fbpx Rettssaken ingen ønsket Hopp til hovedinnhold

Rettssaken ingen ønsket

De har slåss lenge om helga – Spekter og Norsk Sykepleierforbund.  Men hadde de sett for seg at striden skulle havne i Arbeidsretten? Dom faller mandag 3. mars.

Tirsdag 4. februar 2014. Partene møter hverandre i Arbeidsretten. Særdomstolen fra 1915 skal i sju dager være den nye stridsarenaen for Spekter og Norsk Sykepleierforbund (NSF). Tvisten står om hvor mange og ofte sykepleiere skal jobbe helg: Har sykepleierne en tariffestet rett til arbeid hver tredje helg? Eller har arbeidsgiver styringsrett til å pålegge sykepleiere flere helger?

De kommende dager skal Spekter og NSF overbevise Arbeidsrettens sju medlemmer om at akkurat de har rett.

To dager etter stortingsvalget 9. september 2013 mottar NSF en bunke dokumenter fra Spekter. Arbeidsgiverorganisasjonen, sammen med Akershus universitetssykehus (Ahus) og Vestre Viken helseforetak, har stevnet NSF for Arbeidsretten. Det arbeidsgiverne vil Arbeidsretten skal ta stilling til er «Spørsmål om tariffstridig og ulovlig arbeidskamp». Selve stevningen er på 16 sider. Sammen med stevningen ligger vedlegg på til sammen 391 sider.

For å understreke alvoret i saken ber Spekter om Arbeidsrettens klargjøring så snart som mulig. «Det bes om at saken berammes ved første anledning.»

Samme dag uttaler direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Spekter, Gunnar Larsen, til dagbladet.no:

– Vi mener det pågår en ulovlig landsomfattende aksjon blant NSFs tillitsvalgte og medlemmer. De har prøvd å presse arbeidsgiver, noe vi mener er brudd på fredsplikten i henhold til hovedavtalen.

Konkret dreier saken seg blant annet om vedtak fattet av administrerende direktør ved Ahus sommeren 2013. At sykepleiere i turnus kan arbeide inntil tre ekstra helger i året. Reaksjonene fra sykepleierne var hørbar.

Men aksjoner? Stevningen kommer overraskende på NSF. Forbundet er ikke kjent med Spekters påstander om landsomfattende aksjoner. Hektiske uker venter advokatene i NSFs forhandlingsavdeling. Forbundet må skrive tilsvar til Arbeidsretten.

Driver sykepleierne arbeidskamp knyttet til arbeid oftere enn hver tredje helg? Svaret mener forbundet å ha funnet i tidligere inngått avtaler og protokoller. I sitt 31 siders lange tilsvar til Arbeidsretten 14. oktober 2013 er konklusjonen klar: Sykepleierne har tariffestet rett om arbeid hver tredje helg. Det er arbeidsgiver, ikke NSF, som bryter fredsplikten. Som dokumentasjon legges ved bilag på til sammen 472 sider.

Neste møtested er Arbeidsretten – tirsdag 4. februar.

 

Spekter starter

Det er ingen ledig stol i Arbeidsrettens lokaler i 5. etasje, adresse Grensen 3 i Oslo. Klokka nærmer seg 09.00. Et trettitalls tilhørere sitter bakerst i rettssalen. Partene har fordelt seg på hver sin side. Noen sitter med store dokumentbunker. Andre har tydeligvis bare kommet for å høre.

På den motsatte siden av rettslokalet står sju svarte, tomme stoler. Over henger Norges riksvåpen.

En kvinne kommer inn. Hun nikker til forsamlingen. Alle reiser seg. Inn fra sidedøren kommer sju personer, med hendene fulle av dokumenter.

– Vær så god sitt. Arbeidsrettens administrator er i ferd med å åpne sak nr.: 28/2013 «Spørsmål om tariffstridig og ulovlig arbeidskamp».

– Da gir jeg ordet til Spekters advokat Tarjei Thorkildsen.

Advokaten fra advokatfirmaet BA-HR DA takker. Hever bordet til stående stilling. Det er tid for Spekters hovedinnlegg knyttet til stevningen.

Dommere, motpart og tilhørere får en kort innføring i rettstvist og/eller interessetvist, før advokaten konkret begynner på sin dokumentasjonsrekke som skal vise at det har vært og fortsatt pågår arbeidskamp.

 – Så vil jeg henvise oppmerksomheten til side 1068 i den rosa boka.

Dommere, og motparten på den andre siden, finner fram rett farge og side.

 

Fra Facebook

Advokaten siterer fra et Facebook-innlegg. Her blir det oppfordret til ikke å ta jobb på Ahus. Meninger på Facebook, e-poster, referat fra medlemsmøter og ytringer i media står sentralt i Spekters dokumentasjon av ulovlige aksjoner blant NSFs tillitsvalgte og medlemmer, aksjoner mot å jobbe oftere enn hver tredje helg.

Advokaten fortsetter å sitere ytringer fra NSF Ahus sin Facebook-side. Dommere og motpart blar. Bytter fra rosa, til grå og så gul bok. Heldigvis er det på forhånd delt ut en disposisjon med henvisninger på hele 15 sider. Det skal være mulig å følge med.

Utsagnene handler om behovet «for å stå sammen» og «å vise makt». Og på sidene 889, 933 og 935 i den grå boka blir det oppfordret til å gjøre seg utilgjengelig for arbeidsgiver ved å slå av mobilen eller ta et glass vin.

Henvisningene følger i rask rekkefølge. Dommere og motparten fortsetter å bla. Etter hvert kommer konklusjonen, som ikke overrasker noen.

– Dette viser at det er snakk om en bred aksjon fra NSFs tillitsvalgte og medlemmer mot å arbeide oftere enn hver tredje helg.

– Pågår det fortsatt aksjoner? spør Arbeidsrettens administrator.

– Det oppleves slik. Magefølelsen sier det, svarer advokat Thorkildsen. Han er ferdig med sitt hovedinnlegg.

 

To dager til tilsvar

NSFs advokat Magnus Buflod ser ut vinduet i femte etasje. Nervøs? Neppe. Men tydelig konsentrert. De to neste dagene skal han, sammen med advokatkollega Oskar Nilsen, presentere NSFs tilsvar på Spekters stevning. NSF har i tillegg stevnet arbeidsgiverne for tariffstridig opptreden, knyttet til forhold som ble avdekket i forbindelse med arbeidet med tilsvar til Spekters stevning.

Tilhørerne er ikke blitt færre på rettssakens dag to. Blant dem er NSFs fylkesleder i Akershus, Ragnhild Hegg. På plass er også hennes kollega i Buskerud, Linda Lavik. De er fylkesledere for henholdsvis Ahus og Vestre Viken helseforetak. Her er også Einar Vik Andersen, tidligere NSF-fylkesleder i Buskerud, i dag til stede i egenskap av rådgiver i Vestre Viken.

Arbeidsrettens administrator gir ordet til advokat Buflod. I går var oppmerksomheten rettet mot nær fortid og nåtid. NSFs advokat går nesten 30 år tilbake i tid. Utgangspunktet hans er arbeidstidsreduksjonen i 1987.

Under arbeidet med tilsvar til Spekters stevning, kom NSFs advokater over en rekke lokale avtaler og protokoller som var inngått i forbindelse med gjennomføringen av arbeidstidsforkortelsen den gang for 27 år siden.

Arbeidsretten står foran en ny lang seanse. Disposisjonen for innledningsforedraget til NSF er på ikke mindre en 16 sider. Mens det dagen før ble henvist til sitater fra NSFs tillitsvalgte og medlemmer, er stikkordene i dag B-rundskriv fra NKS (i dag KS) datert 1986 og lokale avtaler og protokoller om arbeid hver tredje helg inngått i 1987.

– Avtalene fra 1987 er aldri sagt opp og gjelder fortsatt, er hovedbudskapet til Buflod.

Arbeidsrettens administrator lurer på hvorfor NSF kommer med dette nå. Hvorfor har forbundet ikke brukt avtalene de oppfatter som en rett til arbeid hver tredje helg tidligere?

– Vi kjente ikke til dem. De var rett og slett gått i glemmeboka. Flaut kanskje, men det betyr ingenting i denne sammenheng.

NSF er ferdig med første dag.

 

Kontroll over standpunkt

Stemningen er mer avslappet neste morgen. Det virker som om partene er tryggere på hvor de har hverandre. At det neppe vil komme nye eller overraskende innspill fra noen av dem. De er tilsynelatende enige om hva de er uenige om:

NSF mener sykepleiere i turnus har tariffestet rett til arbeid kun hver tredje helg. Nei, mener Spekter. Arbeidsgivers styringsrett gjelder også helgearbeid.

Der står saken.

NSFs advokat får ordet for å fortsette sitt hovedinnlegg fra dagen før. Han setter raskt dagsorden.

– Med sin beslutning i fjor sommer om at sykepleiere i turnus kan pålegges inntil tre ekstra helger i løpet av året, brøt administrerende direktør ved Ahus allerede inngåtte avtaler. Det er et klart brudd på fredsplikten.

Den samme beslutningen står også sentralt i Spekters stevning. Men på en helt annen måte. Det er i kampen mot denne beslutning det er oppfordret til tariffstridige og ulovlige aksjoner.

Hva mente de?

De nærmere 200 sidene med Facebook-innlegg, som Spekter har lagt ved stevningen, kommer igjen i sentrum.

«Kanskje på tide å vise muskler». «Oppfordrer alle til å passe på egen helse og verne om fritiden». Utsagnene er kjente. Gjennomgangen går raskere denne gangen.

Konklusjonen fra NSFs advokat er som ventet.

– Helt naturlige reaksjoner som ikke bør overraske noen. Beslutningen om mer helgearbeid kom på et tidspunkt hvor de ansatte på Ahus i lang tid har stått på for å holde driften ved sykehuset i gang.

Buflod er ikke imponert over Spekters dokumentasjon.

– Snakker vi her om arbeidskamp? Er dette oppfordring til aksjoner? Eller er det kun snakk om meningsytringer?

Retoriske spørsmål. Svaret ligger foran spørsmålet.

– Spekter kan ikke vise til at noen av utsagnene har medført konsekvenser for driften ved sykehuset. Jeg opplever dette som et slag i løse luften. Når sykepleierne aksjonerer, ja, da merkes det.

Påfølgende dag er utgangspunktet det samme: Rett til arbeid kun hver tredje helg eller arbeidsgiver styringsrett over helgearbeidet?

Spekters advokat Tor Olav Carlsen svarer på NSFs stevning av Ahus for brudd på tidligere inngått avtale. Den fra 1987. Argumentasjonen er den samme. Det er også konklusjonen: Å pålegge sykepleiere i turnus ekstra arbeid inntil tre helger ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett.

Ingen er i tvil om hvor partene står.

 

Gamle kjente

Så er det dag for partsforklaring. Nye personer står i sentrum. Ikke advokatene denne dagen.

– Lykke til.

Atmosfæren er endret. Dagen virker litt mindre forutsigbar enn tidligere dager.

Fagsjef Cathrine Henning i Spekter og NSFs forhandlingssjef er hovedpersonene denne dagen. Nå står de gamle kjenningene på hver sin side. Slik har det ikke alltid vært. For bare tre år siden kom Henning fra åtte år i NSF, der hun attpåtil hadde forbundets forhandlingssjef Jessnes som sjef.

Spørsmålene fra partenes respektive advokater til de to er som ventet. Det virker som det hele er avtalt på forhånd.

Arbeidstidsreduksjonen i 1987. Tidligere lokale avtaler. Rett til arbeid kun hver tredje helg.

Svarene kjenner dommere og tilhørere: Det er kun snakk om lokale, individuelle avtaler, ingen tariffestete rettighet. At NSF ikke tidligere har påberopt seg denne retten til arbeid hver tredje helg, skyldes at ingen husket de inngåtte avtalene.

 

Avslutning

Siste dag kommer en dag tidligere enn oppsatt kjøreplan. Det er tid for partenes avsluttende prosedyrer. En ny reprise på tidligere dager. For dem som ikke har fått det med seg.

NSFs tillitsvalgte og medlemmer har gjennomført tariffstridig og ulovlig arbeidskamp, gjentar Spekter. Det er ikke lagt fram noe dokumentasjon for påstanden, gjentar NSF.

Sykepleiere har tariffestet rett til arbeid hver tredje helg, gjentar NSF. Det har aldri vært aktuelt for arbeidsgiver å gi fra seg styringsrettet over helgearbeid, gjentar Spekter.

Ingen av partene ønsker å si noe om hva de tenker om utfallet.

Dom faller 3. mars.

 

Arbeidsretten dag for dag:

Helgearbeid i Arbeidsretten

Dag 1: Må akseptere flere helger

Dag 2: NSF fra saksøkt til saksøker

Dag 3: Sparke inn åpne dører?

Dag 4: Arbeidsgiver styrer antall helge r

Dag 5: To parter – to syn

Siste dag: Nå er det opp til Arbeidsretten

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse