fbpx Avhengig av merarbeid Hopp til hovedinnhold

Avhengig av merarbeid

St. Olavs Hospital i Trondheim bruker ekstravakter som tilsvarer 122 sykepleierårsverk.

På styremøtet i september ble medlemmene presentert tall som viser at rundt hver tredje ansatt ved St. Olavs Hospital i Trondheim arbeider deltid. Blant sykepleierne går vel halvparten på deltidskontrakter. Men de jobber mye mer.

 

Mange årsverk

Mange av sykepleierne som går på deltidskontrakter fyller opp stillingsbrøken ved å ta vakter ved andre avdelinger på sykehuset. Det totale antall timer mertid første halvår i år for sykepleiere er totalt nesten 230 000 timer. Økningen i bruk av mertid fra i fjor til i år er på hele 24 000 timer.

– Regner vi dette om til hele stillinger med 35,5 timers uke utgjør merarbeidet alene 122 årsverk mer enn det sykehuset har inngått kontrakter om, sier Norsk Sykepleierforbunds foretakstillitsvalgt ved sykehuset, Knut Jørgen Rotabakk.

Bruken av merarbeid viser ifølge Rotabakk det reelle behovet for sykepleiere ved St. Olavs Hospital.

 

Dom i Høyesterett

– Jeg mener den høye bruken av merarbeid ved sykehuset over tid gir grunnlag for at sykepleiere i deltidsstillinger kan kreve høyere stillingsbrøk, sier Rotabakk.

Foretakstillitsvalgt viser til en dom i Høyesterett fra 2006 som gjaldt oppsigelse av et vikararbeidsforhold ved ambulansetjenesten i Akershus. I dommen påpeker Høyesterett at det ved ambulansetjenesten "var et konstant og forutsigbart udekket behov for arbeidskraft, som måtte gi grunnlag for en større fast bemanning". Videre heter det i dommen at "et fast arbeidskraftbehov skal ikke dekkes ved vikariater, men med større grunnbemanning av fast ansatte".

Høyesteretts begrunnelse er at "Ambulansetjenesten har skåret den faste bemanningen ned til beinet og kunne uten problemer hatt fast ansatte som i større grad dekket behovet."

– I den aktuelle saken var det snakk om rundt 25–30 årsverk, mens det ved St. Olavs Hospital i dag brukes 122 årsverk på merarbeid, sier Rotabakk.

Dommen fra Høyesterett finner du HER.

 

Må prioritere

På neste styremøte ved St. Olavs Hospital i slutten av november står budsjett på sakskartet.

– Igjen er det snakk om å redusere antall sykepleierstillinger for å få balanse i økonomien. Et av argumentene er at vi i Trondheim har flere sykepleiere sammenlignet med blant annet Helse Bergen. Å redusere antall sykepleierstillinger rimer imidlertid dårlig med en stadig økende bruk av merarbeid, mener NSFs foretakstillitsvalgt.

Samtidig med pålegg om nye sparetiltak blir sykehuset pålagt å ta imot nye pasientgrupper.

– Det sier seg selv at dette ikke går opp. Når noe kommer i tillegg, må noe tas bort. Jeg forventer at de ansvarlige nå kommer på banen og klart sier fra om hvilke pasientgrupper som skal prioriteres bort, sier Knut Jørgen Rotabakk.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse