fbpx Arbeidsdager på 13,5 timer Hopp til hovedinnhold

Arbeidsdager på 13,5 timer

Langvakter gjør at beboerne får færre ansatte å forholde seg til. Det skaper trygghet hos den enkelte bruker, mener Ringsaker kommune. (Foto: Colourbox)

I helgen startet Ringsaker kommune med langvakter på 13,5 time lørdag og søndag. NSF støtter den frivillige prøveordningen som kun omfatter NSF-medlemmer.

Ordningen innebærer inntil to langvakter på 13,5 time, hver fjerde helg. Under vakten får sykepleierne en spisepause på en og en halv time. De har alltid fri fredagen før en slik arbeidshelg, i tillegg får sykepleierne to ekstra fridager. Turnusen går over 12 uker, og ordningen har fått en prøvetid på ett år.

Økt sykepleierbemanning

Ringsaker kommune har i flere år hatt fokus på å redusere antall deltidsstillinger, og ansatte med ufrivillig deltid. På bakgrunn av dette har kommunen utredet mulighetene for å prøve ut alternative arbeidsordninger.

Den nye ordningen vil sørge for økt sykepleierdekning i helgene, med færre assistenter og flere fagfolk. Avdelingslederne Hanne Falch Rustand og Ståle Bakken sier brukerperspektivet er viktig.

– Beboerne får færre ansatte å forholde seg til, noe som skaper trygghet hos den enkelte bruker. Vi er et stort omsorgsdistrikt, med 17 000 innbyggere. Med økt sykepleierbemanning i helgene vil oppfølging av den enkelte brukers individuelle behov bli enda bedre, forteller Rustand.

Tett oppfølging

Etter hver helg skal det foretas en evaluering, hvor man dokumenterer hvordan vaktene har vært. Evalueringen vil avdekke eventuelle avvik, og tiltak iverksettes.

– Det blir viktig at vi har en kontinuerlig og god evaluering gjennom året for å kunne søke om videreføring av ordningen. Vi må være åpne og tenke nytt, og ta utfordringene når de kommer. Det blir spennende å se hvordan det går, og det blir viktig med tett oppfølging av de ansatte, sier Bakken.

Avdelingslederne påpeker at det også blir viktig å utnytte ressursene best mulig.

– Risikoanalyse er utført. Det vil blant annet alltid være sykepleier i ordinær turnus sammen med sykepleier i langvakt. Ansatte med langvakt bør ikke utføre krevende sykepleieroppgaver mot slutten av vakten. Samtidig må vi ta vare på de som ikke har langvakt, slik at de ikke blir overbelastet, forteller Ståle Bakken.

Positive

Ordningen er basert på frivillighet, og det er kun sykepleiere som er organisert i Norsk Sykepleierforbund (NSF) som kan gå i denne turnusen. Rustand forteller at det ikke har vært vanskelig å rekruttere sykepleiere til prøveordningen.

– Dersom en sykepleier finner ut at turnusen ikke fungerer for dem, har vi andre sykepleiere som ønsker å prøve. Vi har også fått henvendelse fra sykepleier i annen kommune som ønsket å gå i en slik turnus. De ansatte som skal gå langvakter er positive og forventningsfulle til ordningen. Mange ser på det å jobbe hver fjerde helg som en fordel, fremfor hver tredje som er den vanlige turnusen, sier Hanne Falch Rustand.

Hovedtillitsvalgt Eli B. Stai tror også dette kan ses på som et gode for de ansatte. Samtidig understreker hun at ordningen ikke passer for alle.

– Det er ikke alle som kan jobbe sammenhengende i så mange timer i det yrket vi har, så det er bra dette ikke er normalarbeidstida vår. Det blir spennende å se hvordan de merker langvaktene på kroppen, og hvordan dette vil fungere i praksis. Derfor blir evalueringen viktig. Jeg tror også det kan bli viktig hvordan man utnytter spisepausen i løpet av vakten, sier hun.

Lang prosess

Prosessen for å få godkjent ordningen har tatt rundt ett år. Underveis har avdelingen for hjemmesykepleien hatt et tett samarbeid med tillitsvalgte og verneombud. Stai har selv vært delaktig i prosessen frem mot prøveordningen.

– Jeg har blitt informert underveis, og vært delaktig når avdelingsleder har lagt frem turnus. Tillitsvalgte sa seg positive til utprøvingen av langvakter, under forutsetning av frivillighet og faglig forsvarlighet. Dette var viktig for oss, sier Stai.

Hun tror det er for tidlig å si noe om hvordan prøveordningen vil gå.

– I helgen ble de første langvaktene gjennomført, en i hjemmesykepleien, og en på avdelingen ved Tømmerli bo- og aktivitetssenter. Vi har noen spennende uker foran oss. Det er første gang jeg har vært borti langvakter i praksis, sier Eli B. Stai.

Ringsaker kommune har fått godkjent ordningen sentralt i NSF for et distrikt, og i en avdeling med kort- og langtidsplasser. 

Det blir viktig med tett oppfølging av de ansatte.

Avdelingsleder Ståle Bakken