fbpx NSF fra saksøkt til saksøker Hopp til hovedinnhold
Arbeidsretten Dag 2:

NSF fra saksøkt til saksøker

Spekter og Ahus stevnet i fjor høst NSF for Arbeidsretten for ulovlige aksjoner. I dag stevnet NSF arbeidsgiverne for tariffstridig opptreden, knyttet til forhold som ble avdekket gjennom NSFs saksforberedelse.

Et viktig bakteppe for sceneskiftet i Arbeidsretten i dag var arbeidstidsforkortelsene som ble avtalt i kommunal sektor i 1987, og prinsippene som lå til grunn for avtalen den gang. Forkortelse av den alminnelige arbeidstiden gjaldt for dagarbeidstakere, turnusarbeidstakere og skiftarbeidere.

– Praksisen som ble etablert i og med arbeidstidsforkortelsen per 1. januar 1987, er seinere videreført. Det gjelder også arbeid hver tredje helg, sa Norsk Sykepleierforbunds (NSF) advokat Magnus Buflod.

Ifølge Spekters egne tall går i dag 98 prosent av sykepleiere i turnus hver tredje helg eller sjeldnere.

 

Lokale avtaler om arbeidstid

Det var i hovedtariffoppgjøret 1986 at LO og NHO ble enige om forkortelse av den alminnelige arbeidstiden. Prinsippene for arbeidstidsforkortelseni LO/NHO-oppgjøret ble lagt til grunn i det etterfølgende tariffoppgjøret mellom NSF og Norske Kommuners Sentralforbund (i dag KS). NKS var på det tidspunkt en forhandlingssammenslutning, slik at avtalen formelt var mellom NSF og den enkelte kommune og fylkeskommune.

Det var enighet om at selve gjennomføringen av arbeidstidsforkortelsen skulle avtales lokalt. En aktuell modell som ble foreslått av NKS var arbeid hver tredje helg, ikke annenhver helg som var normen på den tiden. Det var særlig aktuelt i forhold til sykehusene. En annen forutsetning var at arbeidstidsreduksjonen skulle gi mindre belastning for de ansatte.

 

Hver tredje helg gjelder

– Gjennomføringen av arbeidstidsforkortelsen per 1. januar 1987 etablerte en tariffrettslig forpliktelse for Akershus universitetssykehus (Ahus) om at sykepleiere ikke skal arbeide oftere enn hver tredje helg. Det gjelder fortsatt, sa NSFs advokat Oskar Nilsen.

Han viste til en intern avtale fra 1987 mellom tillitsvalgte/NSF og Sentralsykehuset i Akershus (i dag Ahus) hvor det heter at «arbeidstidsforkortelsen inntil videre kan tas ut i en fridag gjennomsnittlig hver 3. uke».

Videre refererte Nilsen til brev fra sjefssykepleier samme år: «Avdelingen kan ikke la de ansatte arbeide i helgene i stedet for på fridagen som kompenserer for arbeidstidsreduksjonen. Dette har de ikke anledning til.»

I en overenskomst mellom Spekter og NSF i 2002 i forbindelse med helsereformen heter det at «Arbeidstidsforkortelsen pr 01.01.87 videreføres.»

– Dette viser at det ved Ahus er etablert en tariffrettslig forpliktelse som slår fast at sykepleiere ikke skal arbeide oftere enn hver tredje helg, sa Nilsen.

Administrerende direktørs beslutning i juni i fjor om at sykepleiere i turnus skal arbeide minimum tre ekstra helger per år var tariffstridig og ulovlig ifølge Nilsen.

 

Forsøkt presset til ny turnus

Administrerende direktør ved Ahus ba i 2013 om forhandling om ny turnus på intensivavdelingen. Eksisterende avtale omhandlet forholdet mellom antall pasienter og sykepleiere på vakt, regler for gjennomsnittsberegning og en turnusplan som forutsetter arbeid ikke oftere enn hver tredje helg.

Høsten 2013 la administrerende direktør fram nytt utkast til turnus. Her var kravet om arbeid hver tredje helg tatt ut. I stedet skulle dette være en drøftingssak.

NSF ville beholde tidligere avtale og overleverte et signert utkast til administrerende direktør. Responsen kom i form av et oppslag på arbeidsgivers intranett samme dag: «NSF ønsker ikke å videreføre dagens Intensivturnus». Videre ble det ramset opp hva dette ville bety for intensivkapasiteten ved sykehuset og problemer for ansatte.

– De tillitsvalgte ble gjort til syndebukker, sa Nilsen.

NSFs foretakstillitsvalgt sendte e-post til administrerende direktør hvor han gjorde oppmerksom på at det forelå en undertegnet avtale. Det var arbeidsgiver som ikke vil undertegne.

– Arbeidsgiver ønsket en forandring av turnusen, og for å få det tok arbeidsgiver i bruk press ved å gjøre tillitsvalgte til syndebukker for problemene på intensivavdelingen. Denne type press er brudd på fredsplikten. Det forelå en avtale undertegnet av tillitsvalgte, sa NSFs advokat.

 

Sa opp avtale

Et tredje punkt som NSF trakk fram som brudd på fredsplikten var knyttet til forhandlingene om ny avtale om arbeid hver 2. helg. Også her mente NSF at det ble brukt press fra arbeidsgiver for å endre kompensasjonen for ansatte som hadde skrevet under på avtale om arbeid 2. hver helg. De hadde 40 000 kroner i årlig kompensasjon, men ble nå tilbudt 30 000 kroner. Det skulle ikke gis kompensasjon for de tre ekstra helgene, som arbeidsgiver nå inngikk i ordinær turnus.

NSF brøt forhandlingene. Arbeidsgiver sa opp eksisterende avtale, og ønsket at dette nå skulle ivaretas som en administrativ ordning.

 

Arbeidsretten fortsetter i morgen. Da vil NSF svare på Spekters påstand om ulovlige aksjoner ved Ahus og Vestre Viken.

 

Les: Arbeidsretten Dag 1

Les: Helgearbeid i Arbeidsretten

Tidslinjen under inneholder viktige nasjonale milepæler når det gjelder arbeidstid. Kilder: NSF og Ebba Wergeland med boka: Arbeidsmiljøloven, sykefraværet og sekstimersdagen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse