fbpx Ønsker å beholde helseregionene Hopp til hovedinnhold

Ønsker å beholde helseregionene

– Det er flertall i utvalget for å videreføre et regionalt beslutningsnivå i spesialisthelsetjenesten og å videreføre helseregionene slik de er i dag, sier utvalgsleder Stener Kvinnsland.

Torsdag mottok helse- og omsorgsminister Bent Høie utredningen Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten – Hvordan bør statens eierskap innrettes framover (NOU 2016: 25).

Utvalget, ledet av professor Stener Kvinnsland, ble oppnevnt høsten 2015. Mandatet har vært å utrede alternative modeller til hvordan staten kan organisere eierskapet til sykehusene.

Regionalt beslutningsnivå

13 av 16 medlemmer i Kvinnsland-utvalget går inn for at det fortsatt bør være et regionalt beslutningsnivå i spesialisthelsetjenesten. Flertallet mener at en styringsmodell med regionalt beslutningsnivå legger det beste grunnlaget for å videreføre prinsippet om regional planlegging og dimensjonering av spesialisthelsetjenesten. Tre medlemmer anbefaler at en modell med en nasjonal overbygning tas med videre i regjeringens vurdering.

Regioninndeling

11 av 16 medlemmer i utvalget mener etter en samlet vurdering at regioninndelingen kan videreføres som i dag, selv om det er en utfordring at Helseregion Sør-Øst er så mye større enn de andre regionene.

Et mindretall ønsker å dele Helseregion Sør-Øst, og peker på at denne skiller seg ut i størrelse på en slik måte at den framstår for dominerende i forhold til de tre øvrige helseregionene. De tilrår en tredeling eller en deling av helseregionen.

På stedet hvil

– Utvalget presenter ikke entydige løsninger på utfordringene i norske sykehus. Vi er nødt til å gjøre noe med den lange avstanden mellom der beslutningene fattes og der pasientbehandlingen faktisk skjer, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen, i en pressemelding.

Sykehusansatte opplever at de har fått altfor mange styringsnivåer – og en sterk konsentrasjon av makt.

– Flere og flere beslutninger tas av en liten gruppe mennesker: De fire direktørene i de regionale helseforetakene. Økonomiske hensyn går ofte på bekostning av kvalitet, sier Hermansen.

Foretaksreformen fra 2002 skulle gi kortere ventelister, fjerne korridorpasientene – og gi en tydeligere ansvarsfordeling. I 2012 svarte kun én av fire sykehusledere at reformen var vellykket.

– Vi sliter med akkurat de samme tingene i dag. Pasientene plasseres i korridorer og ventelistene er fortsatt lange. Systemet må endres, sier Hermansen.

Vanskelig spørsmål

—  Organiseringen av eierskapet til spesialisthelsetjenesten er et viktig men vanskelig spørsmål, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

—  Utvalgets innstilling viser med all tydelighet at svaret ikke er opplagt. Vi er opptatt av at eventuelle endringer i styringsmodellen må gi betydelig merverdi for pasienter og ansatte. Ansvar og myndighet må være tydelig plassert på de ulike nivåene, og ansatte må sikres reell medbestemmelse og medvirkning på alle nivå. Vi vil nå gå grundig gjennom innstillingene og vurdere de ulike alternativene, sier By.

Vi er nødt til å gjøre noe med den lange avstanden mellom der beslutningene fattes og der pasientbehandlingen faktisk skjer, sier Marit Hermansen.
Marit Hermansen

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse