fbpx Ekspertutvalg ble ikke hørt Hopp til hovedinnhold

Ekspertutvalg ble ikke hørt

Et departementsoppnevnt ekspertutvalg har advart mot flere uheldige sider ved samhandlingsreformen for de sykeste eldre. ­
– Vi ble ikke hørt, sier sju av ni medlemmer.

Seinhøstes 2010 ble geriatriprofessor og overlege ved geriatrisk avdeling på Oslo Universitetssykehus, Ullevål, Torgeir Bruun Wyller, invitert til en uformell samtale i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det ble ikke protokollført eller skrevet noe referat. Temaet var alle de negative skriveriene om hva samhandlingsreformen kunne føre til for de skrøpeligste eldre pasientene, som geriatere fra nord til sør hadde publisert i form av leserinnlegg i aviser og tidsskrifter den siste tiden.

HOD ønsket at disse stemmene kunne bli hørt i den videre arbeidsprosessen med samhandlingsreformen. Men tiden var knapp. Det ble foreslått å sette ned et ekspertutvalg som skulle gi departementet råd om problemstillinger knyttet til behandling av syke eldre mennesker. Fristen ble satt til 18. januar, som var høringsfristen for de to nye helselovene og den nye Helse- og omsorgsplanen som skal understøtte samhandlingsreformen.

 

To av ni fra geriatrien

– Jeg ble bedt om å lage en liste med navn over fagfolk som kunne egne seg i et slikt utvalg, sier Torgeir Bruun Wyller.

 

I november startet utvalget arbeidet. Da var ett av de navnene Wyller hadde foreslått (høyskolelektor Pia Cecilie Bing-Jonsson) med. Totalt var det ni representanter og utvalget ble ledet av professor Ivar J. Aaraas ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin i Tromsø.

 

– Kun to representerte geriatrien. Blant de øvrige var det en overvekt av eksperter på sykestuer og distriktsmedisinske sentre. Det syntes jeg var påfallende når man etterspør effekten på eldre, kommenterer Wyller, men understreker at ekspertgruppen fikk et svært godt og konstruktivt samarbeid.

 

Han mistenker HOD for å ha satt sammen et utvalg mest for å kunne si at de hadde spurt geriaterne til råds, men med eksperter de trodde ville være enige med det som var foreslått i samhandlingsreformen.

 

– Det morsomme var at gruppen ble veldig mye mer enig enn jeg hadde trodd på forhånd. Det hadde nok ikke HOD trodd heller. De fikk et svar de ikke hadde ventet og har lagt rapporten i en skuff. De tier den i hjel. Det er mitt inntrykk, sier Wyller.

 

Han legger til at rapporten er svært vanskelig å finne på HODs nettsider og at den ikke er nevnt i noe av det skriftlige materialet som er presentert fra HOD 8. april.

 

Sju av ni er skuffet

Seks av de andre i utvalget er enige med Wyller i at utvalget ikke har blitt hørt og at rapporten ser ut til å ha blitt lagt i en skuff. Men kommunelegen fra Nordkapp kommune synes det er vanskelig å uttale seg kort om saken, og virksomhetslederen fra pleie- og omsorgstjenesten i Lørenskog kommune er usikker på hva hun skal mene.

 

– Det har ikke blitt tatt hensyn til det vi advarer mot, at sykehus ikke må stimuleres til å skrive pasienter for tidlig ut og at vi fraråder kommunal medfinansiering av sykehusinnleggelser. Men vi har blitt hørt på det som har med inklusjons- og eksklusjonskriterier på lokalmedisinske sentre å gjøre, sier utvalgsleder Ivar J. Aaraas.

 

Utvalget uttalte seg om finansiering, selv om det ikke lå til mandatet de hadde fått.

 

– Vi følte vi måtte det, fordi det ble diskutert så mye. Men siden dette ikke var innenfor mandatet, falt nok disse rådene på steingrunn, sier Aaraas.

 

Han forteller at det pågår en diskusjon om rapporten på nettstedet Eyr, allmennlegenes diskusjonsforum.

 

– Allmenn- og samfunnsmedisinerne landet over har i all hovedsak gitt positiv støtte til rapporten. I større grad enn jeg hadde trodd, sier professor Aaraas.

 

HOD svarer

Magne Nylenna som var med på å sette ned utvalget, ønsker ikke å kommentere kritikken, men henviser til HOD. Der minner statssekretær Ragnhild Mathisen om at utvalget faktisk har blitt hørt på noen områder, og at rapporten vil bli lagt til grunn i det videre arbeidet med å sikre at kommunale tilbud blir gitt til den riktige pasientgruppen og at det blir bedre eller like bra som tilsvarende tilbud på sykehus.

 

– Planen vektlegger faglige retningslinjer i større grad. Vi følger opp med rettslige virkemidler: Hjemmel til forskrift om faglige kriterier knyttet til grupper som kan utredes og behandles på et kommunalt nivå og hjemmel til faglige krav til hva et døgntilbud om øyeblikkelig hjelp i kommunen skal inneholde. Dessuten har vi gått bort fra 80+-modellen for kommunal medfinansiering, sier hun.

 

Det er særlig to argument fra departementet som ekspertutvalget har tilbakevist som udokumentert. At det er så mange unødvendige innleggelser i sykehus, og at lokalmedisinske sentra kan brukes i stedet for sykehus. Det finnes bare dokumentasjon på at de fungerer bra etter sykehusopphold. 

 

– Hvorfor skriver dere det da?

 

– Helsedirektoratet anslår at på kort sikt kan cirka 10 prosent av behandlingene i spesialisthelsetjenestene utføres i kommunene. På lang sikt anslås 20-30 prosent. Forutsetningen er selvsagt en vesentlig styrking av kommunal helsetjeneste. Veksten i den totale helsetjenesten skal i størst grad skje i kommunene, sier Mathisen.

 

Debatt i dag

I dag klokken tre vil det foregå en debatt i Gamle Logen i Oslo, kalt "Samhandlingsreformen - fordekt agenda for rasering av helsetjenester til gamle?". Der vil utvalget og dens rapport bli diskutert, som ledd i Den fjerde norske kongressen i geriatri.

Innledere vil være Ekspedisjonssjef Tor Åm fra Samhandlingsavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet samt eldreoverlege Terese Folgerø fra Tromsø kommune.

 

Les mer i Sykepleien

I Sykepleien nr 6 som kommer torsdag 5. mai, kan du lese mer om temaet. Vi har snakket med flere eldreeksperter som mener at samhandlingsreformen er aldersdiskriminerende og vi har sett nærmere på hvordan eldre behandles i spesialisthelsetjenesten.

De fikk et svar de ikke hadde ventet og har lagt rapporten i en skuff, sier Torgeir Bruun Wyller.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse