fbpx Fire av ti barn har foreldre med psykisk lidelse eller rusmisbruk Hopp til hovedinnhold

Fire av ti barn har foreldre med psykisk lidelse eller rusmisbruk

Det siste året hadde 410 000 barn én eller to foreldre med en psykisk lidelse og 90 000 barn hadde minst én forelder som misbrukte alkohol. Av disse har 135 000 barn foreldre med klart alvorlig lidelse.

Det går fram av Folkehelseinstituttets nye rapport "Barn med foreldre som har psykisk lidelse eller som misbruker alkohol". Psykiske lidelser og alkoholmisbruk er i rapporten definert slik at personene kunne fått en psykiatrisk diagnose dersom de hadde oppsøkt en lege med problemene sine.

I rapporten er det beregnet at totalt 290 000 barn har én eller to foreldre med psykiske lidelser eller alkoholmisbruk som er såpass alvorlig at det går ut over måten foreldrene fungerer i hverdagen.

Når bare lidelser som betegnes som «klart alvorlige» teller med, anslås det at totalt 135 000 barn rammes.

 

Konsekvenser

Forskerne har også sett på hvilke konsekvenser dette får for barna.

Barna har dobbelt så stor risiko som andre barn for å oppleve alvorlige negative hendelser som å selv utvikle psykiske lidelser, bli utsatt for vold eller seksuelle overgrep eller for å dø tidlig.

Folkehelseinstituttet har gjort egne beregninger av antallet barn som har foreldre med mer alvorlige lidelser. I alt 260 000 barn (23 %) har foreldre med en psykisk lidelse som kan gå ut over daglig fungering. Rundt 70 000 barn (7 %) har foreldre med et såpass alvorlig alkoholmisbruk at dett sannsynligvis går ut over daglig fungering. Til sammen har 290 000 barn (27 %) foreldre med slike mer alvorlige tilstander. Teller vi kun klart alvorlige lidelser, rammes 115 000 barn (10 %) av foreldres psykiske lidelser og 30 000 (3 %) av foreldres alkoholmisbruk, totalt 135 000 barn (12 %).

- Å ha en psykisk syk forelder kan oppleves som en stor belastning for barnet uten at det utvikler seg til varige problemer. De fleste barn viser stor tilpasningsdyktighet og klarer seg bra på sikt selv om det er vansker i familien, sier avdelingsdirektør i Avdeling for psykisk helsevern og rus i Helsedirektoratet, Arne Johannesen på Helsedirektoratets nettsider.

 

Nye rettigheter

I 2009 vedtok Stortinget blant annet endringer i helsepersonelloven og lov om spesialisthelsetjenesten for å sikre at helsepersonell skal identifisere og ivareta informasjons- og oppfølgingsbehovet til mindreårige barn som pårørende. I tillegg ble det lovfestet at spesialisthelsetjenesten skal ha barneansvarlig personell som skal sikre at barn av psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig somatisk syke eller skadde personer får oppfølging.

 

Les rapporten "Barn med foreldre som har psykisk lidelse eller som misbruker alkohol".

135 000 barn har foreldre med klart alvorlig lidelse.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse