fbpx Ønsket å redusere lønna til sykepleiere Hopp til hovedinnhold

Ønsket å redusere lønna til sykepleiere

Hvaler kommune satte ned lønna til sykepleiere, men måtte trekke vedtaket etter forhandlinger med NSF.

– Dette svekker kommunens omdømme som attraktiv arbeidsgiver for sykepleiere, sier NSFs fylkesleder i Østfold.

Rett før jul i fjor fikk sju sykepleiere beskjed fra arbeidsgiver Hvaler kommune om at de hadde fått for mye utbetalt, og at de ville bli satt ned i lønn fra januar 2017.

I e-post til Sykepleien kommer kommunalsjef helse og velferd , Lars H. Larsen, med følgende begrunnelse for vedtaket:

«Fra mai 2015 er lønnssystemet endret, og det har dessverre blitt utbetalt feilaktig lønn for ansatte som var berørt av avtalene. Det er utbetalt både tillegg for reell ansiennitet og tillegg for personlig ansiennitet. Feilutbetalingene dreier seg om ca. 2 mill. kroner i total lønnskostnad for kommunen regnet tilbake i tid.»

Videre var kommunen bekymret for at «Avtalen innebærer at de 7 sykepleierne vil inneha høyere lønn enn det som pr tiden er gjeldene for 10 og 16 års ansiennitet etter hovedtariffavtalen.»

NSF varslet søksmål mot kommunen

Norsk Sykepleierforbund (NSF) godtok ikke lønnsreduksjonen og varslet på vegne av sine medlemmer søksmål mot kommunen.

– Etter mye møtevirksomhet og god hjelp fra sentralt hold kom NSF og Hvaler kommune til enighet om at våre berørte medlemmer beholder lønna de hadde per desember 2016. De får etterbetalt lønn fra januar 2017 og for de månedene de har vært satt ned i lønn. Videre vil ny ansiennitet bli beregnet fra tilsettingstidspunktet i kommune, forteller NSFs hovedtillitsvalgt Anne Johansen.

Svekker kommunens omdømme

– Denne saken har bidratt til å svekke Hvaler kommune sitt omdømme som attraktiv arbeidsgiver for sykepleiere. Det vil kreve en helt annen arbeidsgiverpolitikk hvis man ønsker å rekruttere Norges mest etterspurte arbeidskraft. Østfold er et av fylkene i landet med størst sykepleiermangel. Da må Hvaler kommune i likhet med øvrige arbeidsgivere i fylket kunne tilby konkurransedyktig lønn og gode arbeidsvilkår til sykepleierne, både for å rekruttere og beholde, sier NSFs fylkesleder i Østfold, Karen Brasetvik.

Sykepleien har vært i kontakt med kommunalsjef Lars H. Larsen. Han ønsket tilsendt spørsmål på e-post. På spørsmål om kommunen hadde vurdert hva vedtaket kunne få å si for framtidig rekruttering av sykepleiere, svarer kommunalsjefen:

«Hvaler kommune har fortsatt behov for å rekruttere sykepleiere og vi vil vurdere tiltak. Blant annet vil lønn være en del av dette i våre forhandlinger fremover.»

Taper kampen om sykepleiere

Fylkesleder Karen Brasetvik stiller seg helt uforstående til at Hvaler kommune satte ned lønna til sykepleiere.

– Det er stor mangel på sykepleiere, og større vil den bli. Lønn er og vil være viktig i kampen om å rekruttere og beholde sykepleiere. Tidligere lå kommunene litt over sykehusene i avlønning av sykepleiere. Det er ikke tilfellet i dag, sier Brasetvik.

En undersøkelse gjort blant Østfolds sykepleiere viser at både grunn- og topplønnen til sykepleiere og spesialsykepleiere i sykehusene er høyere enn i kommunene. Det samme er tilfellet for ubekvemstillegg knyttet til nattarbeid, og arbeid lørdag og søndag.

– Og når undersøkelser blant sykepleierstudenter viser at et stort flertall ønsker å jobbe på sykehus, skulle man forvente at kommunen økte og ikke reduserte lønna til sykepleiere, sier Brasetvik.

Fylkeslederen forstår at kommunen har trang økonomi og må prioritere.

– Men jeg begriper ikke at dette skal dekkes opp ved å redusere lønna til sykepleiere, slik Hvaler kommune ønsket. Vi driver ikke sykepleie på dugnad.

Skylder på nytt lønnssystem

Bakgrunnen for vedtaket i Hvaler kommune om å redusere lønna til de sju sykepleierne bunner i at det i 2015 ble innført nytt lønnssystem for kommunal sektor. Det tidligere minstelønnssystemet ble erstattet med et garantilønnssystem som blant annet skulle sikre ansatte ansiennitetsopprykk hvert 2. år opp til 10 år. I 2016 ble ansiennitetsstigen utvidet til 16 år. Men de blir ikke gitt opprykk mellom 10 og 16 år.

Som et rekrutteringstiltak for å tiltrekke seg sykepleiere har mange arbeidsgivere tilbudt nyansatte sykepleiere med kort eller ingen ansiennitet, lønn tilsvarende 8 eller 10 års ansiennitet.

Det gjorde også Hvaler kommune, blant annet gjennom tildeling av personlig ansiennitet. I utlysning etter sykepleier i 2016 tilbydde kommunen følgende: «Stillingskode 7174 Sykepleier med årslønn i full stilling kr. 426400. Stillingen avlønnes med maksimum ansiennitet uansett opparbeidet ansiennitet.»

Med det nye garantilønnsystemet kan en nyansatt sykepleier som har fått årslønn tilsvarende 8 eller 10 års ansiennitet få utbetalt både tillegg for reell ansiennitet og tillegg for personlig ansiennitet.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse