fbpx Helseforetakene styrer ikke donorvirksomhet godt nok Hopp til hovedinnhold

Helseforetakene styrer ikke donorvirksomhet godt nok

Dør inn til operasjonsstue.

Fire helseforetak hadde så mangelfull ledelse og styring at Helsetilsynet mener det var brudd på loven.

Helsetilsynet gjennomførte i perioden 2015–2018 tilsyn med landets 26 donorsykehus og transplantasjonsvirksomheter. Donorsykehusene tilhører 17 helseforetak. Helsetilsynet har samlet alle tilsynene i en  rapport. Hovedkonklusjonen fra samtlige tilsyn er ifølge Helsetilsynet at ledelsen ved helseforetakene ikke var flinke nok til å holde oversikt om at retten til organdonasjon ble oppfylt.

– Manglende ledelse og styring kan gi tilfeldig praksis og økt risiko for svikt, eksempelvis hvis ressurspersoner ikke er til stede eller avslutter sitt arbeidsforhold, skriver Helsetilsynet i rapporten.

Fire sykehus brøt loven

Fire helseforetak hadde så mangelfull ledelse og styring at Helsetilsynet mener det var brudd på loven.

De fire helseforetakene brøt loven på disse områdene:

• planlegging og organisering

• utarbeiding av rutiner og retningslinjer for oppgavene som følger av å organisere donorsykehus og/eller transplantasjonsvirksomhet

• beskrive oppgaver, ansvar og myndighet for donoransvarlig sykepleier, donoransvarlig lege og eventuelt annet involvert personell

• følge opp og dokumentere opplæring og kompetanse

• gjennomgå aktiviteten ved donorsykehus/transplantasjon systematisk og jevnlig.

Helsetilsynets kommentarer

– Kompetanse og aktivitet ved organdonasjon og transplantasjon blir i første rekke ivaretatt av dedikert personell på avdelingsnivå. Tilsynet viste at både donoransvarlige leger, donoransvarlige sykepleiere, transplantasjonskoordinatorer og ressurspersoner tok et selvstendig ansvar utover føringene ledelsen ved helseforetakene hadde lagt, skriver Helsetilsynet i sin rapport.

Helsetilsynets mener helseforetakene kan forbedre pasientsikkerheten ved å å gjøre det helt tydelig hvem som har ansvar for hva, og hvordan oppgaver og myndighet er fordelt.

– I tillegg er det en forutsetning at alle helseforetak som organiserer donorsykehus og transplantasjonsvirksomhet fastsetter og dokumenterer kvalifikasjonskrav for involvert personell, skriver Helsetilsynet.

Sju sykehus med forbedringspotensial

Ved sju helseforetak avdekket Helsetilsynet forhold som ikke brøt loven, men hvor tilsynsmyndighetene mener det er rom for forbedringer.

Her er områdene Helsetilsynet mener de sju sykehusene kan bli bedre på:

• følge opp endringer i aktiviteten og melde fra til Helsedirektoratet der det er aktuelt

• arbeide kontinuerlig med opplæring og kompetanseheving

• ha dokumentert oversikt over opplært og kompetent personell

• tydeliggjøre mandatene for donoransvarlige leger/sykepleiere og eventuelt andre involverte

• synliggjøre i helseforetaket hvordan oppgaver, ansvar og myndighet er fordelt i forbindelse med organdonasjon

• følge opp at etablerte prosedyrer blir etterlevd, systematisk gjennomgått og om nødvendig revidert

• legge til rette for erfaringsutveksling mellom egne donorsykehus

• benytte etablerte avvikssystemer, styrke avvikshåndteringen og følge opp rapporterte hendelser.

Suksesskriterier

Helsetilsynet observerte under sine tilsyn at de helseforetakene som ikke brøt loven, hadde innført tiltak for å øke pasientsikkerheten.

Her er Helsetilsynets liste over tiltak som alle donorsykehus bør merke seg:

• Involvert personell hadde funksjonsbeskrivelser i samsvar med ansvar, oppgaver og myndighet.

• Tid og ressurser ble brukt på systematisk opplæring av personell knyttet til organdonasjon, og det ble sørget for at involvert personell fikk delta på kurs i regi av Norsk Ressursgruppe for Organdonasjon (NOROD).

• Oppgaver og ansvar for aktiviteter knyttet til organdonasjon var beskrevet i styrende dokumenter. Dokumentene var implementert og ble etterlevd i praksis.

• Det forelå egen sjekkliste og framgangsmåte for oppgaver som skal utføres ved organdonasjon.

• Donoransvarlig lege hadde utarbeidet flytskjema for kommunikasjon ved organdonasjon og sjekklister for praktiske oppgaver i forbindelse med organdonasjon.

• Donoransvarlig lege var plassert direkte under administrerende direktør i organisasjonskartet.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse