fbpx Mest angst i Telemark Hopp til hovedinnhold

Mest angst i Telemark

Et utvalg piller

Legemiddelstatistikken tyder på at telemarkinger har mer angst og større søvnproblemer enn resten av landet. I andre enden  finner vi Sogn og Fjordane, her spiser de minst piller.

Tall fra Reseptregisteret ved Folkehelseinstiuttet (FHI) viser at det er store forskjeller mellom fylkene i bruk av angstdempende midler, sovemidler og beroligende midler. På topp ligger Telemark, etterfulgt av Østfold, Oppland og Agder-fylkene. I den andre enden av skalaen ligger Sogn og Fjordane, som har den laveste andelen.

Tabell Angstdempende medisiner

Sovepiller

Tall fra den europeiske ungdomsundersøkelsen ESPAD viser at norsk ungdom bruker noe mindre beroligende midler og sovepiller i 2015 enn de gjorde i 1999. Samtidig oppga flere at de hadde brukt vanedannende legemidler som ikke var forskrevet av lege.

Når det gjelder bruk av sovepiller fordelt på fylker, topper Telemark også denne statistikke mens Sogn og Fjordane bruker minst også av sovemedisin. 

Tabell over sovepille-bruk

Ulovlig bruk

Norge ligger omtrent midt på treet når det gjelder ungdoms bruk av vanedannende legemidler som ikke er forskrevet av lege.

Selv om det kan være variasjoner fra ett år til et annet, viser beslagsstatistikken fra Kripos at det grovt sett har vært en økning i beslag av benzodiazepiner. Dette gjelder både antall beslag og beslaglagt mengde, melder Folkehelseinstituttet.

Når det gjelder beslag av opioidholdige legemidler er det ingen entydig utvikling. Både antall beslag og beslaglagt mengde har variert fra år til år.

Tabell vanedannende legemidler

Vanedannenede legemidlers historie

1960: De første benzodiazepiner ble gitt markedstillatelse i Norge.

1964: Lov om legemidler – LOV av 20. juni 1964 nr. 5 (legemiddelloven) ble vedtatt.

1975: Flunitrazepan, mest kjent under merkenavnet Rohypnol, kom på markedet i Europa.

1980: De fleste barbiturater ble avregistrert i Norge. 1987 De siste barbiturater tas ut av markedet.

1990: Helsedirektoratet ga ut veileder i forskrivning av vanedannendelegemidler.IK-2314. Helsedirektoratets veiledningsserie nr. 2-90. 1992 Ny lov om legemidler m.v. LOV

1992: 12-04 Lov om legemidler m.v. (legemiddelloven).

1993: Det kom forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek (utleveringsforskriften) FOR-1993 nr. 1021.

1998: Ny forskrift om rekvirering av legemidler fra apotek trådte i kraft, FOR-1998-04-27 nr. 455.

2001: Helsetilsynet ga ut ny veileder om vanedannende legemidler, forskrivning og forsvarlighet, IK-2755 Helsetilsynet 2001.

2003: Rohypnol (flunitrazepan) ble flyttet fra reseptgruppe B til reseptgruppe A for å redusere forskrivningen.

2004: Reseptregisteret etableres i regi av Nasjonalt folkehelseinstitutt (FOR 2003-17 nr.1246: forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Reseptbasert legemiddelregister). Rohypnol ble avregistrert.

2012: Det ble innført «promillegrense» for 20 narkotiske stoffer og legemidler. Flunipam utgår midlertidig, og det er lite sannsynlig at det kommer tilbake på det norske markedet.

2014: Nasjonal faglig veileder vanedannende legemidler – rekvirering og forsvarlighet. IS- 2014 Helsedirektoratet (oppdatering av Helsetilsynets veileder fra 2001).

2016: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) innlemmes i Folkehelseinstituttet.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse