fbpx Vil sette individet i sentrum for en lysere helsefremtid Hopp til hovedinnhold

Vil sette individet i sentrum for en lysere helse­fremtid

Bildet viser Peter Gabbitas (til venstre), Dag Noren og Anders Vege.

Vi kan ikke fortsette som i dag, dersom fremtidens helsetjenester skal bli bærekraftige, understreker eksperter fra Skottland, Sverige og Norge.

– Det å gjøre mer av det samme er rett og slett ikke holdbart for oss, sier Peter Gabbitas, direktør for helse og sosialomsorg i Edinburgh.

Sammen med svenske Dag Norén fra Implement Consulting Group (ICG) og norske Anders Vege fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, foredro han i midten av mars på en inspirasjonsfrokost i ICGs regi under vignetten «Bærekraftige og brukerorienterte helse- og omsorgstjenester».

Eldre skotter

Også i Skottland blir befolkningen eldre, og ifølge Gabbitas vil helsevesenet om få år stå ansikt til ansikt med en virkelighet som ikke lar seg møte med gamle modeller.

– En utfordring er for eksempel hvordan akutte helsetjenester har en helt annen rytme og tempo enn primærhelsetjenester og omsorgstjenester, påpekte han i sitt innlegg.

– Det er veldig ulike kulturer i de ulike sektorene, og mange jobber hele livet i én av dem, uten å utvikle forståelse for tankegangen i de andre.

Sammen for folkehelsa

Gjennom den organisatoriske enheten Edinburgh Health and Social Care Partnership jobbes det derfor nå med å skape en bedre, mer koordinert og bærekraftig helsetjeneste.

Blant virkemidlene er tettere samarbeid mellom ulike tjenester, fleksible budsjetter som kan flyttes rundt mellom partnerne, samt at det legges stor vekt på å styrke hjemmebaserte helsetjenester.

Helse der folk lever

– Min jobb er å få systemene til å arbeide sammen. Det krever endringer på både politisk, organisatorisk, økonomisk og teknologisk plan, understreket Gabbitas.

Han forteller at de nå jobber med å flytte ressurser fra sykehus og langtidsomsorg til forebygging og helsetjenester nærmere der folk bor og lever sine liv.

– Vi ser at tiltakene virker, men det er fremdeles en lang vei å gå og mange utfordringer.

Prioritering av pasientene

– Det trengs et paradigmeskifte innen helsesektoren, hevdet Dag Norén i sin presentasjon.

Norén, som i februar la fram ICG-publikasjonen Hälso- og sjukvårdens och omsorgens viktiga paradigmeskifte, er klar over at han bruker store ord, men mener likevel det nå er på sin plass.

Evig runddans

Som eksempel fra sitt hjemland trekker han frem tilfellet med en 76 år gammel mann i evig runddans mellom sykehus og hjemmetjenester – med 27 akuttinnleggelser på 18 måneder.

– Hadde vi vært i en annen bransje ville denne mannen vært en gullgruve – en ettertraktet «kunde». For oss er det derimot et symptom på at noe ikke fungerer.

Prosjektdøden

Norén understreker betydningen av at helsevesenet i større grad forstår målgruppen, og beveger seg fra en innsatssentrert til en individsentrert modell.

– Vi må tenke helt andre organisasjonsmodeller enn i dag. Vi ser mange eksempler på fremgangsrike enkeltprosjekter, men prosjektdøden er stor og det må vi gjøre noe med. Av 20 prosjekter i en tiltakspakke, så vi at 19 ble lagt ned. Tre milliarder svenske prosjektkroner var borte.

Ifølge Norén er manglende koordinering og forståelse mellom ulike aktører i helsesektoren en vesentlig årsak til at enkeltstående prosjekter ofte blir kortlivede.

– De viktigste ambassadørene og pådriverne for endring vil være pasientene selv.

Hjem igjen

Også Anders Vege fra Kunnskapssenteret understreket i sitt innlegg betydningen av en mer pasientsentrert tilnærming og påpekte at utviklingen internasjonalt går mot mer hjemmebaserte tjenester.

– Det er viktig av man fremover tar utgangspunkt i individet og i hjemmet, ikke i sykehus. Vi ser at mens sykehusbehandling er sentrert rundt diagnoser, fungerer ikke en slik tilnærming rundt om i kommunene, der en stor andel brukere av helsetjenester defineres som multisyke.

«Hva er viktig for deg?»

Et helhetlig pasientforløp er essensielt, og Vege understreker at dette ikke dreier seg om å etablere nye kostbare tjenester eller gjennomføre «prosjekt», men om å innføre nye rutiner og bedre utnytte nåværende ressurser.

– I stedet for å ta utgangspunkt i spørsmålet «Hva er i veien med deg?», spør man «Hva er viktig for deg?», og svarene brukes for tildeling av tjenester.

Les mer om verktøyet her: Pasientforløp: Hva er viktig for deg? Kartlegging og måling

Vege fortalte om suksessen man har hatt i ulike kommuner med bruken av «Hva er viktig for deg»-skjema, og hvordan det har ført til andre og mer pasientorienterte prioriteringer.

Spreke eldre

– Demografisk ser vi at spreke eldre – den såkalte tredje alder – er gruppen som øker mest. Det gjør at eldrebølgen kan bli mindre utfordrende, men samtidig ser vi at det blir relativt færre arbeidsføre per trygdebruker.

Ifølge Vege vil utfordringene eldrebølgen skaper avhenge mye av når terskelen for hjelpebehov passeres.

– Dette påvirkes av forhold tidlig i livet, og dermed kan de demografiske endringene i befolkningen ikke bare møtes med tiltak rettet mot eldre, påpekte han.

Det trengs et paradigmeskifte innen helsesektoren.
Dag Noren
Det er viktig av man fremover tar utgangspunkt i individet og i hjemmet, ikke i sykehus.
Anders Vege

0 Kommentarer

Annonse
Annonse