fbpx Frykter utbredt sosial dumping Hopp til hovedinnhold

Sykepleier-tillitsvalgte Frykter utbredt sosial dumping

7 november starter NSFs landsmøte. Sosial dumping vil bli et av hovedtemaene.

En ny Fafo-rapport avdekker minst 30 tilfeller som indikerer sosial dumping av utenlandske sykepleiere. NSFs landsmøte, som starter om en uke, vil trolig ta et oppgjør med at utenlandske sykepleiere blir utnyttet.

Sosial dumping i helsetjenesten kommer til å bli en av de store og gjennomgående sakene under årets landsmøte.

I forbindelse med streiken ved sykehjem organisert i NHO Service i 2010, ble det avdekket at en rekke sykepleiere hadde vesentlig lavere lønn enn den kommunale minstelønnen. Den såkalte Adecco-saken avslørte ulovlige turnusplaner med arbeidstid på opp til 84 timer i uka, uten at det var utbetalt overtid, og ansatte som sov i kjelleren på sykehjemmet hvor de jobbet.

Nå har forskningsstiftelsen Fafo på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) gjort en spørreundersøkelse om sosial dumping blant tillitsvalgte fra hele landet. 470 tillitsvalgte sykepleiere svarte på undersøkelsen.

Resultatene blir først offentliggjort under landsmøtet. Noen av funnene kommer imidlertid frem i de forberedende landsmøtedokumentene:

  • Mer enn 80 prosent av de spurte mener de har (i stor eller noen grad) behov for mer opplæring i temaer som angår sosial dumping. Dette kan ifølge de forberedende dokumentene føre til en underrapportering av tilfeller.
  • 30 av de spurte tillitsvalgte oppgir lønns- og arbeidsforhold for utenlandske sykepleiere som kan indikere sosial dumping.
  • De utenlandske sykepleierne arbeider først og fremst mer enn det som er tillatt i lov- og avtaleverk.
  • Tillitsvalgte oppgir også at de vet om utenlandske sykepleiere som tjener mindre enn det som er vanlig på stedet, og at de vet om sykepleiere som skylder penger til vikar- eller formidlingsbyrå.

«Bemanningsbransjen har vært aktive med å rekruttere utenlandske sykepleiere til Norge, og vi har fått rapporter om flere useriøse aktører i denne bransjen», heter det i landsmøtesaken.

– Skremmende lite kunnskap
Arild Berland er rådgiver ved NSFs fylkeskontor i Rogaland. Fylkeskontoret har satt fokus på opplæring av tillitsvalgte både i spørsmål rundt sosial dumping og tillitsvalgtes rolle ved bruk av bemanningsforetak.

– Vi får ukentlig telefoner som angår sykepleiere fra såkalte lavkostland, og som jobber for bemanningsbyråer, forteller Berland.

Henvendelsene kommer fra sykepleierne selv eller fra tillitsvalgte.

– Mange forteller om lønns- og arbeidsvilkår som ligger langt under det som er standarden på stedet de arbeider. Vi har også eksempler der flere utenlandske sykepleiere fra lavkostland mer eller mindre stues sammen i små leiligheter. Arbeidsgiver, som har rekruttert sykepleierne, trekker leie fra lønna. Det er tilfeller der sykepleierne betaler arbeidsgiver tre ganger mer i leie enn det arbeidsgiver i sin tur betaler huseier for leie av boligen, sier han.

Berland har inntrykk av at omfanget av slike saker øker.

– Tillitsvalgte sier at de trenger mer kunnskap på dette området, og min erfaring er dessverre at også lokale arbeidsgivere tidvis har skremmende lite kunnskaper om hvilket ansvar de har for innleide vikarer.

– Norge vil i årene fremover være avhengige av å importere sykepleiere fra andre land, sier Berland.

Han mener Sykepleierforbundet må ligge i forkant.

– NSF skal være en sentral aktør når det gjelder å fremme etisk rekruttering og forebygge sosial dumping. Jeg mener vi ikke aktivt skal rekruttere sykepleiere fra land som har behov for kompetansen selv. Og de innleide sykepleierne, som ofte er rekruttert fra lavkostland, skal ha like lønns- og arbeidsvilkår som sine kolleger, sier han.

FAKTA

Hva er sosial dumping?

Begrepet sosial dumping er ikke nøyaktig definert, og brukes på ulike måter. Ifølge regjeringens vurdering er sosial dumping at utenlandske arbeidstakere utsettes for brudd på helse- miljø og sikkerhetsregler, inkludert regler om arbeidstid og krav til bostandard, og/eller når de tilbys lønn og andre ytelser som er uakseptabelt lave sammenliknet med hva norske arbeidstakere normalt tjener eller som ikke er i tråd med allmenngjøringsforskrifter. I redegjørelsen til landsmøtet blir det understreket at det er summen av kritikkverdige forhold som angår lønn, pensjon, arbeidstid, overtid, feriepenger, sykepenger, permisjonsrettigheter, grunnleggende opplæring og boforhold som gir innhold til begrepet sosial dumping.

Hva er en utenlandsk sykepleier?

At sykepleieren er «utenlandsk» betyr i denne sammenhengen at han eller hun har utdanning fra utlandet, og kommer til Norge for å jobbe. Utenlandske sykepleiere fordeler seg mellom spesialisthelsetjeneste og kommune ut fra hvilken nasjonalitet de har. Sykepleiere fra Skandinavia jobber stort sett på sykehus, mens sykepleiere fra land med større språk- og kulturforskjeller sammenliknet med Norge, jobber i kommunehelsetjenesten.

Hva skal diskuteres på NSFs Landsmøte?

I forberedelsene til landsmøtet foreslås det at landsmøtet ikke tar klart stilling til allmenngjøring av tariffavtaler, men at tillitsvalgte settes i stand til å håndtere utfordringer knyttet til sosial dumping. Det foreslås også at NSFs prinsipprogram går inn for at sosial dumping skal bekjempes uten bruk av lovfestet minstelønn. Målet for NSF skal være å forebygge og bekjempe sosial dumping.

«Utenlandske sykepleiere fra lavkostland stues sammen i små leiligheter.»

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.