fbpx Færre utskrivingsklare pasienter i sykehus Hopp til hovedinnhold

Færre utskrivingsklare pasienter i sykehus

Det totale antallet utskrivelser av pasienter fra sykehus har økt samtidig som antall liggedøgn for de utskrivningsklare pasientene er mer enn halvert sammenlignet med 2011.

I 2012 ble antall liggedøgn for utskrivningsklare i norske sykehus mer enn halvert samtidig som tallet på utskrivningsklare pasienter steg med rundt 50 prosent. Dette avdekkes i en ny rapport Rambøll har laget for KS.

 

Les: Utskrivingsklare pasienter – endrer praksis seg?Endringene er helt i tråd med samhandlingsreformens intensjoner og viser at kommunene ivaretar sitt ansvar og sine oppgaver på en forbilledlig måte. Videre viser forskningsrapporten at samarbeidet mellom kommuner og helseforetak er styrket ifølge evalueringen.

 

Formålet med evalueringen

Evalueringen har kartlagt hvorvidt det foreligger en endring i antall utskrivningsklare pasienter, og om eventuelle endringer kommer av endret praksis, endret antall utskrivningsklare pasienter eller av tilbudene etablert i de enkelte kommunene. Evalueringen har i tillegg sett nærmere på hvordan samarbeidet mellom sykehusene og kommunene fungerer, hvordan prosedyrer rundt varslings- og utskrivningstidspunkt fungerer, håndtering avsamarbeidsavtaler og om det har oppstått andre uoverensstemmelser om utskrivningsklare pasienter.Godt skodde kommuner

Funn i undersøkelsen viser at kommunene selv mener de har blitt flinkere til å ta imot pasientene fra sykehus. Flere har etablert egne mottakskontor for utskrevne pasienter, de har dessuten fått mer medisinsk kompetanse. Mange har også etablert overgangsplasser mellom sykehus og hjem, og samarbeider tettere med sykehusene.

Endring i utskrivningspraksis fører imidlertid til økt mengde administrative oppgaver, hvilket har gitt betydelig merarbeid for kommunene. Kommunene opplever i tillegg å få mangelfull dokumentasjon med hensyn til utskrivning, som de selv må etterspørre og innhente.

Når i tillegg IKT systemene som skal støtte oppunder disse prosessene ikke er implementert, gir dette en betydelig økt arbeidsbelastning og kostnad for kommunene. For kommuner som har elektronisk meldingssystem med sykehusene er det enklere å motta ny informasjon og dokumentere kommunikasjonen med sykehuset heter det i rapporten.

 

Ubalansert makt

Rambøll råder KS til å vurdere maktfordelingen mellom kommuner og sykehus siden kommunene ikke har noen reell sanksjonsmyndighet ovenfor sykehusene når prosedyrer og rutiner ikke overholdes. Rapporten peker på at det er store regionale forskjeller mellom helseforetak og enkeltsykehus når det gjelder flere sentrale forhold tilknyttet samhandlingen, blant annet hvorvidt rutiner for utskrivelse overholdes.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse