fbpx Få plasser og «tomme» vedtak Hopp til hovedinnhold

Få plasser og «tomme» vedtak

Stadig flere kommuner legger ned sykehjemsplasser eller omgjør dem til omsorgsboliger. Nå advarer pasientombudet i Møre og Romsdal mot utviklingen.

I 2016 mottok Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal flere klager enn vanlig fra pårørende om pasienter som var ferdigbehandlet og lå på sykehus i påvente av plass på sykehjem i kommunen. I årsmeldingen for 2016 uttrykker pasientombud Runar Finvåg bekymring for konsekvensene til disse pasientene.

Rettigheter ikke ivaretatt

– For mange innebærer det unødvendig lange sykehusoppholdet et minimum av tilbud og aktivitet. For disse pasientene er det ofte avgjørende å komme raskt i gang med opptrening, og få bistand og tilrettelegging for å styrke deres funksjons- og mestringsevne etter sykehusbehandling. Dette får de i for liten grad på sykehuset og oppstarten av god rehabilitering blir forsinket i påvente av plass i kommunen. Pasienter har opplevd å få betydelig svekket funksjonsnivå på grunn av lang ventetid på viktig opptrening i kommunen. Rettighetene til disse pasientene blir i mange tilfeller ikke tilstrekkelig ivaretatt, heter det blant annet i meldingen.

Økende behov for sykehjemsplasser

– Vi ser med bekymring på utviklingen med at stadig flere kommuner legger ned sykehjemsplasser eller omgjør plassene til omsorgsboliger. Nedlegging og omgjøring begrunnes ofte med at kommunene skal satse mer på hjemmebaserte tjenester, som er bra i seg selv. I tillegg ligger det ofte et krav om økonomisk innsparing til grunn for endringen. Vår oppfatning er at med prognosene for alderssammensetning i befolkningen i de nærmeste årene, vil det være et økende behov også for sykehjemsplasser – ikke færre, men flere, skriver pasientombud Runar Finvåg.

Mangel på sykehjemsplasser er et betydelig problem i mange kommuner i landet, ikke bare Møre og Romsdal, går det fram av årsmeldingene fra flere av Pasient- og brukerombudene. Mange pasienter med behov for sykehjemsplass må i dag innrette seg etter eksisterende helse- og omsorgstilbud, og ikke omvendt.

Pasientombudet i Hordaland skriver i sin årsmelding for 2016 blant annet: «Det er verd å nemna at ved siste årsskifte var meir enn 100 personer på korttidsplass i sjukeheim i Bergen kommune innvilga langtidsplass utan å få slik tildelt. Dette viser at det er for få sjukeheimsplasser i Bergen.»

«Tomme vedtak»

I de kommunale helse- og omsorgstjenestene opplever pasientombudet i Møre og Romsdal jevnlig at brukere får «tomme» vedtak om sykehjemsplass.

 – Dette er vedtak om tildeling av tjenester som etter en behovsvurdering har konkludert med at brukeren har krav på å få en tjeneste – eksempelvis langtidsplass i institusjon (sykehjemsplass). Likevel blir ikke vedtaket iverksatt, og brukeren må ofte ta til takke med andre tjenester inntil det dukker opp en ledig plass. Vi har opplevd at enkelte har ventet i et halvt år på å få plass.

Ikke tro på lovfesting

Ombudet tror imidlertid ikke at lovfestet rett til sykehjemsplass fører til en snarlig forbedring med utbygging av flere sykehjemsplasser og færre utskrivningsklare pasienter.

LES: Opplever en utbredt klagefryk t

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse