fbpx Sender pensjonister ut av arbeidslivet Hopp til hovedinnhold

Sender pensjonister ut av arbeidslivet

Fra 1. april vil flere deltidsansatte får rett til pensjonsopptjening i KLP, mens dagens alderspensjonister får redusert mulighet til å jobbe ved siden av pensjonen.

– Er det ikke sykepleiermangel lenger, undres yrkesaktiv pensjonert jordmor.

Stortinget vedtok i desember i fjor å senke minstegrensen for innmelding i pensjonsordningen for sykepleiere til 20 prosent av full stilling, ikke 14 timer per uke som i dag.

Endringen i «Lov om pensjon for sykepleiere» betyr at sykepleiere som jobber i flere stillinger hos samme eller ulike arbeidsgivere, skal legge sammen stillingene for å oppfylle 20-prosentkravet. Sykepleierne må selv melde fra til sine arbeidsgivere at de også jobber hos andre.

Diskriminerende

Bakgrunnen for lovendringen er Arbeidsrettens dom fra juni 2013. Retten slo fast at minstegrensen på 14 timer per uke i fast stilling for å få rett til medlemskap i pensjonsordningen, var i strid med diskrimineringsvernet for deltidsansatte.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) støtter at minstegrensen endres fra 14 timer per uke til 20 prosent stilling. I høringssvaret til lovendringen skriver NSF blant annet: «NSF har vært særlig opptatt av problemstillingen knyttet til sammenslåing av små stillinger, da det er ganske vanlig blant sykepleiere å legge sammen flere små stillinger hos ulike arbeidstakere for å oppnå full stilling eller størst mulig stillingsbrøk.»

Lovendringen betyr at flere deltidsansatte vil få rett til pensjonsopptjening i KLP.

Redusert mulighet til å jobbe

Bra for deltidsansatte. Men for alderspensjonister som jobber eller ønsker å jobbe ved siden av pensjonen blir denne muligheten sterkt redusert.

I dag kan de jobbe inntil 14 timer per uke, som tilsvarer 35 til 37 prosent stilling. Fra 1. april er kravet at man må jobbe under 20 prosent stilling for å beholde pensjonen uendret. Det betyr maks 7,5 time for dem som går i 37,5 timers arbeidsuke og 7 timer for arbeidstakere med 35,5 timers uke.

Dekker helg

Pensjonert jordmor Eirin Kristin Møllen har vært så heldig å få fortsette i sin faste stilling som jordmor på en føde-barselavdeling i 37 prosent stilling i 5 år. Nå er det slutt.

– Vi er fem pensjonister som har samme avtalen. Vi dekker hver 3. helg og alle har lang erfaring og kompetanse. Jeg regner med at det er mange sykepleiere og spesialsykepleiere som jobber ved siden av sin pensjon i helseforetak, i kommunen og på sykehjem, og som utgjør en viktig ressurs og nødvendig arbeidskraft. Er det bedre med stadig nye kostbare vikarer enn pensjonerte sykepleiere med lang erfaring på en arbeidsplass hvor man er godt kjent?

Hva KLP sier

Den nye reglen i pensjonsordningen for sykepleiere er klar. Hvis man ønsker å beholde pensjonen uforandret, må man jobbe mindre enn det som til sammen tilsvarer 20 prosent stilling.

KLP skriver på sin hjemmeside følgende:

«Hvis du jobber i 20 % stilling eller mer fra og med 1.4.2016, betyr det at du jobber i en innmeldingspliktig stilling. Du fortsetter da å opparbeide deg medlemstid i denne 20 prosent stillingen. Når du fortsetter å opparbeide deg medlemstid, skulle man kanskje tro at det også innbar økt pensjon. Slik er det nødvendigvis ikke. Resultatet kan bli det motsatte.

Årsaken til dette skyldes måten pensjonen beregnes på. Deler av utbetalingen vil være slik den har vært, men du får en ny pensjonsdel når du slutter å jobbe. Denne delen av pensjonen skal beregnes på nytt. For denne delen, vil en rekke faktorer påvirke resultatet. Faktorer som spiller inn her er sluttlønn, medlemstid, samordning og levealdersjustering.

Hvis du er 67 år eller mer, vil levealdersjustering og samordning med alderspensjon fra folketrygden kunne innebære at du får lavere samlet pensjon nå, enn du hadde før.»

Spørsmål om konsekvenser av å arbeide ved siden av pensjonen må rettes til KLP, som administrerer sykepleierordningen.

Å jobbe på pensjonistlønn

Pensjonistlønn er en mulighet for pensjonister som ønsker å jobbe ved siden av alderspensjon uten at pensjonen blir redusert. Det vil si at du ikke ansettes på ordinære lønnsvilkår, men blir avlønnet med pensjonistlønn som per i dag er 186 kroner timen + tillegg. «Lov om pensjonsordning for sykepleiere» åpner ikke for at sykepleiere kan jobbe på pensjonistlønn ut over 20 prosent stilling.

NSF jobber for å få til en endring av reglen. Det er nylig sendt brev til Arbeids- og sosialdepartementet for å få en avklaring på om sykepleiere kan arbeide på pensjonistlønn fra 1. april uten avkortning i pensjonen. NSF har ennå ikke mottatt svar.

Arbeidsgivere mister verdifull kompetanse

Sykepleien har fått flere henvendelser fra pensjonerte sykepleiere som uttrykker misnøye med endringen, og at de har innrettet seg på å fortsett å jobbe inntil 14 timer per uke.

– Vi hører stadig vekk at pensjonister er en viktig ressurs og at man i framtiden må stå lenger i arbeidslivet. Hvordan kan det da ha seg at pensjonerte sykepleiere blir fratatt muligheten til å delta i yrkeslivet uten å tape store summer, undres Eirin Kristin Møllen.

– Umulig å holde seg faglig a jour

Til nå har den pensjonerte jordmoren jobbet i snitt 13 timer per uke, som innebærer omkring 37 prosent stilling, uten å bli meldt inn i KLP. Med et pennestrøk er loven endret slik at innmeldingsgrensen fra 1. april er 20 prosent stilling.

– Begrunnelsen for lovendringen er i utgangspunktet god. Til nå har sykepleiere med lave stillingsprosenter ikke blitt meldt inn i KLP fordi innmeldingsgrensen har vært på 40 prosent. Nå blir man meldt inn dersom man har 20 prosent stilling. Dette er viktig for de som skal opparbeide seg pensjonspoeng. Problemet er bare at det slår feil ut for alderspensjonistene, som i praksis fratas muligheten til å jobbe, sier Møllen.

– Med det nye regelverket får vi kun anledning til å jobbe omkring tre vakter i måneden uten å bli meldt inn i KLP. Med så lite arbeidstid forstår alle at det er umulig å holde seg faglig a jour. Konsekvensen er at arbeidsgiver mister arbeidstakere med lang erfaring og verdifull kompetanse. Hvorfor er det ikke foreslått en høyere innmeldingsprosent for pensjonistene? Hva med de som nettopp har gått av med pensjon og ikke har mulighet til retrett? Hva med overgangsordning?

Lite informasjon

Møllen er skuffet over manglende informasjon fra NSF.

– Jeg har kun fått et kort orienteringsbrev fra KLP med beskjed om at pensjonen blir redusert og det får konsekvenser for seinere pensjonsutbetalinger dersom jeg jobber mer enn 20 prosent stilling etter 1. april. Brevet er datert 8. februar. For sykepleiere som har faste stillinger og 3 måneders oppsigelse blir det opp til arbeidsgiver å bestemme om stillingsbrøken settes ned i tide. Kan dette være riktig? avslutter Eirin Kristin Møllen.

Overfor Sykepleien bekrefter NSF at eventuell oppsigelsestid må tas opp med arbeidsgiver, men at forbundet ikke erfarer at pensjonerte sykepleiere blir tvunget til å stå i stillingen ut oppsigelsestiden i disse tilfellene.

Samtidig understreker NSF at dette er en lovendring som Stortinget har vedtatt.

Er det bedre med stadig nye kostbare vikarer enn pensjonerte sykepleiere med lang erfaring på en arbeidsplass hvor man er godt kjent?
Eirin Kristin Møllen

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse