fbpx - Du tar feil, Lisbeth Normann Hopp til hovedinnhold

- Du tar feil, Lisbeth Normann

- En totalt feilaktig faktafremstilling av prosessen med å harmonisere overenskomstene mellom NSF og overenskomstene ved Aker sykehus, Ullevål sykehus og Rikshospitalet, mener viseadministrerende direktør Anne-Kari Bratten i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Anne-Kari Bratten reagerer på forbundsleder Lisbeth Normann sin leder "Lik lønn for samme jobb" i Sykepleien nummer 11/2011.

- I artikkelen gir hun, med utgangspunkt i avdeling for infeksjonsmedisin på Ullevål, en totalt feilaktig faktafremstilling av prosessen med å harmonisere overenskomstene mellom NSF og Oslo universitetssykehus HF (overenskomster ved Aker sykehus, Ullevål sykehus og Rikshospitalet). I uvanlig krasse ordelag setter hun et av våre medlemmer, Oslo universitetssykehus HF (OUS), i et uberettiget dårlig lys. Normann viser i artikkelen også til foretakstillitsvalgt for NSF ved OUS Merete Morken tilsvarende uttalelser i Dagsavisen, skriver Bratten på vegne av Spekter.

Spekter opplever det svært eiendommelig å lese både Morkens innlegg i Dagsavisen og nå Normanns artikkel i Sykepleien, når initiativet til fortgang i saken har vært ensidig drevet frem av arbeidsgiver overfor en vegrende avtalemotpart. Spekter finner prosessen og disse uttalelsene beklagelig både overfor sykepleierne ved OUS og lokal arbeidsgiver.

 

Bratten reagerer på følgende påstand fra Lisbeth Normann:

"Norsk Sykepleierforbund har i lang tid jobbet for å harmonisere lønningene i forbindelse med sammenslåing av helseinstitusjoner uten at dette har ført frem. Nå ligger ansvaret på arbeidsgivers bord."

 

- Faktum er at lokale parter med bistand fra NSF sentralt og Spekter påbegynte arbeidet med harmonisering allerede i forbindelse med overenskomstrevisjonen i mai/juni 2010. Forhandlingene om revisjon av overenskomsten og derved harmoniseringsprosessen endte den gang i brudd og påfølgende streik. Med bistand av Riksmeklingsmannen kom partene til enighet i forhold til lønnsoppgjøret, og det ble videre enighet om å videreføre partsarbeidet vedrørende harmonisering med frist til 1. november. Nevnte møtebok understrekte at dersom partene ikke kom til enighet innen denne fristen, skulle de tre avtaledelene prolongeres. Partene kom ikke til enighet innen fristen. I perioden desember 2010 til april 2011 har OUS og Spekter på vegne av OUS tatt en rekke initiativ overfor NSF, lokalt og sentralt, for å søke å få gjenopptatt dialogen. Fra arbeidsgivers side har det bl.a. vært vist til at flere andre forbund har avvist videre dialog med OUS som følge av at de avventer resultatet av NSFs forhandlinger. 26. april 2011 tilskriver Spekter NSF siste gang. Man ble da lovet en skriftlig tilbakemelding på hvordan NSF tenker seg den videre prosessen med harmonisering av overenskomstene. Slik tilbakemelding eller annet initiativ fra NSF er ikke mottatt av arbeidsgiver. Denne redegjørelsen for faktum fikk for øvrig NSFs forbundsleder og forhandlingssjef av Spekter i forbindelse med et annet møte mellom partene den 28. september d.å., hvor vi på ny etterlyste tilbakemelding og aktivitet fra NSF, skriver Anne-Kari Bratten og avslutter:

- Spekter håper nå på fortgang i saken og at NSF bidrar til konstruktive løsninger.