fbpx «Framtidas» lokalsykehus amputert Hopp til hovedinnhold

«Framtidas» lokalsykehus amputert

Ortopeden er en saga blott. Føden er vekk før neste jul. At dette kalles framtidas lokalsykehus forstår ikke de ansatte noe av.

De ansatte ved Nordfjord sjukehus i Sogn og Fjordane er frustrerte, fortvilte og fly forbanna. Den siste pasienten er nettopp operert ved lokalsykehusets ortopediske avdeling.

Det er fredag 16. desember, og siste arbeidsdag for de 20 ansatte på ortopedisk avdeling.

– Uvirkelig. Kan ikke tro at det er sant.

På vaktrommet er ansatte samlet til matpause. Den siste sammen. På bordet står kaffekanne merket «Ortopedisk avdeling». Blomster har de fått. Fra de to siste pasientene.

 

«Tidsmessig»?

Er det på denne måten myndighetene ønsker å bygge framtidas lokalsykehus? Skal ikke lokalsykehusene bygge videre på det de er gode på? De ansatte forstår lite.

Nordfjord sjukehus fikk i fjor 75 millioner statlige kroner over en treårsperiode for å utvikle det nasjonale pilotprosjektet «Framtidas lokalsykehus». Sykehuset skulle være «tidsmessig» og til etterfølgelse for hele landet. Nå har de mistet en faglig godt fungerende ortopedisk avdeling.

Ut over i 2012 er det vedtatt en rekke nedleggelser og omlegginger av funksjoner ved lokalsykehuset. Det som er vedtatt (se faktaboks) er ikke forenlig med det de ansatte og lokalbefolkningen oppfatter som sykehusdrift. Og i alle fall ikke for et sykehus som skal framstå som eksempel på framtidas lokalsykehusdrift i landet.

Etter benkeforslag

Siden 2005 har lokalsykehuset i Nordfjordeid utført kikkhullsoperasjoner innen skulder, kne og hofter, i tillegg til avanserte ryggoperasjoner. Nå er det slutt.

Styret i Helse Førde vedtok i april i fjor å sentralisere all ortopedi i fylket til Sentralsykehuset i Førde innen høsten 2012. På styremøte knappe to måneder seinere ble det fremmet benkeforslag om full avvikling av ortopeditilbudet ved Nordfjord sjukehus «snarest råd og senest innen utgangen av 2011».

I et intervju med NRK Sogn og Fjordane etter styremøtet uttaler styreleder Clara Øberg at begrunnelsen for å framskynde nedleggingen er «stadig uro» og omkamper om ortopeden ved sykehuset.

Vedtaket ble fattet uten at styret hadde vurdert hvilke konsekvenser en nedleggelse kunne få for pasientene og det samlede tilbudet ved lokalsykehuset.

 

Fagfolk drar fra fylket

En stor pasientgruppe i Nordfjord har mistet et unikt tilbud. Det bekymrer tidligere oversykepleieren Oddrun Rye ved ortopedisk avdeling mest.

Det som har blitt utført på ortopedisk avdeling ved Nordfjord sjukehus, skal bygges opp og videreutvikles ved Sentralsykehuset i Førde, forklarte adm.dir. Jon Bolstad i Helse Førde til lokalavisa Fjordabladet uka før avviklingen.

– Liv vil forhåpentligvis ikke gå tapt på grunn av nedleggingen av ortopedisk avdeling. Men det vil helt klart medføre tap av helse for svært mange pasienter, sier Rye.

Avdelinga på Nordfjord sjukehus har hatt god tilgang på fagpersonell. På det meste fem fast ansatte ortopeder, assistentlege og inntil fire turnusleger. I sommer sa to av ortopedene opp stillingen, mens to er ute i permisjon. Den siste ortopeden har takket nei til jobb ved Sentralsykehuset i Førde og forsvinner etter de andre ut av fylket i februar.

 

Nedbemanning

I etterkant av Helse Førde sitt vedtak om nedlegging i juni i fjor ble det nedsatt et såkalt nedbemanningsutvalg. Blant oppgavene var å definere hvem som omfattes av nedleggingen, informere de som blir rammet av endringene og holde drøftingsmøter med hver enkelt som må omplasseres eller sies opp.

Oddrun Rye ble oppnevnt til å delta i dette arbeidet. Mye av hennes tid har gått til å snakke med de ansatte på avdelingen, og ledere og ansatte ved de andre avdelingene.

Alle de 20 ansatte ved ortopedisk avdeling har fått tilbud om midlertidig fortsatt jobb ved lokalsykehuset. Halvparten er overført til medisinsk avdeling, mens de resterende er fordelt på overvåkninga, psykiatrien, fødeavdelingen og poliklinikken på sykehuset.

Til våren blir det ny runde med omstilling for de ansatte på grunn av vedtak om å integrere sengene ved overvåkningsavdelinga til medisinsk sengepost, og at fem senger på sengeposten er vedtatt fjernet. En avdeling som i dag har 20 senger og en beleggsprosent på over 100 prosent.

 

Frykter ringvirkninger

De ansatte frykter ringvirkningene som følger med avviklingen av ortopeditilbudet ved lokalsykehuset.

Tidligere ansatte ved avdelinga er midlertidig spredt rundt på andre avdelinger, mens operasjons- og anestesipersonalet ikke vet hva de skal gjøre i framtida når ortopedene på operasjonsavdelinga er borte og fødeavdelinga legges ned til høsten. Også ansatte ved overvåkningsavdelinga spør seg hvilke arbeidsoppgaver de er tiltenkt når de i mai integreres i den nye reduserte medisinske sengeposten. Hva med den framtidige bemanningen på avdelingen som mister fem senger?

– Målsettingen er at alle fast ansatte skal få tilbud om annen stilling i Helse Førde, enten i Nordfjordeid, Førde eller Lærdal, sier HR-direktør Arne Skjelten til helseforetakets nettside.

Ny kartlegging av behovet for bemanning ved lokalsykehuset vil bli gjennomført, og i løpet av mars vil de ansatte få tilbakemelding om konsekvensene av omstillingene.

– Det betyr ikke at jobbtilbudet vil bli på Nordfjordeid. Det kan like godt bli ved de to andre sykehusene i helseforetaket, sier HR-direktøren som ikke vil gi noen jobbgaranti for alle.

Selv om de ansatte er urolige for egen framtid, er de mer bekymret for hva dette får for konsekvenser for befolkningen i regionen. Er det ok at folk som bor i distriktene skal ha et dårligere helsetilbud enn de som bor i sentrale strøk? Det er et spørsmål Oddrun Rye gjerne skulle hatt svar på.

 

Søker permisjon

– Ortopeden er historie, og fødeavdelinga forsvinner til høsten. Hva sitter sykehuset da igjen med? Det er god grunn til å stille spørsmål med hvilke oppgaver spesialsykepleiere i døgnberedskap skal fylle arbeidstida med. Manglende fagrelaterte oppgaver vil føre til betydelige rekrutteringsproblemer, mener Rye.

Plasstillitsvalgt Gunlaug Håland ved Nordfjord sjukehus har lenge etterlyst risikoanalyser og hvorfor overordnede føringer ikke er på plass. Hun reagerer på at Helse Førde reduserer tilbudet ved lokalsykehuset før noe er bygget opp i kommunene i Nordfjord-regionen som omfatter 30 000 innbyggere.

– Det har vært tøft å være tillitsvalgt. Informasjon har vært fraværende, og jeg opplever å ha brukt masse tid og krefter på noe som allerede var avgjort, sier Håland.

Den tillitsvalgte har opplevd at bekymringsmeldinger og innspill ikke er tatt på alvor, men tvert om blitt oppfattet negativt av ledelsen i Helse Førde. Etter 12 år ved lokalsykehuset har hun søkt permisjon for å jobbe i Selje kommune.

 

Pilotprosjekt Nordfjord

Styringsgruppa for «Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus» hadde sitt første møte 2. desember i fjor. Da startet arbeidet med utforming av framtidas lokalsykehus.

På Helse Førde sin nettside dagen før møtet skriver styringsgruppeleder Odd Søreide blant annet: «Underveis vil prosjektet og de mange arbeidsgruppene bli fulgt med interesse fra resten av Helse-Norge. Hvorfor? Fordi utviklingen av lokalsykehus i resten av landet er ment delvis å bygge på erfaringene fra pilotprosjektet i Nordfjord.»

Oddrun Rye er svært urolig og kritisk. Ingen lege eller andre fagpersoner fra Nordfjord sjukehus er med i styringsgruppa eller prosjektgruppa som nå skal legge de overordnede rammene for hvilke tilbud lokalsykehuset skal ha i framtida.

En nisse henger på døra til Pasientrom 1639. Sengene er trillet ut. De hvitkledde, for anledningen med svart sørgeband, har dekket til siste felleslunsj på posten.

Hva skal spesialsykepleiere i døgnberedskap fylle arbeidstida med? Oddrun Rye

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse