fbpx Regnskapsrot skyldes datatrøbbel Hopp til hovedinnhold

Regnskapsrot skyldes datatrøbbel

Hvert år skal Riksrevisjonen revidere departementenes regnskap. De siste tre årene har ikke Helsedirektoratet klart å levere et reviderbart regnskap. Helseministeren skylder på datasystemene.

I dag ble kontroll- og konstitusjonskomiteens innstilling til Riksrevisjonens rapport ( Dokument 1) behandlet i Stortinget.

Komiteen støtter også i år Riksrevisjonen i sin kritikk. Det er nemlig tredje år på rad at Riksrevisjonen ikke kan godkjenne Helsedirektoratets regnskap.

Årsaken er er at de 26 milliardene som Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) forvalter, ikke kan spores. Riksrevisjonen kan derfor ikke være sikker på at regnskapet, på totalt 36 milliarder kroner, ikke inneholder alvorlige feil og mangler.

Les komiteens innstilling.


Alvorlig

Komiteen sier de ser alvorlig på dette. Helsedirektoratet  og Helsedepartementet har gjenntatt både overfor Stortinget og kontroll- og konstitusjonskomiteen at de jobber med å ordne opp i problemene. Sykepleien har også fulgt med gjennom flere artikler.

Men selv om departementet sier at de skal rydde opp, vil ikke departementet tidfeste når alt skal være i orden - Verken overfor Sykepleien, Stortinget eller Riksrevisjonen. Sistnevnte krever imidlertid at HELFO får på plass midlertidige rutiner som gjør at regnskapet for Helsedirektoratet kan revideres for 2012. 


Helsedepartementet svarer

Sykepleien har stilt helseministeren flere spørsmål sendt 5. november 2012. Etter tre måneder fikk Sykepleien svar fra Helsedepartementet.

- Har helseministeren hatt møter med Helsedirektoratet om dette?

- Helse- og omsorgsdepartementet har tatt opp spørsmålet om reviderbart regnskap på etatsstyringsmøter. Helse- og omsorgsministeren deltar ikke på slike møter, men er orientert. Behovet for reviderbare regnskap har vært tatt opp i alle etatsstyringsmøter med Helsedirektoratet. Videre innebærer departementets behandling av Riksrevisjonens årlige dokumenter at statsråden også trekkes inn i arbeidet gjennom denne prosessen, svarer departementet.

- Hvorfor er det så vanskelig for akkurat dette direktoratet å levere reviderbare regnskaper?

- Helsedirektoratet får merknad for den delen som gjelder HELFO. For Helsedirektoratet som sådan har ikke Riksrevisjonen konkludert med at regnskapet ikke er reviderbart, svarer departementet og legger til:

- Helsedirektoratet og NAV har siden overføringen i 2009 samarbeidet med å utvikle systemer for aggregert avstemming for HELFOs stønadshåndtering. Dette er et krevende arbeid.

- Hvor alvorlig anser helseministeren at det er at 26 milliarder kroner (HELFO) ikke kan spores?

- De 26 milliardene er penger som er utbetalt som refusjon knyttet til utbetalinger til pasienter og tjenesteleverandører. Det dreier seg ikke om midler som er blitt borte. Departementet mener det er alvorlig at HELFOs regnskapssystemer ikke kan godkjennes av Riksrevisjonen. Departementet følger opp Helsedirektoratet i etatsstyringsdialogen. Stortinget har også bevilget 30 mill. kroner i 2013 til utvikling av ny IKT-systemer i Helfo. Utvikling av de nye systemene startet i 2012 og vil gå over noen år, sier departmentet.


Omfattende

- Hva vil helseministeren konkret gjøre for å sikre at Helsedirektoratet leverer et reviderbart regnskap for 2012?

Departementet gir følgende svar:

"Helse- og omsorgsdepartementet har helt siden overføringen av helseøkonomiforvaltningen vært kjent med manglene i NAVs IKT- systemer, noe som har resultert i de problemene som Riksrevisjonen har påpekt. Departementet har siden vært opptatt av å utvikle bedre IKT-systemer for HELFO. I styringsdialogen med Helsedirektoratet har departementet tatt opp nødvendigheten av å forbedre regnskapsrutinene på helserefusjonsområdet gjennom manuelle kompenserende kontrolltiltak. 

I 2012 utarbeidet NAV og Helsedirektoratet en egen rapport for aggregert avstemming. Avstemmingsrapporten ble under utvikling forelagt Riksrevisjonen, som har hatt anledning til å gi tilbakemeldinger og komme med spørsmål underveis.

Helsedirektoratets vurdering er at den nye avstemmingsrapporten vil tilfredsstille kravene til økonomioppfølging, herunder aggregert avstemming. Rapporten vil bli lagt til grunn for totalavstemming av stønadsregnskapet for 2012. Den gir en helt ny mulighet for å verifisere HELFOs økonomitransaksjoner inn mot NAVs utbetalingssystemer. Direktoratet opplyser til Helsedepartementet at så langt har rapporten avdekket svært få avvik i regnskapet, og den har gitt HELFO mulighet for å foreta nødvendige justeringer.

Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2013 ble det bevilget 30 mill. kroner til etablering av nye elektronisk plattform i Helsedirektoratet og HELFO. Utviklingsarbeidet vil gå over flere år. Målet er at virksomhetene kun skal ha en saksbehandlingsløsning og en økonomiløsning på sikt, og tilpasset etatenes egne behov. Det vil gjøre det mulig å koble seg av de systemer hvor man i dag er avhengig av leveranser fra NAV."