid i psykiatrien, som riktignok er noen år tilbake nå, var det vanlig at vi ba pasientene kontakte oss hvis livet ble vanskelig, eller de trengte noen å snakke med. Da hadde vi også anledning til å sette av tid til samtaler med pasientene, som var forebyggende i seg selv.

Kjølsrud synes det er fint at personalet er oppmerksomme på et viktig samfunnsproblem.

– Folkehelsemeldingen som nå kommer, retter også oppmerksomhet mot både ensomhet og forebygging av selvmord. At mange ulike tiltak og verktøy tas i bruk, er bra, sier hun.

Kjølsrud er likevel usikker på nytteverdien for pasientene.

– Jeg tror mer på å øke kunnskapen hos ansatte, hva de må se etter og ulike faremomenter, og en satsing på eldreomsorg.

– Et signal om moralsk stress

Kjølsrud er enig med professor Lars Mehlum i at det er viktig å finne ut hva som gir mennesker lyst til å leve og ikke bare overleve. 

– Jeg tror ikke så mye på at det vil være en psykologisk bindende effekt å signere en kontrakt slik det blir beskrevet.

Kjølsrud kommenterer også denne setningen fra Sol Gangsaas i VG-artikkelen: «Men vi vet ikke annet vi kan gjøre, mens vi venter på at beboeren skal få det tilbudet han eller hun trenger».

– Dette er et signal om et moralsk stress som hjelpere der ute må forholde seg til, mener etikkrådslederen.

– Dette er krevende å stå i, og det må også tas tak i. Og det er flott at de tar et moralsk ansvar, sier Elisabeth Sveen Kjølsrud.