fbpx Klager for høyere stillingsbrøk Hopp til hovedinnhold

Klager for høyere stillingsbrøk

49 sykepleiere har klaget til tvisteløsningsnemnda for å få høyere stillingsbrøk.
 Tvisteløsningsnemnda:
Et selvstendig forvaltningsorgan adminstrativt underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Arbeidstilsynet er sekretariat for nemnda
Tvisteløsningsnemnda har siden 2006 behandlet 114 saker om fortrinnsrett til utvidet stilling for deltidsansatte. Av disse 114 sakene ble 28 avvist.

I 86 av sakene nemnda behandlet, fikk klager enten medhold eller avslag. Over halvparten av sakene (49) gjaldt sykepleiere som ønsket større stillingsbrøk.

23 av sykepleierne som klaget til nemnda fikk medhold. 26 sykepleiere fikk ikke støtte av tvisteløsningsnenda.
 

"Stine" fikk medhold

Her er historien til en av de 23 sykepleierne som fikk medhold i sin klage til tvisteløsningsnemnda. (Navn på sykepleier, sykehjem og kommune er diktet opp. Casen er ellers reell.)

"Stine" har arbeidet som sykepleier i Fjæra kommune fra juni 2007. For tiden er hun fast ansatt som sykepleier ved Flo sykehjem i 80 prosent stilling.

Våren 2008 ble en 80 prosent sykepleierstilling ved Flo sykehjem utlyst i lokalavisen. Stine bestemte seg for å søke om å få 20 prosent av den ledige stillingen for å komme opp i 100 prosent stilling.

Det var to søkere til stillingen. Stine og en annen intern søker som var midlertidig ansatt i stillingen.


Klaget

En måneds tid etter at hun søkte stillingen fikk hun beskjed om at den andre søkeren var ansatt. 

Stine mente hun hadde fortrinnsrett til stillingen, og klagde til tvisteløsningsnemnda i august. Hun mener å ha rett til å få sin stilling utvidet til 100 prosent før det ansettes andre og viser til arbeidsmiljøloven paragraf 14-3.


Nemndas behandling

Begge parter i saken har forklart sin side av saken for tvisteløsningsnemnda. 

I sin avgjørelse gav nemnda Stine medhold i klagen. Arbeidsmiljøloven sier klart at deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling, fremfor at arbeidsgiver gjør en ny ansettelse.

For at en sansatt skal ha fortrinnsrett er det imidlertid noen kriterier som må oppfylles. Det ene er at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen, og videre at fortrinnsretten ikke innebærer "vesentlige ulemper" for virksomheten.

Spørsmålet som nemnda måtte vurdere, var om å gi Stine 20 prosent av den utlyste 80 prosentstillingen ville være til vesentlig ulempe for sykehjemmet.


Vesentlig ulempe  

Nemnda vurderer spørsmålet om vesentlig ulempe slik:

"Dersom Stine hadde fått 20 prosent av vikarstillingen på 80 prosent, vil det blitt igjen en reststilling på 60 prosent. Etter en konkret vurdering kan ikke nemnda se at denne reststillingen i seg selv kan anses å utgjøre en vesentlig ulempe i foreliggende tilfelle. Videre viser nemnda til at Stine har arbeidet ekstravakter som vikar på hele sykehjemmet tilsvarende 20 prosent stilling i tillegg til sin faste stilling på 80 prosent. Dersom Stine hadde fått 20 prosent av den faste vikarstillingen, ville hennes 20 prosent med ekstravakter kunne tilbys den som var midlertidig ansatt i vikarstillingen. Vedkommende ville da fått 60 prosent fast vikarstilling og 20 prosent ekstravaktstilling. En slik løsning ville vært forenelig med formålet bak opprettelsen av vikarstillingen, og kunne ivaretatt sykehjemmets vikarbehov."

Nemnda konkluderte derfor med at det å gi Stine 20 prosent av vikarstillingen ikke ville by på vesentlige ulemper. Stine fikk derfor medhold i sin klage.


"Per" fikk avslag

Her er en historie om en av sykepleierne som ikke var like heldig som Stine i sin klage. (Navn på sykepleier, arbeidssted er diktet opp. Caset er ellers reelt.) 

"Per" jobbet som sykepleier i 70 prosent stilling ved Gloppen legesenter.

I 2009 krevde Per å få 100 prosent stilling av sin arbeidsgiver. Bakgrunnen for Pers krav var at Gloppen legesenter skulle utvides og slås sammen med et annet legesenter. Ved det andre legesenteret arbeidet det en sykepleier i 100 prosent stilling.

Arbeidsgiveren til Per avslo kravet både muntlig og skriftlig.

 

Klaget  

Per valgte å gå til tvisteløsningsnemnda.

Etter at begge parter har forklart seg for nemnda, konkluderer den med at det i denne saken ikke er foretatt ny ansettelse. Nemnda mener det er stor forskjell på en sammenslåing av to virksomheter og nyansettelser. Og konkluderer følgende:

"Da det ikke anses å være foretatt en ny ansettelse i virksomheten, finner nemnda ikke grunn til å ta stilling til hvorvidt de øvrige vilkår for fortrinnsrett er oppfylt." Arbeidstaker gis ikke medhold."


Tvisteløsningsnemnda har behandlet 114 saker om fortrinnsrett til utvidet stilling siden 2006.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse