fbpx Vil ha lovpålagt dagtilbud for hjemmeboende med demens Hopp til hovedinnhold

Vil ha lovpålagt dagtilbud for hjemmeboende med demens

Bildet viser en person som går med en gåstol

Sykepleiere må knyttes til dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med demens, mener Norsk Sykepleierforbund.

Norsk Sykepleierforbund er for å lovfeste dagtilbud til hjemmeboende med demenssykdom. Ergoterapeutene mener tilbudet må omfatte flere.

Det kommer frem i en høringsrunde, etter at Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår å lovfeste kommunenes plikt til å tilby et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med demens.

Høringsfristen går ut førstkommende mandag (14. januar).

NSF: – Sykepleier må knyttes til dagtilbudene

Flere med demenssykdom er en av de største utfordringene med forventet økt levealder og endret alderssammensetning, skriver HOD i høringsnotatet.

I lovforslaget legges det opp til en kommunal plikt til å ha et tilbud, ikke en individuell rett til å få tilbudet hos den enkelte pasient. Norsk Sykepleierforbund skulle helst sett at dagaktivitetstilbud ble en individuell rettighet, skriver de i sitt svar til departementet.

Forbundet understreker at demenssykdommer er alvorlige og progredierende. Det er viktig at endringer i sykdomsbildet og endringer av behov fanges opp, slik at tilbudet hele tiden er tilpasset behovene til brukerne:

– Et dagtilbud for personer med demens må være bemannet med tilstrekkelig kompetanse, skriver Sykepleierforbundet.

NSF mener derfor det må være en ansvarlig sykepleier, gjerne med videreutdanning i demensomsorg, knyttet til alle dagtilbud for personer med demenssykdom, for å sørge for god, forsvarlig og individuell oppfølging.

Bergen kommune: – Kommunene trenger handlingsrom

Helsebyråd og sykepleier Rebekka Ljosland (KrF) er en av dem som har skrevet under uttalelsen fra Bergen kommune:

– Bergen kommune støtter forslaget om å lovfeste kommuners plikt til å tilby dagaktivitetstilbud for personer med demens og deres pårørende, under forutsetning av at kommunene får handlingsrom til å utforme tjenestens omfang, innhold og utforming, heter det i innspillet.

Eldreråd: Husk menn og innvandrere

Eldrerådet i Østfold mener at lovfesting av et dagtilbud til denne gruppen er på sin plass, men er likevel kritiske:

– Vi har merket oss at utredningen sterkt presiserer at myndighetene ikke skal gi kommunene pålegg om spesifikke tjenester og følgelig heller ikke vil gi brukerne konkret rett til bestemte tjenester. Det slås minst tre ganger fast at plikten kan ivaretas på ulike måter, og at det er det samlede tilbudet som skal ha forsvarlig kvalitet og omfang.

Eldrerådet stiller seg svært kritiske til dette:

– Vår erfaring er at aktivitetstilbudet for demente er svakt, og at det er omtrent umulig for brukere og pårørende å finne ut av hva som er forsvarlig kvalitet og omfang, skriver de i sitt svar til departementet.

Eldrerådet understreker videre at aktivitetene må tilpasses for eksempel menn og mennesker med innvandrerbakgrunn.

Ergoterapeutene: – Mange trenger dagtilbud 

Både Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) og Ergoterapeutene er kritiske til at lovforslaget knyttes til en diagnose.

NFU mener at de har «vanskelig for å se grunnlaget for at regjeringen ønsker å forskjellsbehandle mennesker som kan ha et like stort behov for et tilbud som det hjemmeboende personer med demens har».

Ergoterapeutene er på samme linje og skriver: «Det er mange hjemmeboende som trenger et dagtilbud for å oppleve dager med meningsfullt innhold, som avlaster pårørende og som forebygger behov for dyrere tjenester. Det kan nevnes personer med nevrologiske sykdommer, bevegelseshemninger, sansetap eller med psykiske helseutfordringer.»

Ergoterapeutene mener at lovpålegget må omfatte alle som på grunn av funksjonsnedsettelse har problemer med å delta i samfunnet og på sosiale arenaer.

Egenandeler

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår også endringer i forskriften om egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester, for å gjøre det tydelig at kommunene har rett til å kreve egenandeler for dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens.

Les flere høringssvar her

Vår erfaring er at aktivitetstilbudet for demente er svakt
Eldrerådet i Østfold

0 Kommentarer

Annonse
Annonse