fbpx Fornøyd helseminister «styrker» og «satser» Hopp til hovedinnhold
Statsbudsjett 2014:

Fornøyd helseminister «styrker» og «satser»

Flere heldøgns omsorgsplasser i kommunene. Bedre tilbud til rusavhengige og personer med psykiske lidelser. Mer til økt aktivitet hos private.

I dag la Solberg-regjeringen fram endringer til statsbudsjett 2014. Helse- og omsorgsminister Bent Høie er fornøyd med det framlagte forslag til statsbudsjett for neste år. Han trekker fram følgende tre satsningsområder:

Regjeringen foreslår å bevilge 92,3 millioner til ytterligere 500 heldøgns omsorgsplasser i 2014. Til sammen gis det rom for 2500 plasser. I tillegg satser regjeringen på å heve kompetansen.

Les: Styrker omsorgstjenestene i kommunene

Regjeringen vil styrke tilbudet til rusavhengige og personer med psykiske lidelser. I tillegg til statsbudsjettet for 2014 foreslår regjeringen å øremerke 343 millioner kroner til kommunale rustiltak, og reversere foreslått kutt til ordningen psykisk helse i skolen.

Les: Styrker tilbudet til rusavhengige i kommunene

Regjeringen foreslår å bruke 300 millioner kroner mer til økt aktivitet hos private for å redusere ventetidene. I statsbudsjettet for 2014 foreslår regjeringen å styrke sykehusenes økonomi med 2,7 milliarder kroner, sammenliknet med saldert budsjett 2013.

Les: Sykehusenes økonomi styrkes med 2,7 milliarder i 2014

 

Vinnerbudsjett for Unio-saker

– Regjeringen satser offensivt på viktige offentlige områder som kunnskap, helse, politi og trygghet. Førsteinntrykket er at dette er et godt steg i riktig retning, sier Unio-leder Anders Folkestad i en pressemelding.

Unio-lederen viser blant annet til at Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til helse og eldreomsorg med 390 millioner kroner. Forslaget vil gi mer pasientbehandling i sykehusene, styrket rusomsorg og økte tilskudd til utbygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger.

At kunnskapsområdet har fått økt bevilgningen med 330 millioner kroner betyr blant annet økt satsinger på videreutdanning av lærere, yrkesfag og forskning.

Når det gjelder fengselsplasser, politi og tiltak innenfor utlendingsfeltet er budsjettet økt med 334 millioner kroner. Midlene gir økt soningskapasitet, frigjør politiårsverk og bidrar til økt antall uttransporteringer.

 

Mer skuffet NSF

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er skuffet over at bevilgningene til offentlige sykehus ikke økes mer.

– Norske sykehus har i dag et stort etterslep på bygninger, IKT og kompetanse, og det var forventet og håpet at regjeringen Solberg ville ta høyde for dette og sørge for at offentlige sykehus fortsatt kan levere på topp nivå, sier forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund.

Budsjettet legger opp til en aktivitetsøkning i spesialisthelsetjenesten gjennom en heving i stykk-prisfinansiering av pasientene. NSF er bekymret for hva dette vil medføre for pasientgrupper med langvarige og sammensatte behov, og hvilken effekt det vil ha på gjennomføringen av samhandlingsreformen.

– Det er positivt at de vil styrke kompetanseløftet i de kommunale omsorgstjenestene med 50 millioner kroner. Samtidig er dette en bevilgning som skal dekke mange ulike kompetansebehov. Vi savner en tydelig satsing på etter- og videreutdanning av sykepleiere i kommunene slik Høyre foreslo i opposisjon, sier By..

Regjeringen valgte ikke å innføre 11 måneders studiestøtte, som den forrige regjeringen la opp til i sitt budsjettfremlegg i høst. Dette provoserer leder Stian Aasoldsen i NSF Student.

– Den nye regjeringen gjør studentene til den store taperen og gir ikke studentene mulighet til å være studenter. Flere sykepleiestudenter må jobbe ved siden av studiene, og lærere er frustrert for at studentene ikke møter til undervisning fordi de må jobbe, sier Aasoldsen.

 

Noen konkrete forslag

For Helse- og omsorgsdepartementet foreslås det i tilleggsproposisjonen blant annet:

 • Øremerking av midler til kommunale rustiltak
 • Økningen på 200 plasser skal også innebære økning i langtidsplasser
 • 255 millioner til økt kjøp fra private innen rus, psykisk helse og rehabilitering
 • Reversere foreslått kutt til ordningen psykisk helse i skolen
 • Økt bevilgning til Fontenehusene
 • 92,3 millioner til ytterligere 500 heldøgns omsorgsplasser i 2014
 • 2 millioner av kompetansemidlene til lindrende behandling og omsorg for barn og ungdom
 • Øke statens gjennomsnittlige andel av kostnadene til heldøgns omsorgsplasser fra dagens 35 prosent til 50 prosent
 • Styrke stønad til tannbehandling med 40 millioner kroner utover det den avgåtte regjeringen foreslo
 • Å legge til rette for en vekst i all pasientbehandling på om lag 2,6 prosent
 • 300 millioner kroner mer til økt aktivitet hos private for å redusere ventetidene
 • Stille krav om at de regionale helseforetakene i større grad gjør bruk av private aktører
 • Styrke sykehusenes økonomi med 2,7 milliarder kroner, sammenliknet med saldert budsjett 2013
 • 255 millioner kroner til økt kjøp fra private innen rus, psykisk helsevern og rehabilitering
 • 45 millioner kroner til økt kjøp av MR-undersøkelser hos private radiologiske virksomheter

 

Les mer om Forslag til statsbudsjettet 2014

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse