fbpx Den store måledagen Hopp til hovedinnhold

Den store måledagen

Nyopererte Mimi Hermansen blir "kartlagt" av sykepleier Reidun Grimsbø og sykepleierstudent Kristin Vigdisdatter Berg (t.v).

Fall, liggesår, smerte og ernæringstatus kartlegges ved Lovisenberg Diakonale Sykehus på jakt etter risikopasienter.

Det er 10.oktober og den første store ”måledagen” ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo. Pasienter ved kirurgisk og medisinsk avdeling blir i dag en del av et større forskningsprosjekt.

- Det vil si, de pasientene som har gitt samtykke, sier avdelingssykepleier Tove Irene Granheim.


På kirurgen

På kirurgisk sengepost ligger nyopererte Mimi Hermansen. Sykepleier Reidun Grimsbø og sykepleierstudent Krisitn Vigdisdatter Berg forklarer henne hva som skal skje.

Smerteskjema trekkes frem og gjennomgås.

- På en skala fra en til ti, hvor vondt har du? spør Grimsbø og utdyper betydningen av skalaen for Mimi Hermansen som svarer etter beste evne.

Risiko for trykksår sjekkes og vurderes etter at annet skjema. Det hele er gjennomført i løpet av 5-10 minutter.


”Alle” er med

- I dag kartlegger vi risiko for trykksår, fall, underernæring, og måler smerteforekomst. Årsaken til at vi gjør dette, er blant annet for å kunne identifisere risikopasienter, sier Granheim.

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom sykehuset og Lovisenberg Diakonale Høgskole. Prosjektet har mange støttespillere innen ulike avdelinger og ulike faggrupper på sykehuset.

- Både sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeut, klinisk ernæringsfysiologer og lærere fra sykepleierhøyskolen er med. I tillegg har vi fått hjelp av kvalitetsenheten ved kirurgisk klinikk. De har bidratt i utarbeidelsen av spørreskjemaene, sier Granheim.


Begynnelsen

Ideen om et slikt forskningsprosjekt startet med et ønske om å utvikle kvalitetsindikatorer for sykepleietjenesten i kirurgisk klinikk.

- Vi begynte med å utvikle indikatorer innen smerte, men så fort at vi også trengte å vite noe om faktisk forekomsten eller risiko for trykksår, fall og svikt i ernæringsstatus hos pasientene som er innlagt på somatiske avdelinger, sier Granheim.

Forskningsdelen av prosjektet er å finne ut om det er en sammenheng mellom risiko, risikoclustre og pasientenes symptomer. Det er laget skjemaer og gitt undervisning til alle som deltar i prosjektet.

- I løpet av praksisperioden har alle studentene fått undervisning og opplæring. Det er andreårsstudenter som deltar i prosjektet. Inntrykklet mitt er at studentene synes det er lærerikt og interessant. Studien er klinisk og viktig for hvordan våre pasienter har det og får det. Forskningsstudien går rett inn i hverdagen, sier hun og legger til:

- Samtidig lærer studentene mye om forskning, sier hun.

I dag gjøres første måling. Totalt skal det gjøres fire målinger: To hvert vår - og høstsmestert for sykepleiestudentene i som går andre året på sykepleierutdanningen. 

- Men vi har nok en del resultater allerede før sommeren 2013, sier hun.


Medisinsk avdeling

På medisinsk avdeling er pasient Johnny Teppen klar til å bli observert av sykepleiestudent Helene Tellsgård. Det er fallrisiko som skal sjekkes.

- Er du klar, spør Tellsgård som står sammen med Johnny Teppen i avdelingens korridor.

- Ja, lyder svaret.

Johnny Teppen gjør som Tellsgård sier, og forflytter seg nedover korridoren. Tellsgård observerer.


Forskning

Etter hvert som resultatene kommer inn, skal data bearbeides og analyseres. Både sykepleiere fra klinikken og ansatte ved høgskolen har ambisjoner klare om at dette skal ende opp i flere fag- og forskningsartikler.

- Det originale kunnskapsbidraget ved denne studien er knyttet til utforsking av risikoklustre og deres samvariasjon med symptomer. Vi kjenner ikke til studier som har undersøkt risikoklustre tidligere. Hvis vi identifiser risikoklustre med tilhørende egenskaper/prediktorer hos pasientene, vil studiens funn kunne danne kunnskapsgrunnlag for utvikling av screeningsinstrumenter for flere risko-områder samtidig (grupper/klustre av risikområder) i motsetning til å bruke flere ulike screeingsverktøy parallelt, sier hun.


Vil du ha mer inngående informasjon om forskningsprosjektet kan du kontakte:

Ved sykepleierhøgskolen: tove.borsting@ldh.no
Ved sykehuset: ToveIrene.Granheim@lds.no