fbpx Slik forklarer skolene seg om manglende opptak Hopp til hovedinnhold

Slik forklarer skolene seg om manglende opptak

Forelesning med mange studenter
VARIASJON: Tidspunkt for opptak, sesongvariasjoner og vansker med å forutsi hvor mange som takker ja til studieplass, er noen av forklaringene som er sendt til Kunnskapsdepartementet. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Vansker med å forutsi hvor mange som takker ja til studieplass, er en forklaring på hvorfor det er tatt opp færre sykepleierstudenter enn Kunnskapsdepartementet forventet.

I slutten av juni 2018 fikk sju høyskoler og universiteter beskjed om at de var tildelt penger for å øke antallet studieplasser for sykepleierstudenter. Pengene skulle rekke til 100 nye studieplasser.

Kunnskapsdepartementet gjorde i høst  en gjennomgang for å se om antallet studieplasser har økt i tråd med bevilgningene.

Gjennomgangen viste at det ikke ble tatt opp 100 flere, men i sum 145  færre sykepleierstudenter til disse utdanningene høsten 2018. 

Utdanningenes forklaringer

Tallene hentet departementet ut fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Nå har fem av skolene forklart seg for statsråd Iselin Nybø om hvorfor tallene ser ut som de gjør. Se hele forklaringen fra utdanningene i faktaboksene nedenfor.

 • Ved Universitetet i Agder (UiA) var det forventet 10 nye studieplasser. Opptellingen fra departementet viste at det ble tatt opp 10 færre studenter enn året før. 
  UiA oppgir at hovedårsaken er variasjoner i årlig opptak og vanskeligheter med å forutsi hvor mange søkere som vil ta imot studieplass.
   
 • Ved Universitetet i Stavanger (UiS) var det forventet 20 nye studieplasser. Ifølge DBH var opptaket økt med 5 studenter. 
  UiS mener en ny telling viser at de har økt med 20 studieplasser i 2018.
   
 • Ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) var det forventet et økt opptak på 15 studenter, mens tallene viste at opptaket var sunket med 125 studenter.
  Tidspunkt for opptak til deltidsutdanningen og desentralisert utdanning oppgis som hovedårsak fra HVL.
   
 • Ved Høgskolen i Innlandet (HINN) var forventningen 10 nye, mens tallene fra DBH viste at det var 25 færre sykepleierstudenter.
  Usikkerhet rundt antallet praksisplasser og problemer rundt å bruke 2017-opptaket som referanse er to av forklaringene HINN oppgir.
   
 • Ved VID vitenskapelige høgskole var det ventet at 15 flere studenter skulle tas opp, mens tallene viste at det var 15 færre enn året før.
  Hovedforklaringen her er at det var overraskende mange som ikke møtte opp til studiestart høsten 2018. Mange som takket ja til studieplass ved suppleringen etter studiestart, trakk seg likevel.

  – Vi må gamble ved hvert opptak

  Ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) var det forventet et økt opptak på 15 studenter, mens tallene viste at opptaket var sunket med 125 studenter.

  – Hovedårsaken er at opptak til deltid og desentralisert utdanning tilfeldigvis har havnet på samme semester. Opptaket til disse utdanningene er annethvert år, og det var ikke opptak til disse utdanningene høsten 2018. Vi la en plan for opptak til de 15 ekstra studieplassene som vi fikk midler til, sier Randi Skår, dekan ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Høgskolen på Vestlandet.

  – Midlene skulle gå til å opprette nye studieplasser, ikke til å finansiere de vi allerede har, sier hun.

  Hun forklarer at de ved hvert opptak må gamble med å ta opp flere studenter enn hva kandidatmåltallet tilsier:

  – Det er fordi vi er avhengige av å få uteksaminert et visst antall studenter, det er der vi får finansieringen. Det betyr at vi til enhver tid har flere studenter enn vi har finansierte studieplasser. Dette har jeg inntrykk av er det samme for alle helse- og sosialutdanningene, sier hun.

  Kunnskapsdepartementet opplyser at de har mottatt redegjørelsene og vil se nærmere på svarene i starten av januar.

Høgskolen på Vestlandets forklaring:

Høgskulen på Vestlandet fikk tildelt 15 ekstra studieplasser på bachelor i sykepleie, disse ble fordelt på fulltidsstudiene på alle fire studiestedene, 5 studieplasser i Bergen, 3 studieplasser i Førde, 5 studieplasser i Haugesund og 2 studieplasser på Stord.

I hovedopptaket ble det i 2018 gitt tilbud til flere studenter enn i 2017 i Bergen, Haugesund og Stord. I Førde er det ikke gitt flere tilbud i 2018, da man har erfart en prosentvis økning i ja-svar til studieplassene. Opptaket skulle sikre at vi benyttet de 15 ekstra studieplassene, samtidig som vi heller ikke tok opp flere studenter enn det vi kan tilby praksisplasser til. Dette på bakgrunn av at Høgskulen på Vestlandet har god gjennomstrømming på bachelor i sykepleie. I 2017 fullførte 509 kandidater bachelorgraden i sykepleie, kandidatmåltallet var 435.

Høgskulen på Vestlandet har opptak av deltid- og desentralisert bachelor i sykepleie i Bergen og i Førde annethvert år, til sammen 94 studieplasser. 115 studenter ble tatt opp til disse studiene høsten 2017, neste opptak er høsten 2019. At det ikke var opptak til disse studiene høsten 2018 er hovedårsak til at opptakstallet i 2018 er lavere enn i 2017.

Vi ser i ettertid at det skulle vært supplert flere studenter på Stord. Høgskulen på Vestlandet har i etterkant gått gjennom rutiner for suppleringsopptak og i tillegg vært i dialog med VID vitenskapelige høgskole for å sikre godt samarbeid om suppleringsopptaket da HVL og VID konkurrerer om samme søkermasse til sykepleierutdanningene.

Universitetet i Agders forklaring:

UiA gjør hvert år en vurdering av hvor mange tilbud som skal sendes ut til ulike studier. Dette baseres i hovedsak på tidligere års erfaringer med antall registrerte studenter sett i forhold til antall utsendte tilbud. I 2017 ble det sendt ut 440 tilbud til søkere til sykepleierutdanning ved UiA. Måltall for opptak til sykepleierutdanningen i 2017 var 300. De 440 tilbudene resulterte i opptak av 310 studenter, dvs. 10 studenter over måltallet.

Som følge av de 10 nye studieplassene ble måltallet økt fra 300 i 2017 til 310 i 2018. Det ble i 2018 sendt ut 13 flere tilbud enn i 2017, dvs. 453 tilbud i 2018. Vi forventet at dette skulle gi flere nye studenter enn i 2017, men fikk i stedet beklageligvis en liten nedgang.

Vi siterer fra departementets brev: «Ved tildelingen ble det dermed lagt til grunn at institusjonene skal bruke midlene til å opprette nye studieplasser, ikke finansiere studieplasser som allerede er opprettet.» De 10 studentene som ble tatt opp i 2017 ut over måltallet på 300 skyldtes ikke studieplasser som var opprettet, men et utslag av naturlige, mindre variasjoner i årlig opptak som følge av at det er vanskelig å forutsi nøyaktig hvor stor andel av dem som får tilbud som faktisk blir studenter.

UiA tok i 2018 opp studenter til distriktsvennlig sykepleierutdanning. Dette er et lokalt opptak, og vi ser at noen søkere søkte den distriktsvennlige utdanningen i lokalt opptak samtidig som de søkte «ordinær» sykepleierutdanning i Samordna opptak. Dette kan være én forklaring på at det i år var noe vanskeligere enn vanlig å forutsi hvor mange søkere som ville ta imot studieplass.

UiA vil ha ekstra fokus på opptaket til sykepleierutdanning i 2019.

VID vitenskapelige høgskoles forklaring:

VID vitenskapelige høgskole har sykepleierutdanning i Bergen og ved to studiesteder i Oslo. De 15 nye studieplassene, som ble tildelt VID sommeren 2018, ble øremerket sykepleierutdanningen i Bergen og studentopptakstallet har økt fra 180 i 2017 til 195 i 2018.

Nedgang i opptakstall til sykepleierutdanningen fra 2017 til 2018 gjelder VID Oslo og har flere årsaker.

Det kan se ut som om tallet som Kunnskapsdepartementet viser til i Database for statistikk om høyre utdanning (DBH), er tall fra 15. oktober, som er rapporteringstidspunkt. Sammenliknet med møttregistrering, som også rapporteres til DBH, er dette tallet noe lavere. Dette kan forklares ved at studenter 15. oktober allerede kan ha blitt innvilget permisjon eller kan ha sluttet. Noen studenter har heller ikke betalt semesteravgift innen fristen, og kan derfor ikke rapporteres innen fristen. Studentene etterregistrerer seg ut oktober.

Totalt antall studenter møtt til studiestart ved høgskolens tre sykepleierutdanninger høsten 2018, er således 516. For å nå dette opptakstallet har VID gitt totalt 883 tilbud om studieplass (se tabell nedenfor).

Som de øvrige institusjonene i uh-sektoren, foretar VID en ganske offensiv overbooking for å få tilstrekkelig antall studenter ved studiestart. Det er stor og økende bevegelse i studentmassen i oppstartsuken, og særlig ved sykepleierutdanningene er det stor utskifting. Erfaringsmessig trekker mange studenter seg, men det varierer også fra år til år. Det er derfor en utfordring å planlegge slik at studiet kan starte med et studenttall i henhold til internt opptaksmåltall/budsjetterte studieplasser. I studentgruppen som ble tatt opp til sykepleierutdanningen ved studiested VID Oslo Diakonhjemmet i 2016 og 2017, var det langt mindre frafall og mer stabilitet i studentmassen enn antatt. Dette er positivt, men medførte at studiet startet med langt flere studenter enn budsjettert både i 2016 og i 2017.

Ved studiested Oslo Diakonova var det overraskende mange som ikke møtte til studiestart høsten 2018. Mange som takket ja til studieplass ved suppleringen etter studiestart, trakk seg likevel. Til tross for totalt 292 tilbud (mot 239 i 2017), klarte ikke VID å fylle opp tilstrekkelig ved dette studiestedet. Dette kan blant annet forklares med usikkerhet knyttet til at et tidligere kjent studietilbud og studiested ble fusjonert inn i VID, og fordi det etter oppstartsuken blir gradvis vanskeligere å fylle opp studieplassene.

Nedenfor ses en oversikt over antall tilbud totalt og møttall ved sykepleierutdanningene i 2016, 2017 og 2018.

Kandidatmåltall fastsatt av Kunnskapsdepartementet for VID vitenskapelige høgskole for sykepleierutdanningen 2021 medregnet økningen i 2018 vil bli 364. Opptakstall 2018 tilsier at høgskolen vil nå kandidatmåltallet med god margin.

VID startet i tillegg et pilotstudium med Kompletterende utdanning i januar 2018, og det ble tatt opp 17 studenter som har sykepleierutdanning fra land utenfor EØS som skal ta 60 studiepoeng på deltid over to år. Det er planlagt et nytt opptak av inntil 20 studenter ved denne ordningen høsten 2019.

Universitetet i Stavangers forklaring:

I 2017 hadde UiS 275 opptaksplasser til bachelor i sykepleie. Det var god søkning og lange ventelister. Per 1. september 2017 var det 291 registrerte studenter til de 275 plassene.

Gjennom revidert nasjonalbudsjett 2018 fikk UiS midler til 20 nye studieplasser til sykepleieutdanningen. Dermed økte antallet opptaksplasser fra 275 til 295 ved opptaket 2018. Per 1. september i år var det registrert 296 studenter til de 295 plassene.

I tillegg var det per 1. september ytterligere 19 studenter på 1. året på bachelorutdanningen. Det er studenter med studierett som fikk innvilget permisjon mm i studieåret 2017–2018. Totalt sett er det da 314 studenter på 1. året. Det vil si 19 flere enn antall studieplasser.

Etter universitetets vurdering har UiS økt antall studieplasser med 20 i 2018.

Høgskolen Innlandets forklaring:

HINN mottok melding om tildeling av 10 nye studieplasser med glede, og har nå 174 som kandidatmåltall for Bachelor i sykepleie. HINN gjennomfører opptak til tre ulike sykepleieutdanninger; heltid med studiested Elverum, heltid med studiested Kongsvinger og deltid over 4 år med samlinger i Elverum. Etter tildelingen av 10 nye studieplasser ble det besluttet å fordele dem til heltidsutdanningen i Elverum og til deltidsutdanningen. Denne beslutningen hadde sammenheng med at Kongsvinger sykehus går over fra Sykehuset Innlandet (SI) til Ahus fra 01.01.2019. Det var derfor naturlig at vi forholdt oss til de opprinnelige dimensjoneringstallene for denne utdanningen i etableringen av den nye avtalen om
praksisplasser med Ahus. HINN erfarte også at 55 studenter i Kongsvinger er et noe høyt studenttall tatt i betraktning fasilitetene og antallet praksisplasser med nåværende krav i
rammeplanen.

Nedenfor følger en redegjørelse for opptaket til sykepleierutdanningene for HINN sommeren og høsten 2018, samt en sammenlikning med tidligere opptak. Det ble i hovedopptaket 2018 sendt ut 260 tilbud om studieplass ved sykepleierutdanningen i Elverum, mot 240 tilbud om studieplass i 2017-opptaket. Tilsvarende ble det sendt 78 tilbud om studieplass i hovedopptaket 2018 for deltidsutdanningen, mot 66 tilbud i 2017. For utdanningen i Kongsvinger valgte vi å redusere opptaket med 3 studietilbud. Totalt ble det i hovedopptaket 2017 sendt 305 tilbud om studieplass, mens det i 2018 ble sendt 322 tilbud. Tilslaget på studenter var lavere ved årets opptak og det ble supplert med flere tilbud på alle de tre utdanningene.

2017 var et spesielt år for opptak til sykepleierutdanningen sammenlignet med 2016 og forutgående opptak. Det var mange flere som takket ja til studieplass sett i forhold til hvor mange tilbud som ble sendt, og det var færre som falt fra i perioden fra ja-svar til møtt per 01.10. I 2017 var det totalt 15 studenter på de tre utdanningstilbudene som falt fra i denne perioden og i 2016 var det 30 studenter. I 2018 er vi tilbake til 2016-nivå med 27 studenter som har falt fra. Det er samtidig utfordrende å treffe eksakt på antall studenter i opptaket. På bakgrunn av erfaringstall ville tilbudene som ble gitt i hovedopptaket tilsi en økning i studenttallet for 2018. Det slo ikke til og derfor ble det sendt ytterligere 19 tilbud etter hovedopptaket. Det er svært usikkert tilslag på studenter på venteliste fordi flere av dem får tilbud om studieplass på en lavere prioritet og takker ja til dette samtidig som de ønsker å fortsette å stå på venteliste. Det er også slik at HINN har avsluttet suppleringen av studenter til sykepleierutdanningen ca. 14 dager etter studiestart fordi det da har vært gjennomført såpass mye obligatorisk undervisning at det vil bli vanskelig for nye studenter å starte senere.


Nåværende studieplan for Bachelor i sykepleie ble revidert høsten 2014 og tatt i bruk studieåret 2015–2016. Som en følge av endringene i praksisgjennomføring som ble foretatt i revisjon, ble det våren 2017 en ekstra utfordring med dobbelt kull som skulle ha praksis i sykehus. Det vil si at SI tok imot flere studenter enn det de tidligere hadde gjort, samtidig som HINN arbeidet aktivt for å følge opp og utvikle selve praksisgjennomføringen. Dette ga gode resultater og gjennomføringen gikk fint. SI gjorde en meget god jobb i denne perioden og strakte seg langt for at vi skulle få til dette. HINN og SI har god dialog om praksisplasser for sykepleierstudenter, og vi opplever en positiv holdning til å bidra med praksisplasser for å imøtekomme regionens behov for sykepleiere. Tabellen over viser at det har vært en økning i antallet studenter i over noen år og det har til nå vært mulig å få tilstrekkelig antall praksisplasser. Som en følge av samhandlingsreformen har imidlertid enkelte avdelinger i SI redusert antallet pasienter og redusert bemanningen, men de har likevel klart å opprettholde antallet studenter i praksis.

Nå står SI overfor økonomiske utfordringer og det medfører at det gjøres store kutt i personalet ved flere avdelinger i sykehuset. Denne situasjonen har i løpet av de siste månedene blitt betydelig forverret og har bidratt til usikkerhet om antallet praksisplasser som kan opprettholdes. Denne situasjonen ble HINN gjort kjent med i løpet av sommeren og det har også påvirket opptaket noe. HINN gjør nå et aktivt arbeid for å tilrettelegge for en mer forutsigbar praksissituasjonen i sykehus, og vi vurderer en rekke tiltak. Arbeidet med ny forskrift og nye nasjonale retningslinjer for sykepleieutdanningen vil kunne bidra til å løse utfordringen med praksisplasser i sykehus, men det vil være krevende et par år framover nå.

For HINN er det utfordrende å benytte 2017 som utgangspunkt for sammenligning av opptak, fordi dette året hadde vi det høyeste opptaket noensinne. Årene før 2017 eller et snitt av de tre siste årene gir et riktigere bilde av dimensjoneringen av sykepleierutdanningen ved HINN og det antallet praksisplasser vi kan påregne at SI kan bidra med. Ny forskrift og nasjonale retningslinjer gir muligheter for å tenke nytt rundt praksisgjennomføringen og det vil bidra til å bedre situasjonen og gjøre det mulig å kunne øke antallet studenter fra opptaket i 2020.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.